November overleg kerngroep met  wethouder Visser

Kort verslag van de BHS-vergadering kerngroep/wethouder Visser/ Mw. Traksel
op 26 november 2004.

Aanwezig : kerngroep: Hans (HW) – Piet (PZ) – Gery (GZ)
    Ad-hoc :Iris (IW)Waarderhaven) – Nico (NS Jan Gijzenkade) – Gerrit(GM) Friese
         Varkensmarkt) – Inge (IC) Lieoever)
En : Wethouder J.Visser (JV) Mw. Fenny Traksel (FT) Heleen van Rijn (HR)

Op de agenda stond: betonning/vaarsnelheid – brandveiligheid – beschermd stadsgezicht –
                  Riolering – baggeren – locaties – en wat er verder ter tafel kwam.

Jan Gijzenkade
Betonning/ vaarsnelheid
:
Er komt z.s.m. een antwoord op de brief van Nico o.a. over het verplaatsen van de betonning enz.

Waarderhaven:
Er komt volgende week een brief vanuit de Stichting ’t Veerhuis Waarderhaven over o.a. de onveiligheid op en bij de Waarderbrug. Deze brug is met name in de spitsuren vreselijk druk en er is gigantisch veel vrachtverkeer, wat de situatie voor de fietsers (nog steeds) verschrikkelijk gevaarlijk maakt. De brief maakt melding dat het fietsverkeer i.v.m. de onveilige situatie steeds vaker over de stoepen rijdt.
Er is regelmatig geŽist van de gemeente om extra stoplichten te plaatsen, wat meewerkt aan de verkeersveiligheid. Maar als argument antwoordde de gemeente dat de straat niet open kan vanwege verontreiniging, verkeersdrukte en mankracht.
Nu ligt de straat wel open i.v.m. het verplaatsen van een bushalte. Deze bushalte is tijdelijk midden op de Spaarndamseweg geplaatst, of dat wel veilig is?? En aangezien de straat nu toch openligt is de vraag nog steeds om de stoplichten te plaatsen.
Ook de wallenkant is ernstig verzakt en is in een zeer slechte staat.
JV: Zodra ik de brief ontvang, zal ik het uitzoeken en daar een antwoord opgeven. Wat ik nu wel kan zeggen is dat er op diverse plekken in Haarlem de kademuren slecht tot zeer slecht zijn en het blijkt uit onderzoek dat de schorebalken (dit zijn de balken die haaks/ de grond in de kade ingaan) kapot zijn.

HW:Er is een overleg gestart met de brandweer/gemeente, komt daar binnenkort een verslag van?
JV: komt eraan, en de brandweer is momenteel bezig met het checken van de watertappunten en hun brandputten.
HR: het verslag is bijna klaar maar ik wacht nog op wat uitspraken van diverse personen.
HW: Maar doe dat meteen, je moet niet wachten op allerlei uitspraken. Je kunt beter de verslaglegging in tweeŽn knippen. Een verslag van de vergadering en een verslag van de actiepunten die worden (zijn) uitgewerkt, dan maanden wachten op een ‘voortgangsverslag’. Bewoners raken geÔrriteerd over het wegblijven van het verslag.

IW: Is er al duidelijkheid over de aanleg van een persleiding en de boringen in de tuinen aan de noordzijde van de haven?
JV: Er is nog geen afspraak hierover gemaakt.


Friese Varkensmarkt:
De locatie is door een raadsbesluit plotseling (mede door een actie van raadslid Blesgraaf) een beschermd stadsgezicht geworden, Dat houdt in dat de 2 woonarken die er nu liggen nog wel de ark kunnen verkopen maar dat de nieuwe eigenaar er geen nieuwe/andere ark neer mag leggen maar alleen een varend/historisch schip. De eigenaars zijn dus ernstig gedupeerd.
Dit geldt ook voor de rest van de schepen, die mogen hun schip alleen vervangen voor een varend/historisch schip.
De gemeente heeft de nota aanwijzing Oevers (sept. 2003) misbruikt en heeft nu bepaald waar een beschermd stadsgezicht mag en kan komen.
HW: waarom wordt de Bhs hierdoor weer overvallen? Komen er binnenkort nog meer van die beschermde stadsgezichten uit de gemeentelijke toverhoed?.
JV: Ook ik ben hierdoor overvallen, en ik (wij B&W) willen dit absoluut niet meer.
HW: maar het stuk ligt er wel, zie ook het stuk Masterplan Spoorzone. We komen steeds vaker voor verrassingen te staan. We kunnen wel brieven gaan schrijven dat we het er niet mee eens zijn, maar als je brieven gaat schrijven is de verleiding groot om in (juridische) procedures te vervallen.
Laten we nu eerst rond de tafel gaan zitten met de twee bewoners van de woonarken, misschien is er wel een mogelijkheid tot ruiling met een varend schip ergens in Haarlem of kunnen we nieuwe ligplaatsen creŽren?
JV: Goed, ik ga in december een afspraak maken met de twee bewoners van deze woonarken, daarna gaat er een brief uit naar het college van B&W om deze beslissing opnieuw te onderzoeken, mocht het foutief geweest zijn dan wordt deze beslissing terug gedraaid.

