Overleg kerngroep met wethouder Divendal 2006

Verslag van de vergadering op 6 oktober 2006 – Gemeente / kerngroep Bhs.

Aanwezig Gemeenteleden: 
wethouder Maarten Divendal (MD)
Onno Reusing (OR)– projectleider Baggerwerkzaamheden
André Buys (AB)~ r.o. – Erik Noom (EN) ~ Havendienst
Annemiek Kamphuis (AK)~ r.o. (tevens intern verslag)

Van de kerngroep BHS: Hans – Gery – Jan – Rie – Piet

De wethouder heet ons van harte welkom en de BHS is blij met de delegatie ambtenaren, want vertelde de wethouder: ik ben niet van alles op de hoogte en het is voor mij ook een kennismaking met de materie woonschepen.
Woonschepen horen bij het beeld van de stad.

Daarop inhakend vertelt hij dat hij het werk van Jur Visser heeft overgenomen en zijn uiterste best zal doen om de afspraken die met hem gemaakt zijn, ook uit te voeren.Maar soms zijn er zaken die wel voor elke burger telt, en er zijn zaken die specifiek voor woonschepen zijn.
Hans vertelt wat er zoal met Jur besproken is: op zoek naar nieuwe ligplaatsen – rondgefietst met Jur vergezeld door een delegatie ambtenaren– monitoren Put van Vink – enz (zie ook onze bijlagen bij de agenda)
MD:de plannen zijn absoluut niet van de baan, al deze zaken komen zeker ter sprake. Maar wat wel vervelend is op bijna elke plek die met woonschepen te maken hebben, liggen dubbele claims, zo ook bij de Put van Vink.
Zo geven Hans en Jan een korte schets over W2-Jaagpad – Schalkwijkerstraat - Zuidtangent (bus 300) – implementering Spaarneplan – opknapbeurt Friese Varkensmarkt.
Bij al deze items hangt het “zwaard van Damocles” veelal boven de hoofden van bootbewoners. Opvallend is dat dit in de hand wordt gewerkt doordat er geen (schriftelijk) antwoord komt op al die vragen die de BHS in de loop der jaren heeft gesteld, en er geen positieve college- of raadsbesluiten genomen worden. Kortom de BHS komt te vaak een negatieve bejegening tegen t.o.v. het wonen op het water.
Rie vraagt wanneer het bestemmingsplan Zuid-Schalkwijkerweg (met daarin opgenomen de woonboten aan het Jaagpad) eindelijk ter visie komt?
MD: hopelijk in 2007 – en ik wil de korte termijn ideeën/zaken verbinden met de lange termijnzaken.

Gelijkheidbeginsel:
Rie en Hans geven info over: precarioverordening – extra belasting RWBB – met duidelijk uitleg van dhr. Van den Dool.
Note: de gemeente (werkgroep ambtenaren) probeer zoveel mogelijk ideeën aan te reiken om zoveel mogelijk geld binnen te halen!
MD: Onder de noemer: gelijkheidbeginsel kan heel veel vallen, de gemeente wil gelijkheid hebben tussen woningen en woonschepen.

Belastingen :
Jan: om even in te haken op extra belasting betalen: de suggestie wordt gewekt dat de woonschipbewoners géén OZB/RWBB betalen. Dat is absoluut niet waar, het zit verwerkt in het basistarief van de liggelden woonboten.(dat is onze grondslag). Door de jaren heen hebben wij de trendmatige verhogingen van de tarieven binnen de Gemeente keurig gevolgd.
Van gemeentezijde wordt aangegeven dat er voorlopig geen nieuwe heffing komt.

