Zienswijzennota Ontwerp Structuurplan Haarlem 2020

Zienswijze L. Raves: “Waardehaven moet veiliger en uitbreiden” 1 maart 2005

Zienswijze Vereniging van Woonbootbewoners Spaarndamseweg: “Pijlen moeten van de Plankaart”

De zienswijze van de BHS: “Meer ligplaatsen”  1 maart 2005

Reactie dhr. R. Kniese 21 maart inspraak structuurplan commissievergadering

Reactie Kerngroep BHS 21 maart inspraak structuurplan commissievergadering

Zienswijzennota Ontwerp Structuurplan Haarlem 2020 naar aanleiding van ter inzage legging ex. artikel 8 lid 1 Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) 1 maart 2005

ZIENSWIJZENNOTA ONTWERP STRUCTUURPLAN HAARLEM 2020

Procedure
Op 13 oktober 2004 heeft de gemeenteraad van Haarlem ingestemd met het ontwerp Structuurplan Haarlem 2020 en vrij gegeven voor ter inzage legging ex. artikel 8 lid 1 Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO). Voor het plan is veel belangstelling getoond. Er zijn 47 zienswijzen. Vooral individuele belanghebbenden en enkele overheden en wijkraden hebben gereageerd. Alle reacties zijn uitvoerig bestudeerd en uitvoerig beantwoord. Een groot deel van de vragen kon onzes inziens worden beantwoord door nadere uitleg of door voorstellen over te nemen. Algemene conclusie is dat de reacties niet leiden tot wijzigingen van het structuurplan qua opzet en qua hoofdlijnen.
- Ter inzage legging
Het ontwerp van het structuurplan heeft met ingang van dinsdag 30 november 2004 gedurende 4 weken voor een ieder ter inzage gelegen. Gedurende de periode dat het ontwerp structuurplan ter inzage lag, konden schriftelijk zienswijzen worden indienen. De ter inzage legging is gepubliceerd in de staatscourant en de stadskrant. Het plan kon worden ingezien bij de Publieksdienst, BWL-loket aan de Zijlsingel 1, de Stadsbibliotheek aan het Doelenplein 1 en de Expo Haarlem in uitvoering in de Brinkmannpassage. De tekst en de kaart van het ontwerp structuurplan stonden ook op de gemeentelijke internetsite www. haarlem.nl, onder “Leven & Wonen”. Op de 3 locaties in de stad lagen gratis folders klaar met daarop op posterformaat destructuurplankaart en op de achterzijde een samenvatting van het structuurplan. In de Expo was een expositie ingericht met kaarten op panelen met informatie over het structuurplan.
- Informatiebijeenkomst
Op dinsdagavond 14 december 2004 is over het ontwerp structuurplan een informatiebijeenkomst georganiseerd van 20.00 – 22.00 uur in de Exporuimte van de gemeente Haarlem in de Brinkmannpassage. Tijdens deze bijeenkomst konden belangstellenden zich informeren over het ontwerp structuurplan en kon een ieder met de Haarlemse raadsfracties over het ontwerp structuurplan in gesprek gaan. Van de informatiebijeenkomst is geen verslag gemaakt.
- Vervolgprocedure: commissie SO en gemeenteraad
Een ieder die binnen de termijn van ter inzage legging schriftelijk een zienswijze naar voren heeft gebracht, wordt in de gelegenheid gesteld tot het geven van een mondeling toelichting in de commissie SO (24 maart 2005). Daarna zullen wij het structuurplan, tezamen met deze Zienswijzennota, voorleggen aan de gemeenteraad ter vaststelling.
Belangrijkste zienswijzen
In totaal zijn er 47 brieven ingediend met onderverdeeld ongeveer 75 zienswijzen. In hoofdstuk 2 van de zienswijzennota is in tabelvorm verkort opgenomen een volledig overzicht van alle ingekomen zienswijzen en de antwoorden op die zienswijzen. Bij ca. 30 zienswijzen is een voorstel tot aanpassing of verbetering in tekst of plankaart overgenomen (als er “ja” staat in de rechter kolommen in hoofdstuk 2). In een apart bijgevoegde bijlage bij deze nota zijn kopieŽn van alle ingediende brieven met zienswijzen opgenomen.

De belangrijkste zienswijzen zijn samen te vatten in een zevental onderwerpen (A t/m G). Deze zijn belangrijk in de zin dat deze basale planelementen betreffen of dat het zienswijzen betreft die veelvuldig voorkomen. De nummers in de tabel hieronder verwijzen naar de betreffende zienswijzen in hoofdstuk 2:

A bebouwing op strook Schoterbos langs Westelijke Randweg (Delftlaan) 1 t/m 20
B beleid woonboten en wonen op water 21, 22, 23
C verbinding Schipholweg – W. Randweg 27, 36, 37, 39, 43
D ontwikkeling knooppunten Delftplein, station West (kernprogramma) en gebied bij station Heemstede-Aerdenhout 28, 29, 38 39, 41, 42, 43, 44
E functiemenging Minckelersweg 30
F Volkstuinen 33, 40
G groen Haarlem vrijwaren van bebouwing 27, 35, 39

1.3 Overzicht van ambtshalve aanpassingen

Naast de zienswijzen heeft overleg met beleidsafdelingen binnen de gemeente Haarlem ertoe geleid het ontwerp Structuurplan Haarlem 2020 op de hieronder staande punten aan te vullen of te wijzigen. - Grootschalige detailhandelsvestigingen: in het structuurplan ontbraken tot op heden per abuis de in de Detailhandelsnota Haarlem 2003 vastgelegde locaties voor grootschalige detailhandel bij het Delftplein, Stadion, Peltenburg en Raaks. Deze worden alsnog aan de kaart toegevoegd en in de tekst wordt verwezen naar de uitgangspunten (motieven, omvang, branchering) zoals opgenomen in de vastgestelde detailhandelsnota.
- De naam Put van Vink wordt in de tekst vervangen door de feitelijk naam: Schouwbroekerplas.
- Op een aantal locaties is het gebruik van de groene buitengebieden op de plankaart nader verduidelijkt. Sterker is het onderscheid gemaakt war park(achtige) inrichtingen zijn, waar natuur ontwikkeling wordt bevorderd en waar intensief dagrecreatief gebruik is of komt (alles op basis van bestaande beleidskeuzes). Ook alle te handhaven sportvelden zijn in een (gelijke) donkergroene kleur op de kaart aangegeven (enkele kleinere vielen nog onder “overig groen”).
- Kaartje verandergebied Jan Gijzenzone is te nauwkeurig voor een structuurplan, wordt indicatiever opgenomen.
- Deel 4, betreffende onderzoek naar haalbaarheid en wenselijkheid van een rechtstreekse verbinding tussen Schipholweg en Westelijke Randweg: in tekst benadrukken dat Haarlem gaat onderzoeken of dit in een gezamenlijke inspanning van regiogemeenten en provincie een haalbare kaart kan worden.
- In diverse gevallen is de plankaart verbeterd door aanduidingen, symbolen of de aansluiting van kleurvlakken iets te verschuiven om een juistere of duidelijker leesbare positie te krijgen. Ook is een aantal legenda-eenheden verduidelijkt in omschrijving. In de toelichting van het structuurplanzijn tevens enkele tekstuele verduidelijkingen opgenomen.

Zienswijzennota Ontwerp Structuurplan Haarlem 2020 naar aanleiding van ter inzage legging ex. artikel 8 lid 1 Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO)

Nedstat Basic - Free web site statistics

.