Pro-Rail
HW:Het slaan van een 12-tal palen voor de schepen is gedaan door Pro-Rail.
Bij navraag aan de Havendienst bleek dat ze geen vergunning hadden aangevraagd en die palen gewoon erin geheid hebben.
De Havendienst wist van niks van deze actie. Blijkbaar kijkt niemand bij de Havendienst uit het raam, wat tot gevolg had een flink aantal e-mail heen en weer. Uiteindelijk heeft de Bhs officieŽl melding gemaakt van het ‘illegaal slaan van afmeerpalen’.

Bolders
GM: de bolders/ringen aan de wal, er zijn al diverse keren bolders/ringen kapot geknapt, deze zijn al aardig wat jaren oud, wie is er nu uiteindelijk verantwoordelijk voor?
Als er een lantaarnpaal kapot is wordt dit ook door de gemeente gemaakt, datzelfde moet toch ook gelden voor die bolders/ringen? (valt onder straatmeubilair).
JV: ik weet niet onder wie zijn verantwoording dit valt, Heleen (is van de afd. openbare ruimte) gaat dit uitzoeken. Andrť Buys is de persoon die opdracht geeft voor reparaties in de openbare ruimte, dus die bellen als er weer wat stuk is.
HW: Er ligt heel veel achterstallig werk en geeft als voorbeeld: de steigers in de Waarderhaven. Er is een tweetal gemaakt. Is het geld op? Blijft de rest van de verrotte steigers zo liggen? Er moet toch een pot: onvoorziene omstandigheden zijn?
JV: er is (na de zoveelste reorganisatie) nog steeds geen geschreven beleid bij de gemeente wie wat doet en verantwoordelijk daarvoor is. Het is gigantisch druk en het ambtelijk netwerk werkt erg traag.
FT: ik ga het evalueren met de desbetreffende ambtenaren en ik geef hier antwoord op vůůr de grote bewonersavond met de bootbewoners.
HW: voorstel – maak een lijst met namen voor ons, voor wie wat doet en wie verantwoordelijk is voor de diverse zaken dat is voor ons veel makkelijker en kunnen we direct met de verantwoordelijke persoon contact maken/bellen/schrijven.

Woonschepenverordening :
HW: brief van de BHS is goed omschreven, hoe doen we dat met de Waarderhaven?
Fenny zet alles op papier en stuurt het naar de BHS, dan kunnen we het checken of alles goed op papier staat.
In december wordt het voorstel voorgelegd aan het college van B&W, en in januari 2005 wordt het behandeld in de raad.
Verder moet de w.s.verordening met de stofkam worden doorgenomen op de andere zaken en daarvoor wordt een werkgroep (Gemeente/Bhs) geformeerd door Heleen van Rijn, en ze geeft de Bhs daarvan t.z.t bericht.

Baggeren:
HW: Goede baggerinfoavond! Bij de 1e fase is ook de Jan Gijzenkade betrokken ( Nico geeft zijn prachtige tekening hierover aan Fenny).
Er was getouwtrek om geld voor de 2e fase (uitvoering 2006 –2009), is deze aanvraag al weg?
JV: nog niet.
HW: Mocht dit gehonoreerd worden dan zal de Waarderhaven ook meelopen met de 1e fase om uitgebaggerd te worden. Tevens is de inschrijving 1e fase lager uitgevallen. Rijnland moet nog toestemming geven om die gelden in te zetten om calamiteiten aan te pakken.
Wat is de diepte die de gemeente garandeert bij de woonschepen? Dit is nu niet duidelijk, zet het op papier zodat we weten waar we aan toe zijn en wie er verantwoordelijk voor is ( Hans overhandigd Fenny een kopie van de brief van Sjoerd Andela).

