Verslag Jaarvergadering 2004

Verslag Jaarvergadering BHS d.d. maandag 25 oktober 2004

Voorzitter: Hans de Weers
Notulisten: Gery Zeilstra en Cora Kools
Aanwezig: ca 70 woonbootbewoners
Afwezig: Piet Zwiersen, Rie Wormsbecher, Iris Weverling, Hans van Galen
Gastspreker: secretaris LWO: Eric Blaauw

Agenda

 • (1) Informatie vanuit het LWO
 • (2) Woonschepenverordering (Jan Gorgels)
 • (3) Baggeren
 • (4) Mededelingen van de locaties (contactpersonen)
 • 1. Informatie vanuit de LWO

  Tot 1991 mocht je op een woonschip wonen als je een vergunning had. Later werd het wonen op water een erkende woonvorm. Immers daar viel door de overheid geld uit te halen, maar de negatieve dingen werden in stand gehouden.
  In de toekomst voorziet Eric problemen rond:

  a. Liggelden
  .
  a.1  Liggelden verschillen nogal per gebied; je moet denken aan tussen de € 0 en € 10.000. Amsterdam wil de zgn. aanlegovereenkomst drastisch verhogen tot € 100.000. Hiermee verkrijgt de A’damse woonschipbewoner een ligplaatsvergunning.
  Andere gemeenten willen dit ook wel en wachten het verloop van deze A’damse regeling af
  .
  a.2  Je betaalt nu liggeld per oppervlakte. In de toekomst verwacht men dat de oppervlakte van de 2e verdieping erbij getrokken wordt.
  a.3  Woonschepen worden tegenwoordig vaak via de vastgoedmakelaardij verkocht met als gevolg dat de prijzen gigantisch stijgen (5 x zo hoog)
  a.4  Liggelden gaan omhoog met als gevolg dat er een verschuiving van inkomensgroepen plaats vindt. De mening van LWO is dat de woonschippopulatie gelijk gesteld wordt aan de walpopulatie.
  Opmerking:
  Bij de
  Lieoever is de erfpacht gestegen van € 230,- naar €1.470,-( dit is een verhoging van ruim 460%!!!).

 • b. Aantal ligplaatsen
  De wens van een aantal overheden en organisaties is om het aantal ligplaatsen te verminderen, maar:
 • b.1 steden op het water
  onder druk van betonbouwers (o.a. Eelco Brinkman) groeit het idee van steden op het water
 • b.2 waterwoningen
   
  een andere groep betonbouwers proberen onder de regelingen te komen door waterwoningen te bouwen. Volgens de LWO zijn dit gewoon woonschepen.
 • b.2. bebouwing
 • Overal wordt nieuwbouw gerealiseerd. Projectontwikkelaars beloven de kopers vrij uitzicht. De woonschepen worden verdrongen.
  • andere inkomensgroep
   zie a.4
  • regelgeving
   De overheid probeert het gat te dichten door strenge regelgeving: welstandseisen.Door het aantal woonboten te beperken wil zij ruimte tussen de boten creŽren: zgn. Zichtlijn.
   Het is mode om tussen de boten door te kijken. Hierover is geen fatsoenlijke discussie meer mogelijk. Terwijl de welstandsregeling op de wal vrijer wordt, wordt die voor de woonschepen steeds strenger. De gemeente kan het aanzien van een gevel bepalen, een woonboot heeft 4 gevels… Momenteel is er een proefproces gaande door de advocaat van de LWO, zodra hierover iets bekend is wordt het vermeld op onze website.
  • Riolering
   Op dit front suddert het. Aanvankelijk moet ieder woonschip voor januari 2005 aangesloten zijn. Door de vaak complexe en ingewikkelde aansluitingen heeft VROM deze datum opgeschort. Nu moet er een plan van aanpak voor januari 2005 klaar liggen. Aansluiting op het riool is niet altijd even gemakkelijk, kost een hoop geld en ellende.
  • Brandveiligheid
   De brandweereisen worden steeds strenger. Woonschepen zouden 5 m. uit elkaar moeten liggen. Volgens experts hoeft dat niet als men een brandwerende plaat tussen de woonschepen plaatst. Nieuwe woonschepen worden verplicht om een sprinklerinstallatie aan te schaffen.
   De brandnormen zijn beschreven in de bouwverordening. Deze is niet van toepassing op de woonschepen. De gemeenten roepen maar wat. En de brandweer weet het niet…
  • Vragen:

   Is er iets te doen tegen de liggeldverhoging?
   Daar is een werkgroep van de LWO mee bezig, want het speelt in meerdere gemeentes.
   In Haarlem is de gemeente van plan het liggeld met
   25% te verhogen. Hoe zit het met de precario? Is dit rechtsgeldig? Men is van plan om dit te toetsen aan de afspraken van 1970. Het zijn nog ambtelijke voorstellen.
   Note: in de jaren ī70 was er een commissie: Commissie Adriaanse, en daar zaten leden bij van de gemeente en van de woonbootbewoners, deze commissie heeft toen een basistarief voor de   liggelden gemaakt en dat basistarief was/is gerelateerd aan de huizen.
    

 • 2. Woonschepenverordening
 • Op dit moment is de BHS en de gemeente bezig met de aanpassing van de woonschepenverordening. Dit gebeurt in overleg met de wethouder Jur Visser. De vaststelling van hoogte-breedte-lengte van woonschepen is voortgekomen uit de gehanteerde maten van de Waarderhaven. Deze waren opgesteld om de aantasting van het woongenot te voorkomen. In 1987-1988 werd een maatvoering voor alle woonschepen in Haarlem vastgesteld. Alleen de lengte kon verschillen. De breedte werd 7 meter vanaf de kant m.u.v. de Schalkwijkerstraat. De ambtenarij wist niet precies waarom de hoogte toen was vastgesteld op 3.50 meter. Wethouder Jur Visser stelde een aanpassing van de hoogte voor, mede ook doordat de woonschepen die in het bestemmingsplan staan (RozenprieŽl en Lieoever) wel hoger mochten, t.w. 3.50 meter en 10% ontheffing, zodat deze woonschepen op een hoogte van 3.85 meter uitkwamen.
 • Dat vond wethouder Visser oneerlijk en was het met de BHS eens dat de hoogte aangepast moest worden. Het is nu 3.50 meter vanaf de waterlijn. Hij kwam met het voorstel: goothoogte 3,85 m. en nokhoogte 4 meter.
 • De BHS en de aanwezigen bij de jaarvergadering gaan met dit voorstel, goothoogte 3.85 meter en nokhoogte 4 meter, akkoord, en het moet n.l. voor elk type dak gelden en ook voor de woonschepen die al in een bestemmingsplan zijn ingetekend.
 •  Robert Kniese kwam met harde tegenargumenten:
  a. Woonschepen die reeds in het bestemmingsplan ingetekend waren mochten al 3,85 m. hoog zijn.
  b. Er is gekeken naar de verordening in Utrecht: daar mochten woonschepen al een nokhoogte van 4 meter hebben.
  c. Veiligheid: met de nieuwe maten is het mogelijk om de ‘kelder’-ramen groter te maken: vluchtweg, en dit moet wel volgens de brandweer.
  d. Schuin dak. Een schuin dak oogt minder hoog.
  De argumenten hebben gewerkt en de BHS is erg blij met deze positieve ontwikkeling.Het antwoord van de BHS op het voorstel van wethouder Visser staat op onze website. 1 November gaat dit voorstel door het college. De BHS verwacht geen problemen.
  In het bestemmingsplan wordt gesproken over de 10% regeling (= 3,85 m). Deze regeling geldt alleen voor woonschepen die in het bestemmingsplan staan. Het bestemmingsplan is vigerend. De 10%-regeling geldt niet voor de woonschepen verordening: dus 4 meter.. blijft 4 meter nokhoogte.

