Nieuwsbrief 2005

 NIEUWSBRIEF VOOR ALLE BOOTBEWONERS

November 2005 

Uitnodiging voor de jaarvergadering BHS
op maandagavond 21 november 2005
bij de scouting: Dorus Rijkers – Koralensteeg 5 – ( dit is de zijstraat van de Amsterdamse Poort naar het Spaarne) de avond begint om 20.00 uur - zaal open om 19.30 uur

Voorwoord
In deze nieuwsbrief van de Belangengroep Haarlemse Scheepsbewoners geven de bewoners van de diverse locaties aan welke onderwerpen spelen. En dat zijn er nogal wat!! Op onze jaarvergadering volgen toelichting, discussie en zonodig gezamenlijke standpuntbepaling. Kom dus allemaal!!!!

ALGEMEEN

 Belasting voor woonarken
Een week of zes geleden stond er een artikel in het Haarlems Dagblad onder de kop:
“ Belasting voor woonarken”. Dit was geschreven naar aanleiding van de “operatie stofkam” door afdeling financiën van de gemeente Haarlem. Ambtenaren doen een aantal voorstellen om meer geld in de gemeentekas te krijgen en de politiek beslist daar dan later over.
In de bijbehorende notitie ( zie website van de gemeente Haarlem:
www.haarlem.nl) gaat men onder punt 8.1 in op de mogelijkheid om woonschepen aan te slaan voor onroerende zaak belasting (OZB) door invoering van de roerende woon- en bedrijfsruimtebelasting (RWBB). Zie ook op www.haarlemsdagblad.nl met zoekwoord RWBB. Deze RWBB is bedoeld als aanvulling op de OZB, om belasting te kunnen heffen op roerende zaken.
De suggestie wordt gewekt dat wij als arkbewoners geen belasting betalen. Niets is minder waar. Ongeveer dertig jaar geleden is de basis gelegd voor de huidige tariefstructuur van het liggeld ( een precarioheffing). Die is na zorgvuldig overleg tussen de gemeente en de voorloper van de Belangengroep Haarlemse Scheepsbewoners tot stand is gekomen.
De tarieven, per locatie verschillend en afhankelijk van de kwaliteit en de faciliteiten ter plekke, zijn gebaseerd op een vergelijking tussen de OZB voor huizen en woonarken.
Dit lijkt men even vergeten!!!
Met andere woorden: wij betalen wel degelijk belasting gebaseerd op de OZB voor huizenbezitters, alleen de hoogte van het bedrag staat de afdeling financiën niet aan.
Men denkt met de nieuwe wetgeving in de hand 35.000 euro te kunnen ophalen bij de woonschipbewoners, maar er is volstrekt geen duidelijkheid hoe dit zich verhoudt tot de huidige precarioheffing.
De kans is groot dat wij straks dubbel worden aangeslagen!!!!
Men geeft aan dat de motivatie voor deze actie voortkomt uit een ( vermeende) rechtsongelijkheid tussen de heffing op huizen en woonschepen. Op zich interessant om het gelijkheidbeginsel erbij te halen. Want dan zijn er nog wel meer, zelfs vele, zaken die aandacht verdienen, gezien de wijze waarop er over ons wordt gesproken en gedacht en de wijze waarop men naar ons toe handelt.
Wonen op een woonschip is dan wel een erkende woonvorm, maar op bijna alle locaties zijn er tal van bedreigingen, waarmee men het wonen op het water tracht te ondermijnen.
Denk aan de strubbelingen over opname in bestemmingsplannen, de uitlatingen in het Spaarneplan, de woonschepenverordening, uitlatingen van raadsleden, het getreiter van ambtenaren bij vergunningaanvragen enzovoorts.
Het moge duidelijk zijn dat over dit alles het laatste woord nog niet gezegd is. Als er meer duidelijkheid is over de initiatieven van de gemeente ( na de begrotingsbesprekingen) hoort u er meer over.

