Nieuwsbrief 2003

NIEUWSBRIEF

Voor alle scheepsbewoners

Haarlem, 19 november 2003 

Beste mensen,

Actualiteit

Als er tegenwoordig een notitie van het college van burgemeester en wethouders naar buiten wordt gebracht moet je als burger alert zijn. Zeker als iets gedropt wordt waarover geen vooroverleg heeft plaatsgevonden. Dit overkwam de scheepsbewoners aan de Hooimarkt/Friese Varkensmarkt

De nota van B en W van 23 september 2003 werd behandeld in de vergadering van de commissie Stadsbeheer op 23 oktober 2003. Daarin staat:

Voor het behoud van de beeldbepalende kwaliteit is het noodzakelijk om aan de oever van de Hooimarkt/Friese Varkenmarkt deze locatie expliciet aan te wijzen als vaste ligplaatslocatie voor uitsluitend authentiek vormgegeven historische schepen (met woonbestemming). Bij een toekomstige aanpassing van de woonschepenverordening dient een en ander te worden meegenomen. Verder is het aan te bevelen bij een toekomstige bestemmingsplanwijziging deze locatie als zodanig te benoemen en in de toekomstige welstandnota duidelijke criteria te omschrijven waaraan een bovengenoemd schip op deze locatie dient te voldoen.”

En :

“Op genoemde locaties zijn legale plekken voor woonschepen gerealiseerd. In de woonschepenverordening is geen onderscheid gemaakt tussen woonschepen en woonarken. Hierdoor is het mogelijk gemaakt ook woonarken op deze beeldbepalende locatie neer te leggen. Deze locatie is bij uitstek geschikt om historische schepen met een woonbestemming neer te leggen. In de woonschepenverordening is rekening gehouden met historische schepen. Alleen een directe aanwijzing qua locatie is nagelaten. De woonschepenverordening dient op dit punt in de toekomst aangepast te worden. Vooruitlopend hierop stellen wij een wijziging voor op grond van de Scheepvaart en Havenverordening om deze oever aan te wijzen ten behoeve van authentiek vormgegeven historische schepen met woonbestemming. Voor wat betreft legaliteit van de ligplaats, eisen en afmetingen en dergelijke blijft de woonschepenverordening onveranderd van toepassing. Het is aan te bevelen bij een toekomstige bestemmingsplanwijziging deze locatie als zodanig te benoemen en in de toekomstige welstandnota duidelijke criteria te omschrijven waaraan een bovengenoemd schip op deze locatie dient te voldoen.”

De desbetreffende bootbewoners hebben van de gemeente een brief gekregen. Daarin staat:

“Dit besluit heeft geen gevolgen voor woonarken of woonschepen die op dit moment niet passen binnen deze categorie. Bij vervanging worden op deze locatie echter alleen nog authentiek vormgegeven historische (woon)schepen geaccepteerd die passen binnen de vigerende regelgeving.”

Dat houdt in dat de bewoners van de Friese Varkensmarkt wel kunnen verkopen maar als de nieuwe bewoners willen vervangen dat, dit dan uitsluitend een historisch authentiek schip moet zijn. Dit schip moet aan de ‘eisen van de gemeente’ voldoen.

Opmerking BHS: Als de wens er is om de locatie een ‘speciale bestemming’ te geven dan ga je zorgvuldig om met de belangen van de bootbewoners. Dus overleg vooraf en geen dictaat opleggen. De BHS wil bij de wijziging van de woonschepenverordening er alles aan doen om de formulering zoals die nu luidt in positieve zin te wijzigen zoals die ook bij een bestemmingsplan geldt.

De BHS heeft het Landelijk Woonschepen Overleg (LWO) op de hoogte gesteld.

BHS voor en door bootbewoners

De Belangengroep Haarlemse Scheepsbewoners is al 24 jaar actief. Vanaf de start in 1982 is er vooral strijd geleverd voor ons bestaansrecht en erkenning. Dit heeft toen in overleg met de toenmalige wethouder Captijn geresulteerd in de eerste verordening op de woonschepen.