Riolering: - Lieoever
FT: er komt een voorstel van de gemeente over een betalingsregeling en voor mei 2005 dienen de woonschepen (Lieoever) aangesloten te zijn op de riolering.
IC: De gemeente (Edwin) had toegezegd om binnen 6 weken een vervolgavond te plannen, dit is twee maanden geleden al gezegd en tot op heden nog geen reactie, waardoor de communicatie met de vereniging Bal behoorlijk verstoord is.
Inmiddels heeft de vereniging Bal al 7 officiŽle offertes binnen van de diverse bedrijven, en het blijkt nu al dat de kosten rond de 5 – 6.000 euroīs per boot komt te liggen en met de gigantische stijging van het erfpacht wordt het voor heel wat bootbewoners onbetaalbaar.
JV: we gaan een afspraak maken met Edwin-Andrť (gem.ambt.) en de vereniging Bal om dit door te spreken, maar waarom heeft de vereniging Bal niet eerder contact met Fenny opgenomen? Dat kan dmv e-mail/bellen enz.
IC: Wij moesten van Edwin juist met hem contact opnemen en hij gaf zelfs zijn privťnr aan ons, dat hebben we regelmatig gedaan.
JV: Maar dit soort zaken moet je juist naar Fenny toe mailen, want dat gaat sneller en die zoekt het dan uit.
HW: wijst op de mogelijkheid om van het rijksgeld (grotestedenbeleid) een bijdrage te verlenen aan de riolering. Mochten er projecten van de uitvoeringslijst vallen dan kun je proberen het rioleringsproject Liewegje erin te schuiven.

Jaagpad:
GZ: meld over de nota die er nu weer ligt: handhaving Jaagpad waarin vermeld staat dat de woonschepen ‘illegaal’ zijn en heeft deze nota ook doorgemaild aan Fenny.
JV: dit is inmiddels al aan de desbetreffende personen gezegd dat dit absoluut niet zo is en dat de woonschepen allemaal,sinds 1982, gelegaliseerd zijn en ingetekend worden in de
Bestemmingsplannen! klaar uit! punt uit!
GZ: Als er toch gehandhaafd gaat worden, kijk ook naar de grens van het plaatsen van schuttingen bij Jaagpad nr 30 en nr. 56 aan de oostzijde.
JV: nemen we mee.

Van de wethouder nog een opmerking alvorens hij naar de vergadering van het college gaat:
De grote – algemene woonbotenavond
Dinsdagavond 1 februari 2005 – 20.00 uur
Locatie : Hotel Haarlem-Zuid
, dit i.v.m. met de parkeerproblematiek in de binnenstad.
 


P.S. een aantal Bhs-personen zijn naar de info-avond geweest van de Gemeente, die gehouden
    werd op 29 november over de Zuid-tangent – Schalkwijkerstraat – RozenprieŽl.
    De avond was matig bezocht. Wethouder Visser vertelde een algemeen verhaal en
    dhr. Alex Jansen (projektleider zuid-tangent) ging inhoudelijk op de zaak in.
    Er was voldoende gelegenheid tot het stellen van vragen en de antwoorden komen in het
    verslag.
    Het college van B&W neemt dinsdag 30 november een principebesluit of het een tunnel
    wordt of een bredere (brug) “verfroller”.

{Er is een raadsbesluit dat (als besloten wordt voor een tunnel) de tunnel eindigt vůůr de brug de Verfroller.}

    De opmerking van Jan G. : Wat ik mis is de toekomstvisie voor de leefbaarheid van
    de Schalkwijkerstraat, daar is tot op heden geen duidelijkheid aan gegeven, dit is
    regelmatig in elk overleg besproken en wij willen daar een antwoord op.
    Zijn er metingen gedaan inzake de dieseluitlaat – luchtvervuiling – geluidsoverlast??
    Is er al nagedacht over isolatie voor de woonschepen/huizen? Dan zal dit moeten worden 
    vergoed.

Er kwam een discussie samen met de wethouder hierover, die toezegde om dit te onderzoeken en met de bewoners van de Schalkwijkerstraat te bespreken/overleggen.
   
Groet Gery
29 november 2004

Nedstat Basic - Free web site statistics

.