Podium, reacties op het Spaarne/Structuur Plan 2020

Dit Podium geeft gelegenheid tot reageren op de gemeentelijke plannen.
Reactie van Robert Kniese
Reactie E.T. van Orden
Reactie Mevr. M. Gladon
Reactie secretariaat BHS
Reactie Vereniging Woonbootbewoners Spaarndamseweg
 

Tekst van Robert M.F.Kniese (Spreker nr. 1 – behorende bij Nota van Antwoord nr 5)

uitgesproken tijdens de luisterzitting d.d. 02-09-2004 ´voorontwerp structuurplan Haarlem´ .

Het antwoord van de gemeente Haarlem op de door mij ingezonden brief heeft mij erg teleurgesteld. Ik mistte 230 woningen op de plattegronden van het structuurplan, waaronder mijn eigen woning. Wij bestaan blijkbaar niet voor de gemeente. De 230 woningen waar ik op doel zijn de 230 woonarken die Haarlem rijk is.Wel staan er pijlen op de plattegronden, waar meer doorzicht gewenst is en dat op plaatsen waar al meer dan vijftig jaar woonschepen liggen.

In mijn brief schrijf ik onder andere het volgende;
Alle woonschepen hebben een officiële ligplaatsvergunning.
Het is een ludieke, aparte, historisch gegroeide woonvorm, die de laatste tijd veel in het nieuws is als woonvorm van de toekomst.
Een ark neemt minder ruimte en zicht weg dan huizen op de wal. ( deel van woning onder water).
Arken verlevendigen het Spaarne en geven er kleur en charme aan.
De landelijke overheid besliste in 1994 al, dat wonen op het water gelijkwaardig is aan wonen op de wal.

De gemeente antwoordt op mijn brief, dat de plattegronden alleen de grote lijnen weergeven zonder detaillering. 230 woonarken vind ik geen detail!!

Woonwijken worden wel op de kaart met een kleur aangegeven. Stroken langs de Spaarne-oever arceren, waar de woonschepen liggen lijk me technisch heel haalbaar. Het zal dan meteen duidelijk worden dat veel Spaarne-oever nog vrij van huizen en woonschepen is. Daarmee kom ik op de discussie in hoeverre het nou eigenlijk nodig en haalbaar is om woonschepen te verplaatsen voor meer doorzicht.

In de eerste plaats;
Het is niet haalbaar om mensen/gezinnen die vaak al tientallen jaren op dezelfde plaats wonen te verplaatsen alleen voor meer doorzicht. Hetzelfde doen bij een huis op de wal zou een fikse rel veroorzaken ( nogmaals de overheid zegt wonen op water is gelijkwaardig aan wonen op de wal).
In de tweede plaats;
De in het antwoord van de gemeente genoemde reden van recreatieve waarde en recreatief medegebruik; Ik heb nog nooit over een tekort aan oever gelezen, gezien, gehoord voor b.v. vissers, dagjesmensen,bootjes en wandelaars. Zelfs op mooie zomerdagen zie ik langs de vrije delen van het Spaarne, er slechts enkele mensen gebruik van maken. Wat wandelaars betreft, deze lopen juist graag langs de woonschepen aan het Jaagpad en zijn daar enthousiast over de afwisseling van de zeer uiteenlopende arken, tuintjes en plotselinge doorzichten op het water. Langs de open en daardoor vaak saaiere oevers zie je veel minder wandelaars. Maar wie daar wel liever gaat lopen, heeft in en om Haarlem erg veel mogelijkheden, (grote delen van het Spaarne, Ringvaart en Molenplas).
In de derde plaats;
Het weghalen van de woonschepen betekent, dat we tegen lelijke stalen damwanden aankijken, die slechts 4 jaar geleden voor heel veel geld speciaal voor de woonarken zijn geplaatst. Ook alle infrastructuur aan paden,gas,elektra,riool,waterleiding zal weggegooid belastinggeld zijn, en deze moeten ook op de nieuwe ligplaats weer aangelegd worden.

 Kortom : waar zijn we mee bezig!!!

Koester toch als gemeente die aparte vrije woonvorm.

Teken de woonarken in het structuurplan.

Maak mensen niet onzeker (wonen is een primaire behoefte).

Uit de verdrukking: geeft een meer levend Spaarne

Meer zekerheid en vrijheid geeft steeds mooiere arken ( mensen durven dan te investeren).

Dat gebeurt niet door verdrukking en wegreguleren

Wat dan uiteindelijk rest is een doodse rivier!!!!!

Aan: J.Stork
Sector Stedelijke Ontwikkeling
Gemeente Haarlem

Haarlem 24 maart 2004

Onderwerp: Structuurplan 2020/herstel zicht op het Spaarne ter hoogte van het Jaagpad.