Woonschepenverordening  
Ook de woonschepenverordening leek niet te ontkomen aan een “stofkam”, zij het van een andere orde. In april van dit jaar is de kerngroep van de BHS en twee ambtenaren begonnen met de verordening minutieus na te lopen op ongerechtigheden en te ontdoen van onduidelijkheden.
Door omstandigheden ( vakantie, wisseling van functie van één van de ambtenaren) is het tot nu toe bij het begin gebleven.
Wel is toegezegd dat we eerdaags een uitnodiging zullen ontvangen om de draad weer op te pakken.
Zoals jullie wellicht in de Haarlemmer (Stadskrant) gelezen hebben is art. 8 lid 2c van de verordening “in de hoogte 3.50 meter boven de waterlijn” vervangen door:
“Voor woonschepen met een plat dak is maximaal 3.85 meter boven de waterlijn toegestaan en voor woonschepen met een schuin dak of bol dak in de hoogte maximaal 4.00 meter boven de waterlijn”.

Rechtshulp
De bureaus voor Rechtshulp zijn opgeheven en daarmee is ook de rechtsbijstandfunctie verdwenen, die wordt niet meer gesubsidieerd.
Er is nu een Juridisch Loket ( Stationsplein 70, tel. 0900-8020) voor gratis advies en bemiddeling. Wie vooraf advies over een kwestie wil inwinnen en een oplossing in de bemiddelende sfeer zoekt, kan hier terecht.
Dat is tot en met de verwijzing geheel gratis. Namens iemand optreden doet het loket niet. Wil je dat wel, dan beland je in het bijdragestelsel. Wie naar een advocaat stapt, betaalt minimaal negentig euro. Op het loket werken twee mediators ( bemiddelaars) die kunnen doorverwijzen. Aan hulp van mediators zit ook een eigen bijdrage.

De Locaties

Friese Varkensmarkt
De status van de ligplaatsen aan Friese Varkensmarkt en Hooimarkt zijn in 2003, zonder vooroverleg met de bootbewoners en/of de BHS, door de Gemeente eenzijdig gewijzigd in vaste ligplaatsen voor uitsluitend ‘authentiek vormgegeven historische schepen met woonbestemming’. De BHS stelt de nodige vraagtekens bij deze wijziging. Wat is de urgente reden van dit besluit en wat is nu het beleid t.a.v. vervanging en renovatie? Wordt er nu actief gezocht naar alternatieve locaties voor de huidige woonboten? Wethouder Jur Visser heeft toegezegd de kwestie opnieuw aan de orde te stellen, wanneer blijkt dat de ‘historisch invulling’ niet uitvoerbaar is. De BHS wil het onderwerp bij voorkeur integraal benaderen. De gemeente heeft inmiddels benadrukt dat het raadsbesluit nu geen consequenties heeft voor de huidige bewoners. Zij kunnen op de huidige ligplaatsen blijven liggen en het schip of ark verkopen. Pas wanneer een nieuwe ligplaatsvergunning wordt aangevraagd voor bijvoorbeeld een ingrijpende renovatie of wordt overgegaan tot de aanschaf van een andere woonboot zal de ‘nieuwe’ aanwinst aan het predikaat van ‘historisch schip’ moeten voldoen. De kans bestaat dat door het geïntroduceerde ‘uitsterfbeleid’ de verkoopwaarde van de woonboot zal verminderen. Mocht de verkoper hierdoor in financiële problemen komen dan wordt, in overleg met de bootbewoner, bekeken hoe het probleem kan worden getackeld. De huidige woonboteneigenaren blijven recht houden op een ligplaats (-vergunning) in Haarlem. De gemeente zal, indien hier aanleiding toe is, zich inspannen om een alternatieve locatie te zoeken.

Jaagpad (Noord en Zuid-Schalkwijkerweg)
Baggeren
“ T’is stil aan de overkant, t’is stil aan de overkant”, Dit liedje kent u waarschijnlijk wel.
Na ruim een half jaar van het “baggercircus” te hebben genoten, is de hele karavaan vertrokken richting binnenstad. Het stuk Spaarne tussen de Ringvaart en de Schouwbroekerbrug is nu op diepte en is ook opgeleverd.
De BHS kaartte al jaren geleden aan dat er nodig gebaggerd moest worden, net als de vereniging Schuttevaer, en we zijn ontzettend blij dat het baggeren is begonnen. Voor meer informatie kijk op
www.baggereninhaarlem.nl

