Riolering Lieoever

 Uit het Brabants Dagblad:

Lozen van afvalwater gaat door
van een verslaggever

Vrijdag 22 oktober 2004 - Bewoners van het buitengebied kunnen na 1 januari ongestraft doorgaan met het lozen van ongezuiverd afvalwater in sloten, vaarten en plassen. Naar nu blijkt, heeft het ministerie van Vrom in alle stilte het al zeven jaar geleden aangekondigde verbod uitgesteld.

Dat is gebeurd omdat te veel huizen nog niet op het riool of op een septictank zijn aangesloten. Milieu-organisaties zijn verbijsterd over het uitstel ze vinden dat de laksheid van gemeenten wordt beloond.
Voor gemeenten die hun zaakjes wel op orde hebben gebracht is het uitstel zuur. Zij hebben miljoenen euro's uitgegeven om alle huizen op het riool aan te sluiten. De kosten worden doorberekend in de rioolbelasting die burgers betalen. Waar aansluiting op het riool niet kon, moesten burgers zelf soms duizenden euro's uitgeven om een septictank te installeren. Dit heeft tot vele rechtszaken geleid.
Het ministerie van Vrom heeft alle gemeenten een brief gestuurd waarin het uitstel wordt aangekondigd. Veel provincies blijken de brief niet te kennen. De provincies moeten toezicht houden op de gemeenten en hebben de laatste maanden grote druk uitgeoefend om vůůr 1 januari een einde te maken aan de lozingen.

Ongezuiverd

Vrom verplicht de gemeenten wel voor het einde van dit jaar een plan te hebben om te voorkomen dat huishoudens nog langer ongezuiverd afvalwater lozen. Maar een nieuwe deadline wordt niet gesteld, waardoor uitvoering nog jaren op zich kan laten wachten.
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) erkent dat het uitstel ongelijkheid schept tussen de inwoners van gemeenten die zich wel en niet aan de eerder gestelde eisen houden. Ze weigert echter daar een mening over te geven.

'Erg slap'

Een woordvoerder van de stichting Natuur en Milieu vindt de handelwijze van Vrom 'erg slap'. "Zeven jaar is lang genoeg. Door nu weer voor uitstel te kiezen, blijft het oppervlaktewater ook de komende jaren vervuild worden. Dat is eigenlijk te gek voor woorden."
Ook de stichting Reinwater, die zichinzet voor schoon oppervlaktewater, heeft geen goed woord over voor de vertraging. "Dit is onaanvaardbaar." De stichting wil dat iedere gemeente die begin volgend jaar nog ongezuiverd loost, wordt beboet. "Ze gaan in tegen de wet. Je moet ze daarvoor straffen."
Het is overigens zeer de vraag of gemeenten zelfs de versoepelde eis halen. In Zuid-Holland hadden een maand geleden 35 gemeenten nog geen letter op papier. Het contrast met Drente en Limburg is groot daar zijn inmiddels alle woningen in het buitengebied aangesloten op het riool of voorzien van een septictank.

Brabant

In Noord-Brabant hadden halverwege dit jaar 18 gemeenten nog geen enkel plan. Flevoland zegt met het ministerie te hebben afgesproken dat pas in 2015 alles klaar moet zijn. Komend voorjaar bezoekt de Vrom-inspectie alle gemeenten om te controleren hoe ver ze zijn.
 

BULLETIN 2 – 17 april 2004
BAL - Belangenvereniging Arkbewoners Lieoever
Voorzitter: Inge Crul
Secretariaat: Marja Gladon
Lieoever 51
2033 AD Haarlem
castagnari@hotmail.com
tel. 023 – 533 05 83 / 06 21 803 289

Verslag gemeentelijke informatieavond riolering, 6 april 2004

Dit is een weergave van de kant van BAL van de informatie op de gemeentelijke bijeenkomst. Er kunnen geen rechten aan ontleend worden. BAL heeft geen letterlijke notulen gemaakt, maar zoveel mogelijk aantekeningen gemaakt van voor de bewoners van de Lieoever relevante zaken en die van haar commentaar voorzien.

Wethouder Visser heeft een verslag toegezegd binnen drie weken. Daarin komen ook de antwoorden op nog open gebleven vragen. Hij heeft zijn excuses aangeboden voor de trage verslaglegging van de informatieavond eind 2003. Hij dringt aan op zoveel mogelijk open communicatie en goed overleg.

