verslag kerngroep met wethouder Visser

VERSLAG GESPREK WETHOUDER VISSER MET KERNGROEPLEDEN BHS

Aanwezig: Wethouder Jur Visser, Kergroepleden van de BHS Hans de Weers, Piet Zwiersen, Rie Wormsbecher, Jan Gorgels en Gery Zeilstra.

Op uitnodiging van wethouder Jur Visser heeft de kerngroep van de BHS een gesprek gehad met hem, op 12 januari 2004 s┤avonds in het gemeentehuis.

Het was op verzoek van de wethouder een gesprek zonder agenda, gewoon zo uit de hand.

Hij heeft het met ons gehad over:

 • Schalkwijkerstraat – De wethouder kondigde aan een bewonersavond te organiseren met de scheepsbewoners over het wonen aan de straat en over de besluitvorming en gevolgen van de Zuidtangent, wanneer de vrije busbaan wordt aangelegd aan de Schalkwijkerstraat. De wethouder zegde toe niet alleen te komen met iemand van Verkeer en Vervoer, maar ook een ambtenaar mee te nemen met een stedenbouwkundige achtergrond. Zomogelijk wordt ook de (nieuwe) co÷rdinator van de Spaarneplan, Aad van Ake, uitgenodigd.
 • Lieoever – aanleg riolering – Via een brief en een bewonersavond zullen de bewoners aan het Liewegje op de hoogte worden gebracht betreffende het rioolvraagstuk ter plaatse en de eigen bijdrage van bewoners
 • Het opstarten van ambtelijk overleg t.a.v. het bestemmingsplan Zuid-Schalkwijkerweg / gemeente
 • Jur┤s grote “zorg” over de woonschepenhaven Waarderhaven is:
  • Vervuiling in de grond
  • Gebruik tuin (gedoogde) grond
  • Brandweer afspraken, hoe daar aan te houden
  • Ontwikkelingen strook grond aan de Noordzijde. De grond gelegen naast Nelis en de noordzijde van de haven is eigendom van de gemeente.
  • Nieuwe brugverbinding (Waarderpolder – Spaarndamseweg)
  • Uitdunning Waarderhaven.
  • Toekomst Waarderpolder (wonen – werken –wonen)
  • Illegale bouw(sels) – ook op andere locaties

  • Vragen over het overleg in zijn algemeenheid: wethouder Visser vroeg zich af: hoe de vertegenwoordiging van de BHS c.q. naar de gemeente is – hoe gaan we dit zien? Moet de BHS geen officiŰle vereniging worden? Heeft de kerngroep hier al eens over nagedacht? De wethouder is van mening dat de kennis die de kerngroep BHS heeft, belangrijk is voor scheepsbewoners. Hij wil dit (vanuit de gemeente) niet kwijt. Als gemeente moet je deze kennis koesteren, aldus de wethouder.
  • Hans de Weers: het overleg met de gemeente wordt tot op heden gehouden met de kerngroep en steevast aangevuld met locatievertegenwoordigers. Dus mocht er een locatie uitgebreid besproken worden dan komt daar de contactpersoon van de desbetreffende locatie bij, want die weet exact wat zich daar afspeelt. De BHS heeft (tot op heden) niet de behoefte om zich officieel (als vereniging) te registreren. De locaties organiseren zich rond de specifieke problematiek die er speelt en vaardigen een contactpersoon of vertegenwoordiging af naar de BHS.

   De gemeente (co÷rdinerend wethouder woonschepenzaken = Jur Visser) wil elk jaar een (grote) informatieavond voor de scheepsbewoners houden, zo rond begin december.

   Hij speelt met de gedachten om dit samen met de BHS te doen. De avond wordt dan opgeknipt in 2 delen: voor de pauze, wethouder Visser legt verantwoording af voor het gevoerde beleid, na de pauze kunnen leden van de kerngroep van de BHS hun info geven.

   De BHS zal zijn voorstel in overweging nemen.

   Jan Gorgels begint over de Friese Varkensmarkt. Waarom is dit zonder overleg met ons – een beschermd stadsgezicht geworden. Hoe moeten we dat zien, aangezien het verstrekkende gevolgen heeft voor de toekomst van de scheepsbewoners.

   Wethouder Visser: dat hoorde ik op de avond van 8 december 2003 en was zelf er nog niet van op de hoogte, maar dit is allemaal mogelijk omdat we nu een dualistisch stelstel hebben, een ieder raadslid kan een wijziging indienen, maar je hebt als bestuur wel meldingsplicht.

