Evaluatie overleggen bewoners met gemeente in 2004

Evaluatie van de overleggen tussen woonschepenbewoners en de gemeente in 2004

Op 8 december 2003 heeft een eerste algemene bewonersavond plaatsgevonden. De daar gemaakte afspraak om per locatie met de woonarkbewoners om de tafel te gaan zitten is in het afgelopen jaar gerealiseerd.

Dinsdag 6 april 2004            Bewonersavond Lieoever
                            (vervolgavond dinsdag 28 september 2004)
Maandag 28 juni 2004           Bewonersavond Spaarndamseweg
Dinsdag 6 juli 2004             Bewonersavond Waarderhaven
Maandag 1 november 2004       Bewonersavond Noord -Zuid Schalkwijkerweg/Jaagpad
Maandag 29 november 2004      Bewonersavond Schalkwijkerstraat
Vrijdag 26 november 2004       Bewonersoverleg Friese Varkensmarkt/Hooimarkt
 
In deze evaluatie zullen we de belangrijkste onderwerpen die in bovenstaande overleggen zijn behandeld aanhalen en wat hiervan op dit moment de stand van zaken is.

Algemene bewonersavond 8 december 2003

Maten van woonschepen.

Toegezegd is om in 2004 te bekijken of het mogelijk is de hoogtemaat in de woonschepenverordening aan te passen.
Stand van zaken:
In overleg met de BHS en diverse woonarkbewoners is een voorstel opgesteld voor de wijziging van de woonschepenverordening t.a.v. de hoogte van woonarken.
Het voorstel luidt als volgt:
Voor woonschepen met een plat dak is maximaal 3,85 meter boven de waterlijn toegestaan. Voor woonschepen met een schuin dak is de maximale nokhoogte 4.00 meter boven de waterlijn toegestaan. Een beoordeling van de welstandscommissie ligt aan de vergunning ten grondslag.

Deze wijziging van verordening geldt voor woonarken buiten de waarderhaven en niet vallend onder een bestemmingsplan. Uiteraard zal in nieuw op te stellen bestemmingsplannen rekening worden gehouden met de nieuwe hoogtematen.

Hard varen
Toegezegd is om in 2004 meer aandacht te besteden aan voldoende bebording en een begin te maken met de betonning op het Buiten Spaarne waardoor de schepen zich aan de route moeten houden.
Stand van zaken:
Er zijn in 2004 3 nieuwe borden bijgeplaatst, in 2005 worden 3 extra borden aan de Spaarndamseweg ter hoogte van de Jan Gijzenvaart geplaatst.
De betonning is neergelegd in het Buiten Spaarne zodat de schepen een standaard grotere afstand van de woonschepen houden.
Aangezien de politie niet bevoegd is om aan boord van vrachtschepen te gaan is de KLPD ingeschakeld en verzocht om een scherpere controle op hard varen. Inmiddels voert de KLPD regelmatig controles uit.
Er heeft een bestuurlijk overleg met Rijnland plaatsgevonden over de snelheid van de beroepsvaart.

Vertegenwoordiging
De gemeente ziet de BHS als een expertiseclub die betrokken wordt bij woonarkenproblematiek. Verder stelt de gemeente dat arkbewoners zelf bepalen door wie en in welke vorm zij zich laten vertegenwoordigen. De vertegenwoordiging moet democratisch tot stand komen c.q. gekozen worden om in overlegsituaties als partner met de gemeente in contact te treden.

Overige onderwerpen die aan de orde zijn geweest in de algemene bewonersavond worden behandeld bij de locatieoverleggen.

Dinsdag 6 april 2004 Bewonersavond Lieoever

Riolering
De woonarkbewoners aan de Lieoever moeten worden aangesloten op de riolering. Afgesproken is dat er op korte termijn een informatieavond over de technische aspecten van de woonbootpompen zal plaatsvinden.
Stand van zaken
Informatieavond over technische aspecten heeft op 28 september 2004 plaatsgevonden.

Vaarsnelheid/ overlast pleziervaart
Afgesproken is dat er in samenspraak met de bewoners twee borden worden geplaatst. Een bord met "verboden hinderlijke golfslag"en een bord met "maximumsnelheid 6 km". Politie Kennemerland is verantwoordelijk voor handhaving.
Stand van zaken
Borden zijn geplaatst.


Maandag 28 juni Bewonersavond Spaarndamseweg
Baggeren
Zie overleg 1 november (eerste gedeelte presentatie baggerproject waarvoor alle betrokken woonarkbewoners waren uitgenodigd)

Beschoeiing
De vereniging woonbootbewoners Spaarndamseweg zal een inventarisatie maken van de problemen m.b.t. de beschoeiing. N.a.v. de evaluatie zal calamiteiten onderhoud gepleegd worden. In een later stadium zal gekeken worden naar structurele oplossingen.