Bestemmingsplan
Er is een bestemmingsplan Schalkwijkerweg in ontwikkeling. De BHS staat op de participatielijst en krijgt alle stukken toegezonden.
Inmiddels heeft het conceptvoorontwerp bestemmingsplan Schalkwijkerweg ter inzage gelegen. Op 30 oktober 2005 hebben wij een reactie gestuurd. Zie ook:
reactie kerngroep BHS.
De tijdens de inspraak binnengekomen inspraakreacties, opmerkingen en commentaren kunnen leiden tot aanpassing van het voorontwerpbestemmingsplan Schalkwijkerweg.
Het aangepaste voorontwerpbestemmingsplan wordt vanaf dan ontwerpbestemmingsplan Schalkwijkerweg genoemd en, na publicatie, 4 weken ter inzage gelegd. In die tijd kunnen
schriftelijke zienswijzen (= bezwaren) worden ingediend bij de gemeenteraad. De gemeenteraad beoordeelt deze reacties en kan het ontwerpbestemmingsplan aanpassen. Hierna stelt de raad het bestemmingsplan Schalkwijkerweg officieel vast. Na deze fase wordt het plan ter goedkeuring gezonden aan de provincie Noord-Holland. Ook in deze fase is voorzien in een bezwarenprocedure.

Vergunningen
Nogmaals vragen wij met klem: Heeft u een vergunning van een bijgebouw/schuur of een mondelinge toezegging, zet het op papier en maak er een kopie van en doe dat alsjeblieft bij Jaagpad 51 in de bus. Please!!!!!!!
Van enkele mensen hebben wij al wat binnen, maar er moeten er meer zijn. Dus doe het alsjeblieft!!!

Jan Gijzenkade
Schoteroogbrug
Wat ons het meest bezighoudt op dit moment zijn de bouwplannen van de gemeente betreffende de Schoteroogbrug en de woningbouwplannen in de jachthavens tegenover onze woonschepen.
We zijn vertegenwoordigd in de klankbordgroep, waarin de direct betrokkenen overleggen met de gemeente en de projectontwikkelaar.
Het gekozen plan gaat uit van de bouw van 136 wooneenheden verdeeld over 3 hoge flats direct naast de brug, een aantal eengezinswoningen en een appartementenblok.
Tussen onze woonschepen en de nieuwe wijk is de Haarlemse Jachtclub geprojecteerd. Hoewel we niet blij zijn met de ingrijpende veranderingen in onze woonomgeving hebben we wel het gevoel dat de gemeente rekening probeert te houden met onze belangen. We blijven alert en houden de zaken goed in de gaten.

Golfslag
Een blijvend probleem op onze locatie is de hinderlijke golfslag van passerende schepen. Hoewel de hinder door de verschillende maatregelen ( vaargeul en gebodsborden) afneemt, vooral bij de beroepsvaart, zorgt de pleziervaar regelmatig voor overlast. Alleen strenge controle van de politie kan dit probleem oplossen.

Baggeren
In Haarlem wordt volop gebaggerd, maar ondanks toezeggingen dat in maart met onze locatie zou worden gestart is dat nog steeds niet gebeurd.

Beschoeiing
Hoewel op onze locatie de beschoeiing op enkele plaatsen heel slecht is en de gemeente heeft toegezegd ( februari 2005) om dat te komen inventariseren en er iets aan te doen is dat tot op heden niet gebeurd.

Lieoever

Erfpacht
De meeste woonarken langs de Lieoever hebben hun perceel ( water en/of grond) in ondererfpacht van het Recreatieschap Spaarnwoude. Het schap is zelf erfpachter van Staatsbosbeheer ( voorheen Domeinen). De canon van de ondererfpachters wordt elk jaar geïndexeerd en kan één keer per vijf jaar structureel worden bijgesteld.
Het recreatieschap wilde de erfpachtcanon met een factor vier verhogen. Deze doelstelling is inmiddels bijgesteld dankzij de tussenkomst van de Belangenvereniging Arkbewoners Lieoever. Er ligt nu een voorstel tot verdubbeling van de canon voor de huidige bewoners, uitgesmeerd over vijf jaar. Nieuwe bewoners krijgen direct met verdrievoudiging van de canon te maken.
De belangenvereniging heeft juridisch advies ingewonnen en gesprekken gevoerd met het schap. Er ligt nu een tegenvoorstel van de vereniging op tafel: een verdubbeling uitgesmeerd over tien jaar, verlenging van de ondererfpachtsovereenkomst met tien jaar en gelijke behandeling van oude en nieuwe bewoners. Het bestuur van het schap neemt in december een besluit over ons voorstel.