Belangrijke punten

 • De gemeente zit vast aan een aantal wettelijke randvoorwaarden die aanleg van riolering verplicht stellen: Wet Milieubeheer, Wet verontreiniging Oppervlaktewater, Woningwet, Wet Bodembescherming. Tussenschakel riolering: provincie. Gemeente heeft zorgplicht riolering op grond van Wet Milieubeheer.
 • De uitvoering van de landelijke regelgeving is per provincie verschillend. Noord-Holland is zeer strikt in de leer. Er is een grens gesteld voor ontheffingen, Haarlem blijft daar onder, met uitzondering van twee molens. Commentaar BAL: in sommige andere provincies blijkt wel meer soepelheid in de hantering van de regels.
 • De gemeente legt riolering aan tot de ‘voordeur’ en betaalt de kosten daarvan. Daarvoor schakelt zij de Grontmij in. Interessant voor mensen aan de steigers is in dit verband de opmerking van ambtenaar Greuter: ‘Als u het over de poort kan pompen, is het daarna ons probleem. Moeras, land, of wat dan ook. We voldoen in principe al aan onze verplichting en we zijn zo bereidwillig om zo dicht mogelijk bij u te komen, in overleg’. 
 • De gemeente zegt toe de kosten van aangerichte schade aan tuinen e.d. te betalen. 
 • De kosten van de aanleg achter de ‘voordeur’ zijn voor rekening van de bewoner.
 • Er ligt een globaal plan van aanpak; de Grontmij werkt dat verder uit met een buiteninventarisatie, daarna volgt eerst per plek ‘persoonlijk overleg’ en daarna wordt een bestek op detailniveau gemaakt en een aannemer gezocht voor de uitvoering. Geschat begin werkzaamheden: september.
 • De gemeente treedt graag in contact met de bewoners om gezamenlijk pompen te kopen; zij spreekt over mogelijke kwantumkorting van twintig procent. Ze schat de kosten van de meest gangbare pomp (druksysteem) op maximaal drieduizend euro (zonder korting). De mening van BAL: bewoners moeten zich realiseren dat ook de aanleg en diverse beveiligingsmaatregelen eromheen geld kosten al naar gelang de situatie per boot. Dat geldt ook voor Nuon – pomp gebruikt elektra en meeste boten hebben 25 A (ťťn fase = 220 V) en niet drie fasen = 3 x 25 A / 380 V. 
 • De gemeente geeft toe dat in de jaren negentig, toen een aantal woonschepenlocaties op de riolering is aangesloten, ze de Lieoever voor zich uit heeft geschoven omdat dat ‘zo moeilijk lag’. Destijds hebben bewoners van diverse locaties pompen te huur gekregen voor een eenmalig bedrag van vijfhonderd gulden. De pompen bleven in onderhoud bij de gemeente. De gemeente wil overigens – blijkt uit uitlatingen op de informatieavond – ook deze pompen in eigendom overdragen aan de bewoners.
 • De gemeente wijst erop dat je met meerekening van indexering van de kosten van de pompen en betaalde rioolrechten een aardig eind in de richting van drieduizend euro komt. BAL heeft dat eens op een rijtje gezet; als je een vergelijking zou maken tussen de f 500 van destijds en een bedrag in euro nu, zouden de andere woonboten/locaties in feite 1407,42 euro betaald hebben. Dus geen drieduizend. 
 • De gemeente spreekt zich niet uit over mogelijke andere subsidieregelingen in plaats van de beŽindigde Verfijningsregeling waar woonarkbewoners op andere locaties in Haarlem in de jaren ’90 van geprofiteerd hebben. Zoals bv. gelden in kader ISV 2. Toelichting: het Investeringsbudget stedelijke vernieuwing (ISV) is een deel van de Wet stedelijke vernieuwing. Het ISV maakt ook deel uit van het Grotestedenbeleid (GSB). Gemeenten kunnen een vijfjaarlijkse financiŽle bijdrage aanvragen. In 2005 gaat de tweede tranche in (tot 2009). Op de vraag of Haarlem de rioleringskosten daaronder zou willen brengen, verschuilt ze zich achter de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten). De VNG adviseert echter alleen maar als belangenorganisatie; de gemeente kan haar eigen koers varen.  
 • BAL is niet tegen de aanleg van de riolering op zich (al betwijfelt ze het milieubelang, gezien diverse onderzoeken – ze acht zich echter niet deskundig genoeg hierover te oordelen). Ze overweegt met behulp van de BHS (Belangengroep Haarlemse Scheepsbewoners) en LWO (Landelijk Woonschepen Overleg) de juridische mogelijkheden te onderzoeken om een procedure aan te spannen tegen de gemeente. Gedacht kan worden aan aantasting van het gelijkheidsprincipe (waarom de andere boten destijds wel en wij niet). Iedereen kan dat natuurlijk ook individueel doen. BAL denkt sterker te staan als collectief, maar wil dat alleen doen als er genoeg steun bestaat onder de bewoners.
 • BAL heeft inmiddels drie offertes voor rioolpompen liggen. Daarbij is uiteraard geen rekening gehouden met kortingen. Ook heeft BAL achtergrondinformatie via de BHS gekregen. GeÔnteresseerden kunnen die informatie inzien of kopieŽn krijgen (graag tegen vergoeding kosten).    
 • EnquÍte
  De Belangenvereniging Arkbewoners Lieoever blijft contactpersoon voor het collectief; de secretaris is aanspreekpunt voor de gemeente. Afspraak is dat BAL eerst de behoeften van de arkbewoners inventariseert.
Nedstat Basic - Free web site statistics

.