Daarna is overleg door de jaren heen met wethouders en ambtenaren gericht geweest op het onder de aandacht brengen van de knelpunten op de verschillende woonschepenlocaties.

In de jaren 90 is het Spaarneplan als visie op de toekomst agendapunt nummer één geweest, enige jaren later gevolgd door een revisie van de verordening op de woonschepen.

In het laatste jaar (2001) dat wethouder Haverkort woonschepenzaken in zijn portefeuille had, hebben er maar liefst 5 vergaderingen met de BHS plaatsgevonden. Wij hadden de indruk dat er eindelijk weer eens een wethouder was die het overleg met de scheepsbewoners serieus nam. Zeker toen hij aangaf dat hij beleid wilde maken en alle knelpunten die door de scheepsbewoners in een enquête werden aangegeven

Met het aantreden van wethouder Rietdijk verraste zij ons met haar opmerkingen: dat de belangen van wal- en waterbewoners vaak dicht bij elkaar liggen, zij raadde ons aan te participeren binnen de wijkraden. Wij zijn echter van mening dat wij al 24 jaar een “drijvende” wijkraad zijn .

Eens per jaar mocht de BHS bij haar langskomen voor overleg. Hiermee zette zij een streep onder de bestaande overlegstructuur en werd het stil.

In maart van dit jaar hebben wij, als belangenbehartigers een brief aan de wethouder gestuurd met punten die de aandacht verdienen (zie bijlage)

Tijdens het laatste overleg van 23 mei 2003 met wethouders Rietdijk en Visser (die ook aanschoof tot onze verbazing) werd ons verteld dat de beide bestuurders het positieve beleid van hun voorgangers Paul Captijn en Rieneke Gieske (beide van D’66) weer zouden oppakken. Gelet op de strategische ligging van meerdere woonschepenlocaties werd het belang door hen onderkend om samen met scheepsbewoners plannen te ontwikkelen.

Wethouder Visser gaf tijdens het overleg aan op de hoogte te zijn dat er veel achterstallig onderhoud was aan de (water)wegen, de steigers en de beschoeiing. Kortom de infrastructuur bij de woonboten laat veel te wensen over. Hij vond het onderhoud in de hele stad zeer slecht en verwees naar de problemen met een aantal brugverbindingen. Hij zou erop toezien dat op korte termijn adhoc werkzaamheden werden gedaan. ( Aanpak vaarsnelheid Noorder Buitenspaarne en steigers Waarderhaven)Tevens beloofde hij de benodigde (structurele) financiën te zoeken: “Ïk ben er continue mee bezig en het staat wederom op de politieke agenda”, aldus Visser.

In aanwezigheid van de contactpersonen van het Liewegje en Jan Gijzenkade benadrukte de kerngroep van de BHS dat het gesprek met de twee wethouders in een positieve sfeer was verlopen. De aankondiging dat wethouder Visser zich meer met de woonschepen zou gaan bemoeien was een positief signaal. Zeker toen hij verzekerde de toegezegde verbeteringen in samenspraak met scheepsbewoners te willen realiseren.

En daarna werd het wederom stil, ofschoon er werd aangegeven dat de wethouders binnen 6 weken met een actieplan zouden komen.

En het bleef stil tot………….begin november bij bewoners van een woonschip een brief van de heer Zwiggelaar, hoofd Havendienst, op de deurmat viel. Met de aankondiging dat “het laatste jaar er enige onduidelijk is geweest maakte hij melding dat beheer en beleid uit elkaar gehaald worden: wethouder Visser gaat het woonschepenbeleid in z'n algemeenheid’ behartigen (beheer)en wethouder Rietdijk neemt het aspect wonen voor haar rekening ". (beleid)

 

De uitnodiging voor 8 december is erg cryptisch opgesteld. Wethouder Visser wil een bewonersavond organiseren om de volgende zaken met de scheepsbewoners te bespreken:

 • 1. uw vertegenwoordiging
 • 2. handhaving
 • Natuurlijk mag het lokaal bestuur provoceren, maar uiteindelijk bepaalt de achterban of de kerngroepleden moeten terugtreden. De kerngroep spreekt regelmatig met de contactpersonen van de diverse locaties. Want hoewel veel specifieke zaken rond woonboten zich afspelen op locatieniveau wil de kerngroep daarvan graag op de hoogte blijven. Op die manier kunnen bewoners snel en goed onderbouwd worden geadviseerd, zeker wanneer het gaat om langdurige juridische en planologische procedures. Want de geschiedenis van de afgelopen decennia laat zien dat de ervaringsdeskundigheid van de BHS onontbeerlijk is voor scheepsbewoners En mocht het nodig zijn om een enquête of nieuwsbrief uit te laten gaan dan wordt dit met plezier in de vrije tijd gedaan. Want het is een oud gezegde maar tot op heden nog steeds waar: Samen staan we sterk.

  Waar we veel tijd aan hebben besteed, is het maken van een website van de BHS. Steeds meer bootbewoners kunnen digitaal worden bereikt. Daarom kan een website een belangrijk communicatiemiddel worden voor en door bootbewoners. Nou ga daar maar eens aan staan! Je denkt al snel “oh zo gepiept”, maar dat is absoluut niet het geval, zeker wanneer je de website een beetje aantrekkelijk wil maken.

  Jeroen maakte een opzetje en Gery sprong eromheen met al haar mappen. Zij vond ook nog in het oude archief het oude woonbotenlijfblad “Oeverloos” . Informatie inwinnen vraagt veel tijd: krantenknipsels - stukje schrijven - foto´s opzoeken - met de kerngroep en de contactpersonen overleggen en hun informatie uittikken - en dan “frutte” Jeroen wat in elkaar.

  Het eindresultaat mag er wezen! We zijn in de ‘lucht’ oftewel het ‘net’ opgegaan onder twee domeinnamen :

    www.woonschepenhaarlem.com

  en binnkort ook:

      www.woonschepenhaarlem.nl

  Kijk er naar en heeft u geen computer ga naar de buurman/-vrouw of een kennis/vriend of internetcafé en geef commentaar in ons gastenboek. Want we hebben uw support hard nodig.

  Nota reguleren erfbebouwing bij woonschepen

  Dit is een gemeentelijke nota waarin het beleid voor de gewenste erfbebouwing bij woonschepen wordt omschreven. In het kader van het Meerjarenprogramma bestemmingsplannen bestaat behoefte aan actuele bestemmingsplanvoorschriften voor woonschepen. Opdrachtgever is Spaarne-coördinator Dhr. Jouke Kromkamp. Deze “conceptnota” was al in te zien op internet op de informatiepagina van de Gemeente Haarlem. Dat was ten onrechte want deze nota was een opzet en moest nog besproken worden met B en W en de BHS. Dat is inmiddels gebeurd en met alle op- en aanmerkingen van beide kanten wordt nu de nota herschreven en wordt dan toegezonden aan de BHS.

  Wethouder Jur Visser organiseert bewonersavond voor woonbootbewoners

  (waar is wethouder Rietdijk?)

  Het is bijzonder vreemd dat er geen agendapunten staan die gaan over:

 • 1. een (toekomst) visie op het wonen op het water
 • 2. (bouw- en brug) ontwikkelingen bij woonschepenlocaties
 • 3. de uitwerking van het Structuurplan Haarlem (naar aanleinding van het Stadsgesprek)
 • 4. de uitvoering van projecten i.v.m. het Integraal Waterplan (uitwerking Baggerplan)
 • 5. het aanpassen van de (verouderde) woonschepenverordening (1997)
 • 6. het opstellen van een onderhoudsplan t.b.v. woonschepenlocaties.
 • Namens de BHS:
 • Jan Gorgels, Hans de Weers, Rie Wormsbecher, Gery Zeilstra, Piet Zwiersen, Nico Sweers, Gerrit ter Meulen, Arie Smit, Jeroen Stam. Hans van Galen

   

Nedstat Basic - Free web site statistics

.