 • 3. Baggerplan
 • Er is al een aantal jaren geleden gevraagd om een gestructureerd baggerplan. In het zgn. Waterplan wordt het baggerprobleem beschreven. Haarlem heeft een achterstand van 23 jaar.
 • In de eerstefase wordt een inventarisatie van het baggerprobleem gehouden. Zijn de watergangen diep genoeg. Dit dient eerst op peil gebracht te worden. Dan worden de woonschepen betrokken bij het baggerplan.
 • Bezwaren kunnen kenbaar gemaakt worden bij de heren: Jur Visser en Jan v. Grondel
 • Melden dus!!! En kijk op www.baggereninhaarlem.nl
 • Start baggeren: Begin 2005 zal hiermee worden aangevangen en zal een jaar in beslag nemen.

   
 • 4.Wat houdt de locaties bezig?
 • Lieoever:
  Riolering: Er is overleg geweest met de gemeente en KSB (pompen). De kosten komen op ca.€ 2.600,- per pomp en de totale kosten voor de installatie kunnen wel € 4.500 bedragen. Diverse leveranciers van pompen zijn benaderd voor informatie. De beloofde inloopavond moet nog plaats vinden. Het is stil aan het gemeentelijk front. Het Rijk geeft geen subsidie meer.
  Erfpachtkwestie: Er is geconstateerd dat het recreatieschap Spaarnwoude een verhoging van 460% hanteert.|
  Opmerking: Zijkanaal B kampt met dezelfde problemen. Zij hebben een advocaat in de hand genomen. Advies: neem contact op!

  Waarderhaven:
  Brandveiligheid:op voorstel van wethouder Visser wordt dit punt binnenkort in een werkgroep besproken. Bewoners krijgen advies/steun van het LWO en de BHS.

 • Tuinen aan de N-zijde. Wat gaat hiermee gebeuren? Dit gemeenteterrein, dat met toestemming van de gemeente door bewoners in vruchtgebruik wordt genomen, is ernstig vervuild. Gemeente/Rijnland wil daar een persleiding doorleggen om het overtollige (riool)water uit Zandvoort/Bloemendaal af te voeren naar de Rioolwaterzuivering bij de Mooie Nel.
 • Jan Gijzenkade:
 • Invullen van plannen rondom de jachthaven. Er komt een hoge muur.
 • Beschoeiing is nog niet gereed, er is 75 meter gedaan en toen was het geld op.
 • Hinderlijke waterbeweging. De betonning helpt niet veel, want de schepen zien de betonning en geven meer gas.
 • Baggeren
 • Riolering: De pompen moeten vervangen worden. De gemeente wil de kosten naar de eigenaar verschuiven.De wens is dat de onderhoudskosten door de gemeente betaald worden en dat de pomp eigendom wordt van de woonschipeigenaar.
 • Friesche Varkensmarkt – Hooimarkt – Houtmarkt:
  Stand van zaken, de wethouder komt met een antwoord eind november in het overleg met de BHS.
  Gemeente komt binnen 3-4 weken met een standpunt rondom de
  historische schepen.

  En wie schets onze verbazing? Zonder informatie vanuit de gemeente zijn er ineens een tiental palen geplaatst vlak voor de spoorbrug aan de zuidkant vůůr de woonschepen? Is dit voor de veiligheid gedaan?

  Schalkwijkerstraat:
  Zuidtangent: Komt er een 2e lange brug of een tunnel? In december kiest de gemeenteraad voor een van de opties. Het zal waarschijnlijk de tunnel worden. Maar… het geld ervoor is er niet en het duurt nog wel 10 jaar voordat het gerealiseerd is.
  Ook wil de gemeente een fietstunnel aanleggen, die dan onder de Rustenburgerbrug doorgaat en dan moet de 1e woonboot aan de Schalkwijkerstraat verdwijnen.
  Er moet weer een vaste brugwachter op de “Verfroller” komen, want m.n. in de zomer is het gigantisch druk met schepen en vooral pleziervaart.

 • Ligplaatsvergunning: Nieuwe bewoners hebben moeite om een ligplaatsvergunning te krijgen, want de geldschieter (bank) wil een “tastbaar” bewijs hebben, maar het kan nagevraagd worden bij de gemeente want alle woonschepen in Haarlem zijn in 1982 gelegaliseerd.
 • Zuider-Buiten-Spaarne (Rozenprieel):
  Zuidtangent, ook hier gaat deze buslijn de bewoners overlast bezorgen.