Baggeren:
Hans: Uit de recente publicaties (o.a. Haarlems Dagblad) is het duidelijk, er is geld over van het Baggerprogramma 2005-2006. Jur Visser heeft toegezegd dat de drie gebieden: Waarderhaven – Industriehaven – Jan Gijzenkade uitgebaggerd gaan worden wanneer er overschietende gelden zijn!
Nu blijkt dat deze afspraak niet wordt nagekomen. Er wordt nu voor Droste e.v. uitgebaggerd. Hoe zit dat?
OR: Er zijn constant onderhandelingen tussen de gemeente en Rijnland, maar Rijnland heeft een grote invloed voor de besteding van het geld om extra te baggeren, omdat Rijnland financieel het grootste deel voor haar rekening neemt.
Hans: de indruk die wethouder.Jur Visser gaf was dat het bedrag vrij te besteden was door de gemeente. Er is een brief hierover geschreven, maar nu blijkt dat die brief nimmer bij Rijnland is ingebracht door de gemeente.
In de Waarderhaven liggen veel woonarken op de bodem vast en de afspraak is (laatste keer uitgebaggerd in 1979), dat de diepte 1.20 meter aan de oeverkant en in het midden 2 meter door de gemeente zou worden aangehouden
OB: Rijnland wil alleen de “doorstromingswateren” op diepte hebben en de Waarderhaven is géén doorstromingswater en voor Rijnland geen prioriteit.
MD: Zowel Onno als ik nemen dit mee naar het overleg met Rijnland en we willen dat in de 2e fase van het baggeren de locatie Waarderhaven en Industriehaven meegenomen wordt.
Note: Inmiddels is er bij de Jan Gijzenkade al gebaggerd (tijdens het plaatsen van de beschoeiing).

Riool :
AB: vertelt in het kort hoe en waarom de rioolpompen overgedragen worden van de gemeente naar de bewoners.
De BHS heeft inmiddels een concept contract rioolpomp ontvangen, maar vindt het contract aan alle kanten rammelen. We gaan er als BHS niet over adviseren, wij zijn géén consumentenorganisatie (de wethouder beaamt dit), dit moet de Gemeente zelf regelen met de bewoners.

Inmeten:
Het inmeten van de woonschepen (in opdracht van de Havendienst) is gestart in de Waarderhaven en heeft inmiddels een vervolg gekregen in andere locaties. Alleen het inmeten bij de Lieoever wordt uitgesteld, aangezien dit volgens Erik Noom een te complex geheel is.
Gery: kunnen de bewoners een kopie krijgen van het inmetingsrapport?
EN: dat is goed, ik zal er voor zorgen.

Woonschepenverordening :
Het laatste overleg is in januari ‘06 geweest en sindsdien niets meer gehoord.
AK: note: Annemiek gaat de werkzaamheden van André Buys overnemen en ze maakt een afspraak met ons voor begin/half november.
Hans: momenteel is de Waarderhaven een pilot voor de Landelijke Klankbordgroep Brandveiligheid. Er zijn onlangs een tiental boten geïnspecteerd. Het ligt voor de hand dat de wethouder een update ontvangt.

Huurovereenkomst :
Rie: de woonschepen zijn nu ingemeten, kunnen de bewoners een huurovereenkomst krijgen voor de tuinen i.p.v. precario?
MD: dat wil ik zelf ook en ik stel voor dat we als 1e het Jaagpad meenemen hiervoor, gekoppeld aan het vast te stellen bestemmingsplan.

Woonschepen/waterwoningen:
MD: de “waterwoningen” bij het nieuwe plan Schoteroogbrug zijn waterrecreatiewoningen, ze staan n.l. vast in het water op palen.
Hans: verzoekt of er nogmaals wordt gekeken naar nieuwe plekken voor woonschepen. De Molenplas lijkt een ideale mogelijkheid (al vele keren door de BHS bij wethouders naar voren gebracht.)

Brandveiligheid:
Hans: de Waarderhaven is de laatste jaren verpauperd. Sinds 1980 is er vrijwel niets meer gedaan. Er is veel achterstallig onderhoud aan bestrating, oeverbeschoeiing, trottoirs en baggerwerk. De coördinatoren van Stadsdeel Oost, Civiel, etc, wachten op beslissingen t.a.v. de rapportage brandveiligheid, aanleg persleiding en aanpak verontreiniging aan de noorzijde. Wanneer komen die nu eens?
MD: het rapport over de Waarderhaven wil ik het einde van het jaar klaar hebben.

Onderzoek “wonen op het water”:
Rie: er is een onderzoek geweest naar wonen op het water door studenten en specifiek de Put van Vink, is daar al een uitslag van?
MD: is me niets van bekend. Ik zal met Erik dit samen nazoeken en u hoort van mij.

