vaarsnelheid

Overleg betonning Spaarne 7 juni 2005

Aanwezig:

Dhr. R. Sweers en Dhr. N. Sweers, Spaarndamseweg
Dhr. J. Baaijens en Dhr. P. de Groot, Belangenvereniging woonbootbewoners Spaarndamseweg en Hekslootpolder
Dhr. H. de Weers, Belangenvereniging Haarlemse Scheepsbewoners 
Dhr. R. Hoogland, Haarlemse Jachtclub
Dhr. A. van Beem, jachtvereniging “Watervrienden”
Dhr. E. Zwiggelaar, Havendienst Haarlem (auteur dezes)

Inleiding
Op 3 februari 2004 is door Rijkswaterstaat een rapport uitgebracht met voorstellen tot vermindering van hinder van de scheepvaart voor de woonschepen op het Noorder Buiten Spaarne.
En van de aanbevelingen was “het aanbrengen van een drijvende markering om het vaarwater te verleggen en daarmee de scheepvaart op grotere afstand te laten passeren en de zuiging te verminderen”.
Om de betonning zo goed mogelijk te situeren hebben voorafgaand gesprekken met enkele woonschipbewoners, Koninklijke Schuttevaer en Rijkswaterstaat plaatsgevonden.
Medio oktober 2004 is de betonning neergelegd.

Gezien het ingrijpende karakter van deze maatregel is vooraf besloten om deze na verloop van tijd met betrokkenen te evalueren. Deze zijn 14 maart 2005 gevraagd om op- en aanmerkingen vr 18 april 2005 schriftelijk aan de Havendienst kenbaar te maken.

Hiertoe zijn brieven verstuurd naar; Jachtvereniging "Watervrienden”, Vereniging Woonbootbewoners Spaarndamseweg, Belangengroep Haarlemse Scheepsbewoners, Koninklijke Schuttevaer, afdeling Amsterdam, Haarlemse Reddingsbrigade, Haarlemse Jachtclub, Scouting Kontiki, Stichting Scouting Bim-Bakenesser, Prins Willem Zeeverkenners, Jachthaven Wetterwille, en Jachtwerf De Drijver.

Overleg 7 juni 2005

Dhr. Zwiggelaar heet de aanwezigen welkom en geeft een introductie hoe de betonning tot stand is gekomen.

Uit eerste reacties van aanwezigen blijkt dat communicatief nog een aantal zaken te verbeteren valt. Het ‘breed’ bespreken van aanbrengen of weghalen betonning (ivm. zeilwedstrijden) had vragen en ergernis kunnen voorkomen. De intentie is om dit in de toekomst te voorkomen en belanghebbenden evenals het PWH (Platform Waterrecreatie Haarlem) tijdig in te lichten.

Het leggen van betonning is slechts een onderdeel van een totaalplan om overlast te verhinderen cq te beperken. Andere oplossingsrichtingen en mogelijkheden zitten in het baggeren en het handhaven op het water.
Deze en andere mogelijkheden komen kort aan de orde in het overleg maar worden niet verder besproken omdat de prioriteit in dit overleg bij de betonning ligt. De (schriftelijk) ingezonden op- en aanmerkingen worden punt voor punt behandeld en van commentaar voorzien.
Hierbij wordt uitgegaan van de oorspronkelijke- en op de kaart aangegeven positie van de betonning (zie bijlage).
Voorheen hadden wij hoofdzakelijk rekening te houden met de beroepsvaart, echter nu met alle vaart in de vaargeul