   Jur: ik geef als voorbeeld: ik had ingediend, dat er steigers voor charterschepen kwamen aan het Zuider Buiten Spaarne, de kant van het RozenprieŰl, + elektra kasten en watertappunt. Ik zal niet herhalen wat er allemaal naar mij is gezegd en geschreven, hoe ik het in mijn hersens haalde om daar plek te maken voor charterschepen, want die bederven je uitzicht! Nu vraag ik je deze schepen brengen zoveel toerisme naar de stad en liggen er hooguit ÚÚn nacht of tanken alleen water, waar is de souplesse van de mens?

   Maar dat geeft wel een beeld: dat als je voorstellen doet zonder overleg met de betreffende partijen, je dit soort “aantijgingen “ over je heen krijgt.

    Voor de duidelijkheid:

 • Elke wethouder heeft nu een bestuursassistent, voor Jur Visser is dat Fenny Traksel, zij “waakt” ook over de contacten tussen burgers en gemeente. Zij kan worden benaderd voor communicatie over algemene zaken die voor iedereen gelden, niet zozeer voor de eigen individuele problematiek , ftraksel@haarlem.nl.
 • Taakverdeling:
 • Wethouder Rietdijk is verantwoordelijk voor en aanspreekbaar op de Ruimtelijke Ordening – landelijke regelgeving – bestemmingsplannen
 • Co÷rdinerend wethouder Visser is (in overleg met wethouder Rietdijk) wethouder algemeen beleid – woonschepenzaken geworden. Hij bezoekt 1x per jaar de woonschepenlocaties en is vooral met uitvoerende zaken actief (stadsbeheer en onderhoud)
 • Fenny is benoemd als bestuursassistente. Zij wordt het directe aanspreekpunt voor scheepsbewoners. Ook het e-mailverkeer loopt via haar.
 • Ans is en blijft juridisch ambtenaar. Die expertise wordt gebruikt voor de woonschepen. Haar bemoeienis met het algemeen woonschepenbeleid wordt beduidend minder.
 • Jan Gorgels: haalt toch weer het beleid (besluitvorming) over de Friese Varkensmarkt aan. Dat dit besluit zonder overleg met de betrokkenen genomen is, daar is de BHS (op z┤n zachtst gezegd) erg gebelgd over. Die gang van zaken schept geen vertrouwen, want zoals dit gegaan is bij de Friese Varkensmarkt, verwacht de BHS niet dat het op andere locaties wel in goed (voor)overleg gaat.

  Jur Visser: zal dit punt in de raad/college ter sprake brengen, en als blijkt dat het geen goed/wijs besluit is, dan “moeten we als gemeente ook de consequenties aanvaarden en dit besluit terugdraaien”.

  Jur Visser: per 1 februari 2004 is Jouke Kromkamp niet meer de Spaarneplanco÷rdinator, hij wordt opgevolgd door Aad van Aken.

  Afspraken:

  Eind februari start de serie bewonersgesprekken met een avond aan de Lieoever. De Gemeente zal met de bewoners o.a. praten over de aanleg van riolering.

  Jur Visser: is voorstander dat er een workshop over brandveiligheid komt en wil dit samen met de BHS houden. BHS wil graag dat Hans Geerdink (expertise opgebouwd als hoofd brandweer) en LWO-vertegenwoordiger Eric Blaauw en een paar kerngroepleden erbij zijn.

  Inmiddels is de BHS in discussie met de wethouder Visser om een afspraak te maken.

  Jan : de brief van de BHS van 23 maart 2003, daar is tot op heden nog steeds geen antwoord op gekomen van de gemeente. Wij verwachten een toekomstvisie van de gemeente voor de woonschepen.

  Hoe kunnen wij op deze manier onze gesprekspartner/gemeente nog vertrouwen, als dit achterweg blijft.

  De wethouder zegde toe de beantwoording van de brief toe te voegen aan het verslag van de bewonersavond van 8-12-2003.

  Voorstel : aanpassen overleg/vergaderstructuur van de BHS:

    • Kerngroep uitbreiden met vaste contactpersonen
    • Kerngroep ziet kansen om uit te groeien tot een expertisecentrum voor scheepsbewoners.
    • BHS gaat 3x per jaar vergaderen
    • BHS wil 1x per jaar een avond beleggen voor alle bootbewoners
    • Afhankelijk van de agenda, bespreken we met elkaar wie er naar het overleg met de wethouder gaat. Het is handig als er steeds ÚÚn / twee vaste gezichten zijn, anders is de continu´teit in geding.

  Opgemaakt 20 februari 2004, BHS

Nedstat Basic - Free web site statistics

.