Nokhoogte

De hoogte van een woonschip is in tal van gemeente een onderwerp van discussie, zo ook in Haarlem. De maximale hoogte was hier 3,5 meter. Wooncomfort en wijziging in de afmetingen van huizen, de gemiddelde mens is tenslotte in de loop der jaren een stuk langer geworden, vragen om wijziging van deze afmetingen. Er zijn al gemeenten die daar invulling aan geven.

Goed Nieuws!

Op de op 21 september gehouden wethoudersoverleg over de hoogte van woonschepen is overeenstemming bereikt over de nieuw in te voeren hoogtematen.

Op 21 december 2004 besloot B&W als volgt:

 • Akkoord te gaan met het voorstel tot wijziging van de woonschepenverordening en wel als volgt:
 • Artikel 8, lid 2c
 • “c. in de hoogte 3,50 meter boven de waterlijn” vervangen door “Voor woonschepen met een plat dak is maximaal 3,85 meter boven de waterlijn toegestaan. Voor woonschepen met een schuin dak is de maximale nokhoogte 4,00 meter boven de waterlijn, waarbij aan de landzijde de goothoogte maximaal 3,50 meter is en aan de waterzijde maximaal 3,85 meter”.

Bovenstaande is een wijziging van de woonschepenverordening en geldt niet voor woonschepen waarvoor in het ter plaatse rechtskracht hebbende bestemmingsplan afmetingen zijn opgenomen. De afmetingen voor de woonschepen in de Waarderhaven blijven, gezien de ontwikkelingen Waarderhaven, voorlopig gehandhaafd.

Zo is er een doorbraak in de gemeente Heerenveen betreffende de nokhoogte van woonarken.
Een bewoner had daar eind 2003 een aanvraag ingediend voor vervanging van zijn woonboot. Echter, de hoogte van de nieuwe woonark zou het toegelaten maximum overschrijden. Dit was reden voor het college van B en W om voor te stellen de maximale hoogte voor woonschepen in de gemeente te wijzigen. In eerste instantie werd voorgesteld een goothoogte van vijf meter toe te staan, maar dan slechts over een deel van de lengte van de woonark. Men was bang dat anders een massale wand zou kunnen ontstaan. De VVD- fractie was het hier niet mee eens en diende een amendement in omdat die angst ongegrond zou zijn. Door de bewoners vrij te laten in de wijze van bouwen, zouden juist mooie ontwerpen kunnen ontstaan . Daardoor zou een grotere variatie van woonarken mogelijk zijn, met verschillende dakvormen, terrasjes en een fraaie vormgeving.
Uiteindelijk werd door de gemeenteraad besloten de invulling over te laten aan de individuele bewoners. Met onmiddelijke ingang werden in de gemeente Heerenveen voor woonarken de maten verruimd naar een goothoogte van 5 meter en een nokhoogte van 5,5 meter.

Een belangrijke stap !!! Daar kunnen andere overheden een voorbeeld aan nemen.

Brief aan Gemeente Haarlem
Ter attentie van wethouder J. Visser
Datum: 18-6-2004

Betreft: reactie op brief van mr. S. Rooth, dd. 10-5-2004, onderwerp woonschepen

Geachte heer Visser

In ons overleg van 10 mei jl. hebben wij gesproken over de aanpassingen van de toegestane hoogte voor woonschepen. Al pratend kwamen wij erop uit dat een aanpassing van de hoogte van 3.50m naar 3.85m (10% regeling in het bestemmingsplan) mogelijk moest zijn. Deze hoogte zou voor alle locaties moeten gelden.
In de brief van mr. S. Rooth (ook van 10-5-2004 ! ) wordt onder het kopje hoogte ingegaan op de wens de hoogte aan te passen: stedenbouwkundig is het aanvaardbaar om naar een goothoogte te gaan van 3.50m en een nokhoogte van 4m.
Een goothoogte van 3.50m wordt nu ook gehanteerd bij nieuw te bouwen woonarken en is binnen de huidige mogelijkheden tevens de nokhoogte. De veronderstelling dat de goothoogte opgerekt wordt is dus niet juist. Alleen het aanzien van een woonark kan anders worden door de mogelijkheid te kiezen voor een andere dakconstructie (bv. een puntdak)
Het hanteren van 2 hoogtematen kan leiden tot verwarring:

 • niet iedere woonark heeft een dakgoot (is ook niet verplicht)
 • welke hoogte moet men aanhouden bij bv. een lessenaardak. (verschillende goothoogtes)
 • Overigens adviseert de Vereniging Nederlandse Gemeenten één maat aan te houden.
 • Wij als BHS zijn het dan ook niet eens met het voorstel zoals verwoord in de brief van mr. S. Rooth.
  Een belangrijke reden om de hoogte aan te passen komt voor de BHS voort uit de wens bij woonarkbewoners om te kunnen beschikken over meer woon- leefruimte. Een grotere hoogte is gewenst om in te kunnen spelen op de maatschappelijke ontwikkeling, immers bij woonhuizen is de plafondhoogte ook aangepast van 2.3 m naar 2.6m.
  Wij willen dat dit tot uitdrukking komt in een voorstel om de hoogte aan te passen (bv. naar 4 meter). Kunt U ons ook aangeven wat de status is van de brief van mr. Rooth en welke verdere procedure er gevolgd gaat worden?

  Namens de Belangengroep Haarlemse Scheepsbewoners, G. Zeilstra, secretaris

Nieuws uit de Telegraaf van 20 maart 2004 :

“Lange mensen naar kantoor met opgeheven hoofd !”

Lange mensen kunnen eindelijk met opgeheven hoofd door deuropeningen en gangen in nieuwe scholen en kantoren. De vrije doorgangshoogte bij deuren en gangen gaat omhoog van 210 cm naar 230 cm. Minister Dekker (Vrom) heeft een aantal wijzigingen aangebracht in de regels van het Bouwbesluit. Net zoals nu al gebruikelijk is bij de bouw van nieuwe woningen wordt de minimum plafondhoogte voor de utiliteitsgebouwen, zoals scholen en kantoren, verhoogd van 2,4 naar 2,6 meter. Verder heeft Dekker een aantal extra niet-bouwkundige eisen, zoals maatregelen voor brandveiligheid, opgenomen in het Bouwbesluit voor kinderdagverblijven. Met de maatregelen wil de VVD-bewindsvrouw voorkomen dat gemeenten, die de huidige eisen van het Bouwbesluit te algemeen vinden, zelf nog met allerlei extra voorschriften komen. “

Einde citaat.

De BHS is nog steeds bezig om de woonschepenverordening, ook tav. de hoogte van woonschepen, hier op aan te passen. Hopelijk gaat dit nu snel gebeuren, want het bouwbesluit spreekt voor zich.

Nedstat Basic - Free web site statistics

.