Spaarneplan

Geen verkeerd woord over het Spaarneplan! Ere wie ere toekomst! Innovatieve gedachten van moverende volksvernieuwers neergelegd in een dokument vol van wolligheid en toekomstdromen, en dat alles mag wat kosten! De burger betaalt en de ambtenaren weten het nuttig te besteden.

Reacties staan hier

   Spaarneplan

In 1990 werd door de gemeente Haarlem en Heemstede een ambtelijke projectgroep gevormd die de opdracht kreeg het bestaande beleid te inventariseren en een toekomstvisie op te stellen. Het eerste doel is het Spaarne weer meer centraal te stellen binnen een ruime omgeving en te streven naar een mutifunktioneel gebruik. In 1994 verscheen een concept Structuurvisie Spaarne. Hierin worden voorstellen gedaan voor de aanpassing van het Spaarne en de directe omgeving. In de inspraakronde die volgde bleek dat de gevolgen van het plan door de woonbootbewoners niet zonder meer werden geaccepteerd. Er is met de gemeente afgesproken dat er geen woonschepen worden verplaatst zonder toestemming van de bewoners.

 

Hier volgt een aantal korte citaten uit het voorgestelde plan.

“Buiten het Spaarne is er nauwelijks een object denkbaar, dat zo nauw met de stad Haarlem wordt geassocieerd.”

Zo luidt de openingszin van een artikel over het ontstaan van deze rivier, opgenomen in het in 1987 verschenen boek “De loop van het Spaarne”.

Het Spaarne is de rivier waaraan Haarlem is ontstaan en tot wasdom is gekomen. De rivier is gedurende eeuwen, samen met de trekvaarten, een belangrijke transportas geweest; Haarlem werd een sterk op het water georiŽnteerde handelsstad met langs de oevers markten, scheepswerven, e.d. Niet voor niets wordt de stad ook wel geafficheerd als “Spaarnestad” en verwijzen diverse bedrijven en instellingen in hun naamgeving naar de rivier.

Het nu meest zuidelijke deel van het Spaarne was eeuwenlang de plek waar de Haarlemmermeer overging in het Spaarne. Bij deze strategische locatie lag al in de 14e eeuw een slot van waaruit zich later het dorp Heemstede ontwikkelde.

In het uiterste noorden ontstond Spaarndam bij de sluis die werd gebouwd op de plaats waar het Spaarne in het IJmeer uitmondde.

Langs de oevers tussen deze nederzettingen was overwegend sprake van agrarische functies, afgezien van delen van de westelijke oevers waar – vooral tussen Haarlem en Heemstede – in de nabijheid van de Haarlemmerhout vanaf de 17e eeuw een groot aantal buitenplaatsen ontstond.

In de laatste honderd jaar heeft het hiervoor beschreven patroon een nadrukkelijke verandering ondergaan. De stad breidde zich uit, vooral in noordelijke richting. Aan de zuidkant ontwikkelde Heemstede zich vanuit de oude kern en in de flanken van de Haarlemmerhout, waarbij de grotere buitenplaatsen werden veranderd in villaparken.

Doordat uitbreidingen vanuit de oude strandwal – dus op afstand van het Spaarne – plaatsvonden en omdat het transport over land de functie van het water als vervoersas overnam, kwamen grote delen van het Spaarne en zijn oevers – ondanks de centrale ligging binnen het stedelijk gebied – in de periferie van het stedelijk leven terecht. Het ontbreekt de oevers daardoor aan de allure die eigen behoort te zijn aan zo’n tot de verbeelding sprekende rivier. Grote delen van de Spaarneovers maken een ontoegankelijke indruk en zijn voor fietsers en voetgangers nauwelijks begaanbaar; de recreatieve en toeristische mogelijkheden van het Spaarne worden onvoldoende benut.

Ondanks de overduidelijke cultuurhistorische en economische banden die het Spaarne heeft met Haarlem en Heemstede, is eigenlijk nooit geprobeerd de rivier opnieuw bij het stedelijk leven te betrekken. Laat staan dat al eerder sprake was van een integraal plan waarin gebruik en inrichting van de Spaarneoevers in hun samenhang worden bekeken.

Om hier verandering in te brengen hebben Haarlem en Heemstede gezamenlijk een toekomstvisie ontwikkeld die de vele kwaliteiten van de rivier, van de Ringvaart in het zuiden tot Spaarndam in het noorden, onderstreept: het Spaarneplan.

Met behulp van concrete, speciaal ontworpen plannen worden hierin handreikingen gedaan, die de inwoners en bezoekers van Zuid-Kennemerland mogelijkheden bieden om op tal van manieren van het Spaarne te genieten.

(bronvermelding : Het Spaarneplan)

 

Nedstat Basic - Free web site statistics

.