Riool
Op grond van wettelijke ( ook Europese) regels moeten de zogenoemde buitengebieden worden aangesloten op het riool. Daar vallen de woonarken ook onder. Op de meeste locaties zijn begin jaren negentig rioolpompen geplaatst. Daarbij heeft de gemeente gebruik gemaakt van de toen bestaande subsidieregeling. De Lieoever viste destijds achter het net. Al bijna twee jaar wachten wij nu. In die tijd zijn besprekingen gevoerd met de gemeente, zijn offertes ingewonnen voor rioolpompen en aanlegkosten en zijn informatieavonden belegd. De gemeente heeft toegezegd de riolering aan te leggen van de weg tot de voordeur. Al het binnenwerk is voor rekening van de arkeigenaar.
Aanvankelijk zou er meteen na de vakantieperiode, in september, weer een technische informatiebijeenkomst komen. Het laatste nieuws is dat door de vertraagde levering van de rioolputten de aanleg waarschijnlijk over de winterperiode wordt heen getild naar het voorjaar van 2006.

Vergunningen
Diverse bewoners van de arken langs de Lieoever ondervinden grote problemen met vergunningen bij de vervanging van hun ark, verbouwingen, aanleg, c.q. onderhoud van steigers of plaatsing van schuren. Er is geen eenduidige regelgeving.

Stadion / bestemmingsplan / vereniging
De Belangengvereniging Arkbewoners Lieoever is in gesprek met bewoners van woningen langs het Liewegje om tot één vereniging te komen die de gezamenlijke belangen kan behartigen. Te denken valt aan de herziening van het bestemmingsplan en behoud van groene buffer en ecologische waarden aan de rand van Haarlem. De kans is groot dat met de komst van het stadion de omgeving aangetast wordt. Er is al sprake van dat bomen gekapt gaan worden.

Baggeren
De Lieoever valt niet in de fases 1 of 2 van het baggerplan. Door het draaien van schepen in de draaikom op het punt waar de Buitenliede uitstroomt in de Ringvaart wordt veel bagger losgemaakt; dat gaat naar wallenkant en de arken toe. Wanneer nieuwe boten worden neergelegd, moet daardoor ook gebaggerd worden om plek te maken – de modder verplaatst zich dan weer naar andere arken.

Schalkwijkerstraat

Zuidtangent
Op dit moment is het nog vrij rustig aan de Schalkwijkerstraat, maar de schijn bedriegt. De entree van de straat gaat op de schop om de Zuidtangent vrij baan te geven. Dit betekent nog meer asfalt dat ten koste gaat van het laatste restje groen en acht platanen.Bezwaren van de actiegroep “Behoudt Schalkwijkerstraat” hebben nagenoeg niets uitgehaald, wel loopt er nog een bezwaarprocedure van enkele vasthoudende bewoners tegen de kap van bomen in de straat.
Op deze manier wordt de eerste 100 meter van de straat al opgeofferd aan de Zuidtangent en voor de rest van de straat is het nog afwachten welke plannen men in petto heeft.
De afgelopen zomer zijn er drie klankbordbijeenkomsten geweest over de Spaarnepassage voor de Zuidtangent ter hoogte van de Lange brug. Meerdere tunnel- en brugvarianten zijn besproken en op dit moment buigt het college van burgemeester en wethouders zich over de voorstellen die uitgewerkt zijn. Wat het gaat worden is nog onzeker, maar wat het ook wordt, wij zullen er alert op moeten zijn dat onze woonomgeving niet verder aangetast wordt.

Waarderhaven/Zaanenlaan

Vervuilde grond
Alert zijn en blijven is belangrijk wanneer de gezondheid van een vijftigtal gezinnen in geding is. Het is, sinds de jaren zeventig bekend dat een groot deel van de tuinen aan de noordzijde van de Waarderhaven ernstig vervuild is. Bewoners zijn in het verleden hiervoor gewaarschuwd. In augustus 2004 heeft de gemeente de grond van de voortuinen laten onderzoeken en toen bleek dat er inderdaad sprake is van ernstige vervuiling. In februari 2005 hebben wij het rapport ontvangen. Er is echter nog geen plan van aanpak vanuit de gemeente wat ze aan dit probleem gaat doen.