Gaarne geef ik via deze weg mijn mening over een deel van het structuurplan 2020:
Zowel als bewoner van het Jaagpad als belastingbetaler ben ik fel tegen het plan om het zicht op het Spaarne vanaf het Jaagpad weer vrij te maken.
Het minimaal vergroten van de recreatieve waarde van het Jaagpad voor de spaarzame hoeveelheid wandelaars op mooie zondagen weegt in mijn opinie niet op tegen het woongenot 365 dagen van het jaar van 48 gezinnen.
Het economische belang van het vrij-zicht creëren(geen) weegt in mijn opinie ook niet op tegen de kosten van het verplaatsen of uitkopen van de woonboten die langs het Jaagpad liggen.

Ik stel antwoord op mijn mening op prijs.

Hoogachtend, E.T. van Orden, Jaagpad 68, 2034 JN Haarlem

Aan de raadsleden en hun plaatsvervangers in de commissie stadsbeheer,

Als ik het goed bekijk, in het structuurplan 2020 van onze gemeente, zie ik maar 2 woonbootlocaties?!
Is het de bedoeling dat deze unieke woonvorm niet beschermd word zoals andere buitengewone stadsgezichten of vreemde watervogels?
En zie ik het goed? Word er in het meest verontreinigde stukje Haarlem een woonbootlocatie gepland? De put van Vink,( schouwbroekerbrug) en onder een drukke weg van Haarlem naar Heemstede?
Moet ik hier van blijheid of van radioactiviteit gaan stralen?
Krijgen de bewoners van deze lokatie dan een schone grond verklaring bijgeleverd ?
Welke 3 locaties van de huidige 5 krijgen een andere plek aangewezen en welke moeten worden schadeloos gesteld? Waar is de Waarderhaven gebleven en het Jaagpad. De boten aan het Spaarne, de Hooimarkt etc.
Is voor deze opheffing woonbootlocaties geld opgenomen op de financiele begroting? Ze passen niet allemaal in de put van Vink. U begrijpt dat ik u om u hulp moet verzoeken om de locaties weer duidelijk op de kaart van de planning te krijgen.

De locatie Lieoever is fijn wonen en is al een natuurgebied. Het blijkt uit het neerstrijken van de lepelaar op een paar honderd meter afstand van onze locatie, dat onze woonboten daar niets aan af doen. Moet de camping ook weg? De man heeft dit jaar net een grote investering gedaan en een nieuwe kantine gerealiseerd. En de fietsroute, waar wij een enorme hoeveelheid afval van hebben in de straat vanwege het ontbreken van vuilbakken etc? Die moet dan zeker wijken, dat is de grootste rustverstoring en zwerfvuilnisproducent.

En even een rekensommetje voor de begroting. De bewoners schadeloos stellen vanwege het uitkopen van de boten en ligplaats op deze locatie, meer dan 40 stuks, nu huidige gemiddelde verkoopprijs, EUR 300.000,00 per stuk, word een schadepostje van 12 miljoen Euro en dat is er niet. En dan hebben we het
alleen over de Lieoever en niet over de andere locaties. Buiten 20 jaar prijsindexatie.

En dan te bedenken, het water waar deze boten in liggen, is niet eens van onze gemeente, maar van recreatieschap Spaarnwoude en domijnen. De bewoners hebben een contract met deze partij t/m 2025 met een optie op nog 30 jaar voor het liggen hier. En er liggen nog 3 boten in het water van gemeente Haarlemmermeer. 
De andere locaties huren van onze gemeente maar locatie Lieoever niet. De grond is notarieel vastgelegd tijdens de overdracht bij de aankoop en volgens mij is de uitgegeven ligplaatsvergunning officieel niet eens van toepassing/nodig maar slechts een formaliteit. Ik persoonlijk heb een bouwvergunning op mijn waterkavel van steigers en schuur.
Lig met de boot, midden in mijn waterkavel van 175 m2, ingesloten in deze, door bouw en woningtoezicht van gemeente Haarlem goedgekeurde steiger en schuur etc. Verwijderen wegens wijziging bestemmingsplan zal moeilijk worden.

Hopend op uw reacties en medeleven, zeker ook met alle andere honderden woonbootbewoners binnen onze gemeente, verblijf ik,

Mevr. M. Gladon, Lieoever 60
 

Gemeente Haarlem, Sector Stedelijke Ontwikkeling, t.a.v. Afd. Beleid
Postbus 741,2003 RS Haarlem.

Haarlem, 13 december 2004

Betreft : Structuurplan 2020

Het ontwerp Structuurplan komt in de inspraak, dus uitermate belangrijk t.a.v. het beleid voor uitbreiding woonboten locaties/plekken.
Op dit moment zijn er, behalve de Put van Vink, geen woonschepen opgenomen naast de Molenplas (zuid) en in het noorden (Mooie Nel) rondom de voormalige vuilnisbelt.'(dit zijn mogelijkheden!)

De BHS is dan ook van mening dat de woonschepen ingetekend moeten worden in het Structuurplan.
Tevens is de BHS van mening dat, als er ergens gebouwd gaat worden en er is water, dat er creatief moet gekeken worden of er plaats/uitbreiding is voor ligplaatsen van woonschepen.

