Nieuwsbrief 2004

Oktober 2004                                                                            

Nieuwbrief voor alle bootbewoners

Haarlem ontwikkelt en verandert!

Binnen de grenzen van de gemeente Haarlem staat er de komende jaren veel te gebeuren. Haarlem heeft volop wensen voor wonen, werken, groen verkeer en voorzieningen. Dat vraagt veel van de beperkte ruimte in de stad. Op vele fronten worden de 150.000 inwoners dus geconfronteerd met grootschalige infrastructurele ontwikkelingen. Wanneer we van noord tot zuid de ‘activiteitenkaart’ voor de komende 20 jaar op een rijtje zetten dan zien we: de uitwerking van het Haarlemse verkeer en Vervoersplan (HVVP)met daarin opgenomen een nieuwe oeververbinding tussen Haarlem-noord en de Waarderpolder. De Schoteroogbrug is een van de speerpunten uit het Ontwikkelings Programma Haarlem 2005 – 2010 (OPH) waar de bootbewoners aan de Spaarndamseweg mee te maken hebben. De herstructurering van de Waarderpolder en de uitwerking van het Spoorzone-gebied. De A1 variant voor de Zuidtangent heeft vergaande consequenties voor het wonen aan de Schalkwijkerstraat. De Gemeente en Provincie werken nu samen plannen uit voor vrije busbanen inclusief de aanleg van een tunnel door of langs de Schalkwijkerstraat. Dat de plannen en ambities van het gemeentebestuur haaks kunnen staan op het woon- en leefklimaat van woonbootbewoners wordt steeds meer zichtbaar.

Horen, zien en vooral niet zwijgen

Het gemeentebestuur heeft in zijn toekomstvisie o.a. gekozen voor een duurzaam goed woonklimaat. Helaas worden de woonbootgebieden in ambtelijke notities, tijdens inloop- of informatieavonden en luisterzittingen slechts aangetipt of in het geheel niet genoemd. Dan moeten bootbewoners alert zijn. Op tijd inspreken of een reactie schrijven op voornemens is dan zeker nodig. In het Spaarneplan, de Toekomstvisie 2000 – 2010, Ontwikkelingsplan 2005 – 2010, het Integraal Waterplan en niet te vergeten het Voorontwerp Structuurplan Haarlem 2020, geeft het gemeentebestuur een beeld voor toekomstige ontwikkelingen. Om alle ruimtelijke visies en veranderingen op de voet te volgen is haast onmogelijk. Toch zouden we dit wel moeten doen. De 230 woonboten in Haarlem mogen dan wel allemaal een officiŰle ligplaatsvergunning hebben, de redenering van een aantal Haarlemse stadsbestuurders en ambtelijke afdelingen/diensten gaat hier niet voetstoots vanuit. Dat blijkt dan uit het gepresenteerde Voorontwerp Structuurplan Haarlem, waarin de woonboten Řberhaupt niet voorkomen.

Wonen op water

De Rijksoverheid besliste in de jaren ’90 dat het wonen op het water gelijkwaardig is aan het wonen op de wal. Huisvesting op het water is nu een Gemeentelijke aangelegenheid geworden. Het Haarlemse woonbotenbeleid is inmiddels verankerd in een Haarlemse Woonschepenverordening (versie 19 mei 2000) en in vigerende bestemmingsplannen. Wanneer de ligplaatsen (woonbotenlocatie) ruimtelijk zijn geregeld in een bestemmingsplan dan behoort dat ruimtelijk indelen niet nogmaals door een Verordening of een vergunning te worden overruled. Het bestemmingsplan bepaalt namelijk exact waar een woonschip mag liggen en daarmee is ruimtelijk gezien de kous af.

Helaas de Haarlemse praktijk is weerbarstig. Woonschepen vallen formeel buiten de bouwregelgeving. Zelfs de landelijke overheid laat hier gene twijfel over bestaan: “ woonschepen vallen niet onder de Woningwet en dus ook niet onder het bouwbesluit: er gelden dus ook geen eisen voor b.v. constructie en oppervlakte”. Dit bemoeilijkt het stellen van eisen wanneer het gaat om regels voor de inrichting en het gebruik van woonschepen. Wel kan op gemeente niveau regels worden gesteld met betrekking tot de ligplaats.

