2de gemeentelijk overleg woonschepenverordening

Verslag van het 2e overleg van 20 januari 2006 van de gemeentelijke werkgroep Woonschepenverordening.
In deze werkgroep zitten, namens de Gemeente: dhr. André Buys en Dhr. Erik Noom, en de leden van de kerngroep BHS: Hans de Weers – Piet Zwiersen – Rie Wormsbecher – Gery Zeilstra ( verslag) - Jan Gorgels ( afw.)
Namens de gemeente zat Helene van Rijn er ook in, deze is vervangen door Conny Lutec, maar ook zij is weer overgeplaatst, en ( als het goed is) is haar vervangster: Annemieke Kamphuis.

Het 1e overleg was vorig jaar 1 april 2005, in dat overleg is uitgebreid de hele woonschepenverordening doorgenomen,de BHS heeft er een gedegen verslag van gemaakt en uiteindelijk een stappenplan gemaakt.
Het is treurig: maar hier is niets mee gedaan en dat is niet conform de afspraken.
De werkgroep wil minimaal 2x per jaar bij elkaar komen.

Het volgende overleg is Donderdag 1 juni – 10.00 uur – lokatie: Koningstein. Dan zal de te wijzigen woonschepenverordening aan de orde komen.

Verzoek van de kerngroep BHS:
Kunnen de stukken voor deze bijeenkomst medio (a.s.) april worden toegezonden. Dan kunnen wij die alvast “intern”bespreken. (actie André)

Nu gaan we praten volgens de punten van de agenda van 12 januari 2006 van de BHS:

 • Rioleringspompen.
 • De gemeente heeft het voornemen om de pompen te vervangen en over te doen aan de bootbewoners, zie brief van de gemeente van 15 november 2005.
 • Van de bewoners van de Lieoever is een brief naar de wethouder J.Visser gestuurd. De vertegenwoordigers hebben aangegeven mee te willen liften op het eenmalig aanbod van de gemeente. De locatie kon in de jaren ’80 niet profiteren van de verfijningsregeling en zijn dus nog niet aangesloten op het riool. Het gaat om ca. 65 woonschepen.
 • De projectleider is Edwin Greuter.
 • Tot op heden is er geen antwoord gekomen op bovengenoemde brief.
 • In 1987 was de eigen bijdragen van de aangesloten boten fl. 500,00 voor de overige locaties.
 • Voorstel BHS: bewoners Lieoever betalen een eigen bijdrage (die naar verhouding staat
 •             van 1987) en krijgen een nieuwe pomp van de gemeente.
 • André gaat dit uitzoeken en komt met een voorstel, tevens vraagt hij de reactie van de BHS op de brief i.z. de vervanging van de pompen die al aangesloten zijn.
 • Deze kerngroep zal dit onderwerp in zijn eerstkomende vergadering bespreken en hierover verslag uitbrengen.
 • Gemeente wil van het onderhoud af van de rioolpompen, en net als bij huizen
 • = gelijkheidsbeginsel.
 •      
 • Woonschepenverordening. ( in het kader van “operatie Stofkam”).
 • We hebben op 1 april 2005 de hele w.s.verordening doorgenomen, om een voorbeeld te noemen: de Nen-norm zou er uitgehaald worden, maar zoals ik al zei er is niets aan de w.s.verordening gedaan.
 • Hans stuurt de stukken betreffende de NEN-norm toe aan André en Erik.
 •       Ook de formulieren die nodig zijn bij een aanvraag voor een vergunning op grond van de      woonschepenverordening, zullen hierbij in samenhang met de verordening worden betrokken.
 • Precarioverordening (operatie “Stofkam”)
 • Precario is eigenlijk geen belasting, maar wordt wel als zodanig behandeld. Dit houdt in dat de procedures, op grond van de belastingwetgeving, gehanteerd moeten worden. Zo zal een aanslag moeten bestaan uit een voorheffing die later gevolgd wordt door een definitieve aanslag.
 •       I.v.m. een eventueel beroep op de rechter is dit wel belangrijk, anders blijft de zaak voortijdig hangen, omdat de gemeente niet juist gehandeld zou hebben. André zal dit voorleggen bij de desbetreffende afdeling.
 • Roerende zaakbelasting.
 • Ook herhaalde malen aan de wethouder J.Visser gevraagd om het op papier te zetten dat het niet geldt voor de woonschepen. Maar zoals zo vaak: nog steeds geen antwoord.!!
 • Het is van belang dat de werk/kerngroep een afschrift krijgt van de nota aan B en W 
 • ( van afd. Financiën) over de noodzaak om deze belasting te gaan heffen.
 • Bij een in 1975 aangenomen raadsbesluit, is bepaald dat de Belangengroep wordt ingeschakeld voor alle zaken die direct of indirect van belang ( kunnen) zijn voor de woonschipbewoners.
 • Actualisering bestemmingsplannen
 • Anders dan tot nu toe gebeurde zou B.o.r./Havendienst betrokken moeten worden bij de advisering van bestemmingsplannen waarin regels voor wonen op het water opgenomen (zullen) worden.
 • We hebben dit al vaker gevraagd, maar nogmaals: kan de BHS (standaard) op de verzendlijst ( participatielijst) komen te staan, zodat de BHS alle (in wording zijnde) bestemmingsplannen krijgt, die van belang zijn voor woonschepen.
 • En kan de BHS een overzicht krijgen van de aankomende bestemmingsplannen?
 • André gaat e.e.a. regelen.
 • Overeenkomst grond bij woonschepen
 • In verband met de vervuiling van de grond die als tuin gebruikt wordt, heeft de Waarderhaven de gemeente verzocht af te zien van de geplande verhogingen van 10% (in 2005) en 15% (2006). Om een en ander te formaliseren is er een bezwaarschrift (16 maart 2005) ingediend, dit i.v.m. de verhoging.
 • Naar wij hebben begrepen zou worden overwogen voor het gebruik van de grond (als tuin) bij woonschepen een huurovereenkomst af te sluiten. Hiermede vervalt dan de precario.
 • Antw: de facilitaire dienst beheert de dossiers en Erik gaat dit uitzoeken.
 • Vergunningen
 • De aanvraag van de vergunningen ging in het begin erg traag en de indruk is dat de ambtenaar die dit moet afhandelen niet echt goed op de hoogte is. N.a.v. diverse telefoontjes (bootbewoners moeten er zelf constant achteraan gaan) komt dan uiteindelijk de vergunning.
 • Want géén vergunning – géén hypotheek – géén nieuwe bak.
 • Erik zet het stappenplan wat betreft de aanvraag van een nieuwe vergunning op papier + het aanvraagformulier. De BHS wil heel graag dat dit op de website van de Gemeente komt en dan kan het altijd nog op de site van de BHS.
 •       P.S. : Eén en ander past dan ook in het straatje van de Minister( Pechtold) Bestuurlijke Vernieuwing om alle regels en wetten van alle overheden op de website: www.wetten.overheid.nl te publiceren.
 • Volgende overleg: Donderdag 1 juni 2006 – 10.00 uur – locatie Koningstein

Nedstat Basic - Free web site statistics

.