 • Het levert meer gevaar op voor de jeugd tijdens zeillessen en zeilwedstrijden, boeienlijn belemmert in de uitoefening van de zeilsport
 • Door de betonde vaargeul zijn de rechten van vaartuigen gewijzigd en kan het voorkomen dat schepen door het startgebied varen. In het verleden werden deze schepen onder begeleiding van volgboten verzocht een andere weg te kiezen. Door de komst van de betonde vaargeul is dit niet meer mogelijk c.q. lastig geworden
 • De punten 1, 2 en 3 handelen over de consequenties van de betonning voor de zeilsport. Positief is dat de beroepsvaart nu geconcentreerd is in de vaargeul en de rest van het vaarwater overzichtelijker is geworden. De negatieve kant behelst voornamelijk de veranderde voorrangsregels, vooral van belang tijdens zeilwedstrijden. Door de deelnemers aan het overleg wordt gezocht naar alternatieven, het tijdelijk weghalen van de betonning is niet wenselijk. De oplossing lijkt te liggen in het aanmelden van het evenement bij gemeente en RIZA, de laatste publiceert dit op internet en teletekst. Daarnaast zouden speciale verkeerstekens gevoerd moeten worden waardoor de zeilwedstrijd voorrang heeft op het overige waterverkeer. Wat deze tekens zijn wordt door de Havendienst opgevraagd en indien mogelijk aan het verslag toegevoegd.
 • Het vermoeden dat de beroepsvaart nu harder vaart

 • De huidige positie van de betonning komt niet overeen met de oorspronkelijke positie. Met terugplaatsing zou dit probleem verholpen zijn.
  Helder aangeven waar nu de vaargeul begint en eindigt, dit zou o.m. betekenen om de rode tonnen richting Spaarndam door te trekken
 • Betonning is slecht zichtbaar
 • Bij geen van de aanwezigen bestaat de behoefte om het aantal rode tonnen uit te breiden mits de bestaande tonnen weer op hun oorspronkelijke positie komen te liggen.
  Bij de zichtbaarheid van de tonnen blijkt het om de tonnen T3 en T4 te gaan. Als deze verlicht worden zijn ze duidelijk zichtbaar en geven de invaart van de jachthaven aan.
  Het idee wordt gelanceerd om van T4 een scheidings-/kardinale ton te maken. Dit zou nog duidelijker maken dat men een vaarwater nadert (en gas terug neemt). Bovendien zou men theoretisch de ton (vanuit de vaargeul) zo moeten nemen dat de grootste afstand van de woonschepen wordt gehouden. Aangezien niet ieder pleziervaartuig de vaargeul aanhoudt is het effect niet optimaal, maar, alle kleine beetjes helpen. De Havendienst zal Rijkswaterstaat om advies vragen.
  Daarnaast wil de HJC binnen eigen kring het probleem aankaarten. Het inzicht geven in de problematiek zou een mentaliteitsverandering kunnen bewerkstelligen.
 • De vaargeul iets meer verleggen naar het midden van het Spaarne, ca. 50 meter uit de wal (vanuit de Waarderpolderkant gezien), net even meer ruimte om te manoeuvreren

 • Ook hier geldt dat uitgaande van de betonning op de oorspronkelijke plek dit probleem vervalt.
 • Conclusie 1

  Gezamenlijk wordt een voorstel geformuleerd;

 • De betonning wordt op zijn oorspronkelijke plek teruggeplaatst
 • Ton T3 wordt vervangen door een verlichte ton
 • Ton T4 wordt evt. vervangen door een (verlichte) scheidingston (na advies Rijkswaterstaat) en naar het noorden verplaatst (ter hoogte van haveningang)
 • Er wordt gezocht naar een procedure rondom de zeilwedstrijden, hierbij staat de veiligheid van de deelnemers voorop.
 • Het voorstel, verslag en de kaart zal door de Havendienst naar alle betrokkenen (zoals in de inleiding genoemd) worden verstuurd. Mocht men op- of aanmerkingen hebben dan deze vr eind juni 2005 schriftelijk toesturen naar de Havendienst.
  Na instemming van betrokkenen (en gemeentelijke afdelingen) worden de tonnen begin juli 2005 verplaatst. De vervanging van de tonnen T3 en T4 gebeurt zo spoedig mogelijk.
  In oktober 2005 zullen alle betrokkenen nogmaals worden uitgenodigd om hun ervaring met de betonning te evalueren.
  Door de aanwezigen wordt ingestemd met het voorstel, het overleg wordt afgesloten.