Bij het wonen op het water horen de golven van nieuwkomers in het gemeentelijk apparaat en in de politiek, die bezield zijn van de gedachte nu eindelijk eens orde op zaken te stellen op het water. Wanneer een bootbewoner besluit om zijn eigendom te verkopen, te verbouwen of eens een lekkere onderhoudsbeurt te geven, dan zijn de rapen gaar. De mankerende wet- en regelgeving wordt zichtbaar wanneer het bijvoorbeeld gaat om: de brandveiligheid; wel of niet ingetekend zijn in een bestemmingsplan; het vervangen en financieren van een woonboot; baggerwerken bij woonschepen; afgeven ligplaatsvergunning; maatvoering (hoogte x breedte x lengte), aansluiting op de riolering en het economisch gebonden zijn.   

Actieve co÷rdinerend wethouder woonschepen

Sinds Jur Visser, de co÷rdinerend wethouder voor woonschepenzaken, op de informatieavond van 8 december 2003 aankondigde allereerst de communicatie tussen het raadhuis/politiek bestuur en de bootbewoners opnieuw en vooral beter in te willen vullen, is er in 2004 een aantal vergaderingen op locatieniveau gehouden. Via verslaglegging van die bijeenkomsten en schriftelijke beantwoording van vragen weet iedereen wat er is afgesproken en welke actiepunten worden uitgevoerd. Een belangrijk punt dat Jur Visser op verzoek van de BHS wil veranderen is het huidige juridisch karakter van het woonschepenbeleid. In het kader van de voorbereiding van een herziening van de Woonschepenverordening is met name de maatvoering een onderwerp van discussie.

Moderne communicatie en belangenbehartiging

De website van de BHS is inmiddels tot een belangrijk communicatiemiddel uitgegroeid. Niet alleen contactpersonen en individuele bootbewoners, ook raadsleden, ambtenaren en ge´nteresseerde investeerders maken nu gebruik van dit medium. De site kan op diverse manieren een hulpmiddel zijn om elkaar beter te informeren en effectiever aan de slag te gaan. Een krachtige bewonersorganisatie draait allang niet meer op een paar goed ingevoerde vrijwilligers..

Luisterzitting Voorontwerp Structuurplan Haarlem 2020

 Nadat ik, enige tijd geleden de Brinkmanpassage bezocht om de tekeningen van het structuurplan te bewonderen, heb ik eerst door middel van een schriftelijke reactie de gemeente Haarlem ge´nformeerd, dat in het structuurplan 230 woningen misten, oftewel onze woonschepen, en dat pijlen op de plattegronden om meer doorzicht vroegen, op de plaats van de niet getekende woonschepen. Juist nu, bij het maken van nieuwe plannen liet de gemeente de mogelijkheid liggen om de woonschepen nu eens op een positieve manier te benaderen. Bijvoorbeeld om de volgende redenen:

 ---Wij zijn legaal en hebben dezelfde rechten als huiseigenaren (dus mogen ook zicht wegnemen)
---Bij een geringe hoogte ten opzichte van de huizen op de wal bieden ze een ludieke moderne vorm van huisvesting (tekort in Haarlem)
---Woonschepen brengen leven en kleur op het Spaarne.
---Vrije oever is voldoende aanwezig en zelfs op mooie dagen zie ik geen tekort aan oever voor recreatieve doeleinden.
---Wandelaars verkiezen het gedeelte van het Jaagpad waar woonschepen liggen boven de open  winderige en saaiere oever.
---In antwoord op mijn brief gaf de gemeente als reden, dat details niet op de kaart werden ingetekend.

  Teleurgesteld over dit antwoord ben ik op 2 september naar de luisterzitting geweest en heb daar gebruik gemaakt van de drie minuten spreektijd. Ik bracht nogmaals de argumenten uit mijn brief naar voren. Daarnaast wees ik op de kosten die de gemeente de laatste jaren heeft gemaakt ten behoeve van de woonschepen locaties. O.a.beschoeiing, aanleggen riool en parkeerplaatsen. De gemeente heeft dit geld toch niet voor niets uitgegeven. Mijn laatste statements waren als volgt:

  Waar zijn we mee bezig?
  ....Koester toch als gemeente deze bijzondere vrije woonvorm!
  ......Teken de woonschepen in het Structuurplan!
  ....Maak ons niet onzeker! (wonen is een primaire behoefte)
  ....Uit de verdrukking is een meer levend Spaarne!
  ......meer zekerheid en vrijheid resulteert in steeds mooiere arken (
  mensen durven dan te investeren)!!
  ...Dat gebeurt niet door verdrukking en wegreguleren!!
  ....Wat dan rest is een doodse rivier!!!!