Put van Vink:
Rie: heeft het laatste monitoring (uitgevoerd door Sjoerd Andela) Put van Vink al tot conclusies geleid in het College? Ook een aantal woonboten aan het Jaagpad, n.a.v. het ontwerp bestemmingsplan Zuid-Schalkwijkerweg, zijn nadrukkelijk genoemd als het gaat om verplaatsing van die woonschepen naar deze (nieuwe) locatie.
MD: we zijn er mee bezig maar ook op de Put van Vink liggen dubbele claims. De huidige trend is dat de ontwikkeling van een gebied aan een projectontwikkelaar wordt uitbesteed. Mogelijk hier ook.

Locaties:
Jan Gijzenkade:
Een delegatie van de Jan Gijzenkade
heeft na ons een gesprek met de wethouder.

Waarderhaven :
Hans: er wordt heel slecht gecommuniceerd over en omgegaan met de bodemverontreiniging op het IN.OG terrein. De grond is op diverse plekken zwaar vervuild (met onder andere asbest!). Hans is geschokt dat er zonder aankondiging vooraf mannen rondlopen in witte (beschermde) pakken. Door voor de zoveelste keer geen informatie aan de bewoners te verstrekken, wordt de argwaan alsmaar groter. Het woongenot en leefklimaat wordt daarmee ernstig bedreigd. Zeker wanneer her risico bestaat van verstuiving (asbest!). Kortom hoe hiermee omgegaan wordt: schandalig!!
Als er een individuele bootbewoner zijn beklag een dag na die actie hierover bij de gemeente doet, dan krijgt hij per ommegaande een antwoord van wethouder Nieuwenburg en wanneer de Stichting Waarderhaven een brief schrijft hoor je tot op heden niets.
OB: dit is het 1e onderzoek
Hans: niet waar, het is het 3e onderzoeksrapport over de bodemverontreiniging. Er zijn sinds 2005 verschillende rapportages (van Spijker, Fibrecount en BK) geproduceerd. Ook de GGD heeft zich hiermee bemoeid. Hierna volgt een heftige discussie.
MD en OB nemen dit op met de verantwoordelijke wethouder Jan Nieuwenburg.

Schalkwijkerstraat:
Jan: Er is veel commotie geweest over de bomenkap en de grootschalige herinrichtingsplannen. Echter nu de plannen zijn uitgevoerd is het veel kleinschaliger uitgevoerd dan was aangegeven (door Alex Jansen op een bewonersavond voor de woonarkbewoners). De wethouder geeft aan dat de plannen en de uitvoering wel eens kunnen uiteenlopen. De vraag hierbij is: had hier niet beter over gecommuniceerd moeten worden met de bewoners, dat had mogelijk veel commotie gescheeld.

Jaagpad:
Gery: stelt wederom de bereikbaarheid van de laatste woonschepen bij de voormalige jachthaven Beenders aan de orde.

Friesche Varkensmarkt:
Daar geldt nog steeds het beschermd stadsgezicht, BHS heeft meerdere keren dit aangekaart bij de vorige wethouder en ook een gesprek is hierover geweest (april 2005).
MD: we zullen het nazien

Rondvraag:
MD: Dit gesprek is heel waardevol voor mij geweest, er is een hoop duidelijk voor mij geworden en ik leer er veel van. Hij wil dit contact/overleg zeker voortzetten en hoe vaak wil de BHS zo’n gesprek? Bij de voorgaande wethouders was dit gemiddeld zo’n 2 á 3 keer per jaar.
Hans: 2x per jaar is goed, in de tussentijd zijn er overleggen met ambtenaren zoals bijvoorbeeld de werkgroep woonschepenverordening, werkgroep riolering, etc..

Hans meldt dat in het weekend de Prinsenbrug wordt afgesloten (uitvoeren werkzaamheden). Veel verkeer komt nu over de Waarderbrug. Hij waarschuwt dat het wegdek niet alleen vreselijk slecht is, het is zeker voor fietsers gevaarlijk. Hij heeft vernomen dat van de week er weer een zeer ernstig ongeluk is gebeurd.
MD: de Waarderbrug heeft voor mij prioriteit.

Gery: Annemiek kan de BHS een kopie van het verslag van je krijgen? De BHS stuurt haar verslag ter kennisgeving toe. 

 Gery ( secr. BHS) 

 

Nedstat Basic - Free web site statistics

.