  Bijlage 1

  Aan Rijkswaterstaat is advies gevraagd over het aanbrengen van een laterale markering op de scheiding van vaarwaters. Er bestaan twee mogelijkheden; vaarwaters van gelijk belang of een hoofd- n nevenvaarwater.
  Het Spaarne (vaarwegklasse 4) is hoofdvaarwater en Jan Gijzenvaart nevenvaarwater.
  In de huidige situatie geeft de betonning de veilige vaarweg aan, met het plaatsen van een scheidingston geef je aan dat het hoofvaarwater voorrang heeft op het nevenvaarwater.
  Het is daarom dan ook niet waarschijnlijk dat men gas terugneemt, in vergelijking met het wegverkeer, hoe handelt u als u weet dat u op een voorrangsweg zit?
  Het voorstel is dan ook om ton T4 te vervangen voor een (normale) verlichte groene ton en deze wel iets naar het noorden te verplaatsen (ter hoogte van invaart jachthaven).

  Bijlage 2

  Voor wat betreft de procedure rondom de zeilwedstrijden is contact gezocht met het Watersportverbond;

 • - Een zeilwedstrijd mag een vaarwater of vaarweg niet stremmen
 • - Regels ten opzichte van andere vaart blijven gehandhaafd, met of zonder betonning, een zeilwedstrijd heeft gn voorrang boven andere vaart
 • - Bestaande betonning mag niet worden weggehaald
 • Conclusie is dat er met of zonder betonning geen mogelijkheden zijn om de zeilwedstrijden voorrang te geven op het andere waterverkeer. Uitzondering hierop is als het als evenement wordt goedgekeurd door B&W en de stremming wordt goedgekeurd door het provinciaal route-cordinatie overleg, een niet erg waarschijnlijk scenario.
 • Eindconclusie

  Gezien de adviezen van de twee bijlagen en na telefonisch overleg met enkele betrokkenen wordt het eindvoorstel aangepast.

  Het voorstel, verslag en de kaart zal door de Havendienst naar alle betrokkenen (zoals in de inleiding genoemd) worden verstuurd. Mocht men op- of aanmerkingen hebben op het eindvoorstel dan deze vr eind juni 2005 schriftelijk toesturen naar de Havendienst.

  Eindvoorstel
  De betonning wordt op zijn oorspronkelijke plek teruggeplaatst, met uitzondering van ton T4, die naar het noorden wordt verplaatst (tegenover de haveningang).
  Ton T3 en T4 worden vervangen door een verlichte ton.

Maatregelen Jan Gijzen Kade

De problematiek omtrent (overtreden) vaarsnelheden is niet nieuw. Twintig jaar geleden vielen ook al de planten uit de vensterbank en braken woonschepen van hun kabels. Voor een plek waar het nog steeds uiterst aktueel is, aan de Jan Gijzenkade bij het Noorder Buiten Spaarne, heeft de gemeente weer een stap gezet om aan deze overlast een einde te maken.
Er is medio maart 2004 een rapport verschenen van de Adviesdienst Verkeer en Vervoer over de hinderlijke golfslag en zuiging veroorzaakt door passerende scheepvaart. Naast de inmiddels genomen maatregelen als verkeerstekens met een maximale vaarsnelheid van 6 km en het uitbaggeren van de vaargeul, stelt de Adviesdienst in de conclusies en de aanbevelingen, dat het nodig is om een drijvende vaarwegmarkering circa 40 meter richting de as van het vaarwater aan te brengen, zodat de scheepvaart op grotere afstand passeert. Dit zou een reductie van meer dan dertig procent van de zuiging moeten betekenen.
Voorts is het plan een drijflichaam nabij de woonschepen aan te leggen voor het breken van de golfslag.
De bewoners blijven in gesprek met de gemeente.
Inmiddels is sinds de zomer de betonning aangebracht midden in het vaarwater die de scheepvaart op een afstand moet houden.

Medio augustus in 2004 heeft de havendienst een goede bui gehad getuige de 6 km snelheidborden die zijn geplaatst op de Liede. We mogen hopen dat heftige golfslag voortaan alleen nog maar wordt veroorzaakt door windkracht negen in plaats van overpowerde speedboten die halve kracht varen.

Nedstat Basic - Free web site statistics

.