  Ook woonarkbewoonster mevr.M van de Lem brak een lans voor de woonschepen. Ze verbaasde zich onder andere over het herstel zicht op het Spaarne pijlen langs de Spaarndamseweg. Dit terwijl de gemeente wel plannen heeft voor bebouwing met 5 woonlagen langs de jachthaven. De hoogte van de woonschepen valt daarbij in het niet! Zowel haar als mijn betoog oogstte veel applaus en bijval van de tribune en werd ge´nteresseerd aangehoord door de aanwezige wethouders.

  Robert M.F.Kniese

   

  Zuid – Tangent

  DE ZUIDTANGENT EN DE BEDREIGINGEN VOOR DE WOONSCHEPEN AAN DE SCHALKWIJKERSTRAAT EN HET ZUIDER BUITEN SPAARNE

  Momenteel rijdt de Zuidtangent met het gewone verkeer over de Langebrug. Ongeveer 12% van de bussen heeft te maken met een vertraging van enkele minuten als de brug geopend wordt voor het scheepvaartverkeer. Dit betekent overigens dat 88% van de bussen geen vertraging oploopt bij de Langebrug. De vertraging be´nvloedt de betrouwbaarheid en stiptheid van de bus en hier wil men iets aan doen. Maar de vraag is tegen welke prijs? 

  De afgelopen maanden zijn ambtenaren van de gemeente Haarlem en de provincie Noord Holland, samen met technici druk in de weer geweest met de Spaarne passage voor ”de snelbus” de Zuidtangent. Er worden 2 opties onderzocht, namelijk een 2e Langebrug naast de bestaande brug of een tunnel onder het Spaarne. Voor het eind van het jaar wil men dat de Gemeenteraad van Haarlem een principekeuze maakt voor een brug of tunnel.

  Tijdens 2 discussieavonden heeft men beide opties voorgelegd aan gemeenteraadsleden en belanghebbenden. Aan de brugvariant werd weinig aandacht besteed, omdat deze slechts een klein deel van de vertraging zou opheffen, de meeste aandacht ging dan ook uit naar de tunnelvariant. Men liet slechts een luchtfoto van het gebied zien met daarin een tunnel geprojecteerd, hierdoor zijn de gevolgen slecht in te schatten. Zonder goed ontwerp wil men dus dat gemeenteraadsleden een keus moeten maken, dit is zondermeer een schande.

  Maar wij als omwonenden weten wel beter. Men wil de tunnelingang in de Schalkwijkerstraat maken tussen de Slachthuisstraat en de Graafschapstraat en aan het Zuider Buiten Spaarne ter hoogte van Koningsteijn (net ten zuiden van de Langebrug) De tunnelingangen wil men zo dicht mogelijk tegen de bestaande kademuren leggen.

  De gevolgen zullen desastreus zijn voor onze woonomgeving:
  --minimaal 3 jaar lang bouwoverlast
  --de bestaande rijbaan in de Schalkwijkerstraat wil men 5 meter opschuiven richting de huizen, dit betekent veel extra geluidsoverlast 
  --minstens 65 bomen worden gekapt
  --meerdere tientallen parkeerplaatsen verdwijnen
  --de rijbaan voor het gewone verkeer aan het Zuider Buiten Spaarne wordt helemaal afgesloten, waardoor het Rozenprieel een belangrijke ontsluitingsweg kwijt raakt.
  --enorme aantasting van de Spaarne oever

  Maar dan de gevolgen voor de woonschepen. Heel laconiek zei men dat tijdens de bouw “wat” overlast zal ontstaan en een aantal schepen tijdelijk verplaatst moet worden, omdat ze in de weg liggen. Maar daarna “mag” iedereen terugkeren naar zijn plaats…….aan de tunnelwand. Dit is te gek voor woorden. Ziet u het al voor u: een ligplaats aan een tunnelbak totaal ge´soleerd, slecht bereikbaar en veel geluidshinder uit de tunnelbak! U begrijpt dat hier nog niet het laatste woord over gezegd is, mocht het ooit zover komen. (op zijn vroegst na 2010)

  Want het is nog lang niet zover, omdat de benodigde 55 miljoen euro ontbreken, maar toch blijft deze planontwikkeling als een donderwolk boven ons hangen. (en dit voor slechts enkele minuten tijdswinst) Gelukkig is er onder de gemeenteraadsleden ook veel scepsis tegen de tunnelvariant en wil men de plannen naast de betrouwbaarheid voor de Zuidtangent toetsen aan de ruimtelijke kwaliteit en de bereikbaarheid van de wijken.

  Wordt vervolgd , Jan Gorgels                                           

Nedstat Basic - Free web site statistics

.