Meerdere woonbootbewoners hebben een reactie naar u gestuurd,waar wij als Bhs achter staan.

Hoogachtend, Mw. G. Zeilstra ( secr. BHS)

V e r e n i g i n g   W o o n bo o t b e w o n e r s  S p a a r n d a m s e w e g - 1 0 1 t/m 1 3 3

Aan De Gemeente Raad van Haarlem

Haarlem, 20 december 2004

Geachte Gemeente Raadsleden,

Hierbij onze inspraakreactie op het Ontwerp Structuurplan Haarlem 2020. Onze reactie richt zich met name op het deelgebied Spaarne Noord.

In het Voorontwerp Structuurplan hebben wij bezwaar aangetekekend tegen de pijlen die gericht staan op de woonarken langs de Spaarndamseweg 101 -133. Uit de legenda blijkt dat de pijlen “herstel zicht op het Spaarne” betekenen. In de Nota van Antwoord wordt op ons bezwaar geantwoord dat de pijlen bedoelen te zeggen dat de relatie tussen het achterliggende gebied en het Spaarne hersteld dient te worden. Deze relatie moet volgens deze nota hersteld worden door de ligplaatsen van woonschepen anders te organiseren. Hoewel in de Nota van Antwoord ook gesteld wordt dat het niet betekent dat er woonschepen actief uitgeplaatst zullen worden, stelt dit antwoord ons niet gerust. In het Ontwerp Structuurplan wordt de Put van Vink genoemd als eventuele ligplaats voor woonschepen die in de toekomst elders in Haarlem verplaatst zullen worden. Voor woonarkbewoners is hun ligplaats net zo belangrijk als voor huizenbezitters de plek waar hun huis staat. Het is niet zo dat, omdat een woonark makkelijk te verslepen is, het voor woonarkbewoners niets uitmaakt waar hun ark ligt. Zowel emotioneel als financieel kan het voor de bewoner een groot verschil maken als de ark naar een andere plek versleept wordt. Ik vraag u nogmaals daar niet te lichtvaardig over te denken. De 17 woonboten liggen hier al meer dan 50 jaar, er wordt liggeld betaald, kortom deze woonarken liggen hier al een halve eeuw legaal. Er is geen enkele reden om aan te nemen dat een, of meerdere arken verwijderd kunnen worden om “het zicht op het Spaarne te herstellen”. Ik vraag u dus nogmaals om in het Ontwerp Structuurplan de pijlen te verwijderen.

Wat betreft de invulling van de jachthaven valt in het Ontwerp Structuurplan te lezen dat een eigentijds, hybride “wonen op en aan het water “ ontwikkeld kan worden. Veel specifieke uitspraken over de invulling van het jachthavengebied, die nog wel in het ontwerp structuurplan te lezen waren, staan niet meer in het onderhavige structuurplan. Hopelijk betekent dit dat de enorme hoeveelheid plannen die nog in het Ontwerpstructuurplan stonden over het jachthavengebied ook echt afgeblazen zijn. Nu wordt als invulling van het gebied waterappartementen en hybride wonen op en aan het water genoemd. Het klinkt erg mooi, maar ook vaag. Hoe hoog worden die appartementgebouwen en hoeveel woningen komen er? Het herstel van het zicht op het Spaarne dat eventueel ontstaat doordat de jachthavens naar Schoteroog verplaatst zijn, zal weer verdwijnen als er veel woningen op die plek komen. Een gevaar dat loert doordat de aanleg van de Schoteroogbrug voor een groot deel gefinancierd moet worden door de bouw van huizen. Het is een klein, landelijk gebied, potentierijk in zijn kleinschaligheid. Verknal het niet door te veel woningen samen met de woonarken en de diverse watersportclubs die er nu al een plek hebben, naast de Schoteroogbrug te proppen. Voor dit gebied geldt: “Less is More”.

Hierbij wil ik nogmaals benadrukken dat bij het ontwikkelen van de plannen niet te lichtvaardig over de belangen van de woonbootbewoners gedacht moet worden. Dit is in het verleden regelmatig gebeurd. In de ontwikkeling van plannen voor het jachthavengebied dient rekening gehouden te worden met de privacy en het woonplezier van de huidige bewoners. Zoals de plannen nu voorliggen wordt niet duidelijk hoe het gebied werkelijk ingevuld zal worden. Mijn verzoek is dan ook goed te kijken naar dit gebied en te kiezen voor een bescheiden invulling. Alleen op die manier blijft het een aangename plek voor zowel de huidige als de toekomstige bewoners en gebruikers.

Hoogachtend,
Namens de Vereniging Woonbootbewoners Spaarndamseweg 101 tot en met 133
Martha van der Lem
Spaarndamseweg 115
2025 AM Haarlem

Nedstat Basic - Free web site statistics

.