Verhoging liggeld
Wél is in februari het liggeld verhoogd. Voor de 57 woonschepen in de Waarderhaven gaat het om een verhoging van het tarief voor het woonschip van twee procent ten opzichte van het tarief in 2004 en tien procent als het gaat om de gehuurde grond bij het woonschip. Tegen dat laatste tarief heeft de Stichting ’t Veerhuis Waarderhaven, namens alle bewoners, een bezwaarschrift ingediend.

Afvoer vervuilde grond
Bij de (her-) ontwikkeling van het naast de Waarderhaven gelegen ‘Nelisterrein’ heeft het bestuur van de Stichting Waarderhaven veelvuldig gewaarschuwd voor de aan en afvoer van vervuilde grond. Alvorens kon worden overgegaan tot het bouwrijp maken van het terrein, moest de directie van INOG (projectontwikkelaar) een bodemonderzoek op het terrein uitvoeren. De conclusie van INOG: bewoners lopen geen gevaar bij het verwerken van puin en het zeven van zand.
Van mei tot en met september 2005 is onophoudelijk overlegd (bellen, e-mailen en schrijven) over de stofoverlast, het afdekken en besproeien van grondhopen. Veel bewoners hadden last van hun luchtwegen en ontstoken ogen.
Kordaat en doortastend optreden van bestuursleden leidde er toe dat de provincie en milieupolitie in actie kwamen. Er werd wederom gecontroleerd op het INOG-terrein. De havenbewoners werden hierna in brieven (28 juli en 7 september) door de gemeente (en de GGD) geïnformeerd.
Wat bleek? Het vermoeden dat de grondhopen vervuild zijn met onder andere zware metalen, teerachtig stoffen, minerale olie en asbest werd bevestigd. Er werd direct actie ondernomen: er werden waarschuwingsborden geplaatst en verstuiving van grond werd tegengegaan.
De conclusie dat de omwonenden geen gezondheidsrisico’s hebben opgelopen is voor velen een opluchting. De gemeente heeft bericht nauwlettend de (ontwikkelings-) stappen van de eigenaar van het bedrijventerrein te volgen. Met de Wet Bodemsanering Bedrijfsterreinen (WBB) in de hand worden eerst onderzoeksresultaten beoordeeld en neemt de gemeente hierna via beschikkingen beslissingen over de ernst en urgentie van aangetroffen bodemverontreiniging. Ook beoordeelt de gemeente de saneringsplannen van INOG. 

Persleiding
Er zijn plannen om een persleiding aan te leggen dwars door onze (gedoogde) tuinen. Tijdens een bewonersavond op 6 juli 2004 is hierover uitvoerig met de bewoners gesproken maar ook rond de persleiding is het op dit moment stil vanuit de gemeente.

Brandveiligheid
Hetzelfde geldt voor de brandveiligheid. De gemeente zou onderzoeken in hoeverre gevaarlijke situaties kunnen ontstaan bij het uitbreken van brand ( een risicoanalyse).
Dit onderzoek heeft nog niet plaatsgevonden. Binnenkort overleg de stichting met wethouder J.Visser. Wellicht dat hierdoor wat meer schot in bovenstaande zaken komt. Voor meer informatie zie de website:
www.waarderhavenhaarlem.nl

Zuider Buiten Spaarne

Bij deze locatie is het baggeren begonnen.

Tenslotte dit nog:
Velen steunen de BHS met een geldelijke bijdrage. Ontzettend bedankt daarvoor.!!!
We krijgen geen subsidie, dus blijf daar alsjeblieft mee doorgaan.
Je kunt het geld over maken op : 
Gironr : 41 79 767

Alles wat de BHS schrijft, doet en bespreekt staat op onze website :www.woonschepenhaarlem.nl Heb je brieven – mededelingen of andere belangrijke zaken, wil je reageren ( mogen ook leuke, positieve reacties zijn!), weet je zaken die het vermelden waard zijn, maak een kopie en stuur het naar het secretariaat : Jaagpad 51 Of: mail ons: bhswoonschepen@hotmail.com Ook kun je altijd terecht bij je contactpersoon van je locatie. Het is n.l. ontzettend belangrijk dat we elkaar steunen en helpen.

Nedstat Basic - Free web site statistics

.