  Noord-Schalkwijkerweg
  De contactpersoon was er niet maar ook het baggeren speelt hier.

  Zuid Schalkwijkerweg/Jaagpad:
  --
  Baggeren
  --Liggeldverhoging
  --Ontsluiting t.h.v. nr. 50. Nog steeds geen ontsluiting terwijl dit in 2001 is toegezegd. De bewoners zijn daar ook niet aangesloten op de nieuwe waterleiding, deze leiding moet nog “aangekoppeld” worden op de hoofdleiding in de weg. Stand van zaken: 3 weken geleden zijn ze aan het werk gegaan, maar ze hebben de klus niet afgemaakt.
  --Bereikbaarheid van de hulpdiensten, is bij deze woonschepen erg slecht en we hopen dat er z.s.m. een oplossing komt. Check je
  brandweerputje even, als je die kunt vinden. Ze blijken niet werkzaam te zijn. Meld dit aan dhr de Groot, brandveiligheidsspecialist.

 • Bestemmingsplan dateert van 21 augustus 1974. In de geplande herziening staan de woonschepen (nog/weer) niet ingetekend. De gemeente is in dit gebied actief bezig: er is een strijd gaande tussen gemeente en een aantal tuineigenaren (volkstuinen). Is het Jaagpad eerdaags ook aan de beurt? De gemeente is momenteel erg bezig met handhaven!
 • Laatste nieuws: de gemeente gaat de bruggetjes langs het Jaagpad vernieuwen.
 • Laatste nieuwtjes op woonschepengebied vind je op onze website.
 • Rondvraag:

 • Brandveiligheid: heeft men bij sprinklerinstallaties gedacht aan evt. Legionella? En op vakantie wordt de waterleiding afgesloten, wat moet je dan met een sprinklerinstallatie als er brand uitbreekt?
  Wat heeft het voor een zin om als enige een brandveilige (sprinklersysteem) te hebben als de rest van de woonschepengemeenschap het niet heeft?
 • Baggeren: Als ze de vaargeul uitbaggeren, wat houdt dat in? Grotere schepen? Meer zuiging? Het wordt meegenomen in het ‘bagger’ overleg op 1 november.
 • Verordening: hier moet echt de stofkam door heen. Aandachtspunten zijn de idiote regels op het gebied van brandveiligheid. Op dinsdag 26 oktober is er een vergadering tussen de gemeente, de BHS en de brandweer, over de brandveiligheid en ook hiervan komt een verslag en het verslag komt op onze website te staan.
 • En lieve mensen, gebruik alsjeblieft het gastenboek van onze website!!!!
 • Woonschepen die nŠ 1998 gekomen zijn dienen aan de nieuwe “eisen” te voldoen.
 • Vraag aan de wethouder: kunnen de nieuwe te herziene bestemmingsplannen ook ter inzage worden gelegd in de bibliotheek Schalkwijk?
 • Nog een vraag voor de wethouder: wat is het verschil tussen een woonboot en een waterwoning?
 • En wordt lid van de LWO, kijk op www.lwoorg.nl
 • Nog een vraag: de BHS wil graag dat bootbewoners zich opgeven om de kerngroep te helpen, want er zijn zoveel vergaderingen bij de gemeente over de diverse onderwerpen dat het de kerngroep aan tijd en mankracht ontbreekt om al deze vergaderingen bij te wonen. Dus wie wil ons helpen om zo nu en dan een vergadering van de gemeente bij te wonen en ons daar een verslag van wil doen? Geef je op bij je contactpersoon of via het gastenboek van onze website.
 • Eind november heeft de kerngroep van de BHS weer een vergadering met Wethouder Visser en daar wordt aan de orde gesteld: extreme verhoging van liggelden en erfpacht - woonschepenverordening – brandveiligheid – riolering en de punten die in deze vergadering naar voren zijn gebracht door de contactpersonen van de lokaties.

Nedstat Basic - Free web site statistics

.