Bestemmingsplan/Handhaving
Woonarken spaarndamseweg zijn niet opgenomen in een bestemmingsplan. Schuren bij volkstuinencomplex vallen in het bestemmingsplan Hekslootpolder. Bekeken zal worden hoe en in welk bestemmingsplan de woonarken worden opgenomen.
Handhavingsbeleid: verzocht wordt om voor schuurtjes waarvoor nog geen vergunning is verleend deze alsnog aan te vragen zodat er legalisatie plaatsvindt.

Afmetingen woonarken/Vaarsnelheid.
Zie stand van zaken algemene bewonersavond 8 december 2003.


Dinsdag 6 juli 2004 Bewonersavond Waarderhaven

Persleiding Rijnland
Op het terrein ten noorden van de woonschepen komt in westelijke richting tot en onder het Spaarne een persleiding van Rijnland te lopen. Van belang is dat de leiding vrij van bebouwing dient te zijn en betekent dat er op 2,5 m van de leiding geen opstallen mogen staan en er daardoor een strook van 5 meter geheel vrij van obstakels moet zijn.
Er zal worden geïnventariseerd wat dit betekent voor de huidige tuinen/gebruikers.
Stand van zaken:
Er is door Vastgoed gemeente Haarlem met Rijnland overleg geweest over het gebruik van de strook van 5 m1 breedte. Gestudeerd wordt op het gebruik van deze strook als toekomstige ontsluiting van het gebied dat thans als tuin met bergingen in gebruik is bij de arkbewoners. Nader overleg is gepland.

Verontreinigde grond
Toegezegd is dat er direct na de zomer gestart wordt met een veldonderzoek.
Stand van zaken
Het bodemonderzoek is uitgevoerd. Het speelterreintje heeft een behoorlijke kwaliteit. De kwaliteit van de tuintjes, direct grenzend aan de woonschepen is door de bank genomen slecht tot zeer slecht. De reststrook die in gebruik genomen was, was ook al slecht. De variatie van de kwaliteit per ingenomen tuin was al zo groot dat een verder uitsplitsingsonderzoek van deze strook, per tuin, niet zinvol was (veel te lage voorspellende waarde van de resultaten per tuin). 

Baggeren
Het baggeren van de Waarderhaven zal worden meegenomen in de 2de fase van het baggerplan. De gemeente tracht voor de 2de fase eind 2004/begin 2005 commitment van de partners (Provincie en Rijnland), het plan en de besluitvorming te hebben.

Brandveiligheid
De Brandweer heeft aangegeven dat de woonboten te dicht bij elkaar liggen. Vijf meter geldt immers als de minimale afstand (tenzij door maatregelen de brandwerendheid kan worden verhoogd tot een half uur).
Afgesproken is dat met een bewonersvertegenwoordiging en de gemeente overleg gevoerd gaat worden over mogelijke oplossingen voor deze problematiek.
Stand van zaken
Het overleg heeft op 26 oktober 2004 plaatsgevonden. Conclusie uit dit overleg is dat er een risico-analyse gemaakt wordt aan de hand waarvan praktische maatregelingen getroffen kunnen worden voor de grootste knelpunten.

Algemeen
Er is een ambtelijke werkgroep samengesteld waarin ambtenaren vanuit de diverse afdelingen van de gemeente om gezamenlijk te kijken naar oplossingen t.a.v. Brandveiligheid, Grondgebruik/vervuilde grond en ontwikkelingen Waarderpolder.
Op de algemene bewonersavond zal de laatste stand van zaken worden toegelicht.


Maandag 1 november 2004 Presentatie Baggerproject en aansluitend bewonersavond Noord en Zuid Schalkwijkerweg/Jaagpad

Baggeren
Op de informatieavond wordt door adviesbureau TAUW (Erik Labee) en door Edwin de Jong van Hanselman Taxaties een toelichting geven op het baggerwerk d.m.v. een presentatie.

Er is eerst in de archieven gezocht naar mogelijke vindplaatsen. Verder is er gezocht naar gegevens over explosieven die in het verleden al zijn verwijderd. Uit deze archiefonderzoeken is gebleken dat een aantal trajecten (nog) verdacht is voor het aantreffen van munitie. Het is echter niet mogelijk om op dit moment te bepalen of er daadwerkelijk munitie op of in de waterbodem ligt, door middel van bijvoorbeeld metingen. Op de bodem bevinden zich namelijk ook andere grove (ijzeren) materialen, zoals fietsen, winkelwagentjes e.d. Daarom wordt voorafgaand aan het baggeren op plaatsen waarvan niet zeker is dat eventuele explosieven al zijn verwijderd eerst "vuilgevist". Dat wil zeggen dat het grove materiaal (fietsen, winkelwagentjes e.d.) van de waterbodem wordt verwijderd. Daarna wordt met behulp van detectieapparatuur (sonar) gekeken of er daadwerkelijk explosieven aanwezig zijn. Als dat nodig is, worden door de Explosieven Opruimingsdienst, de explosieven verwijderd.

Er wordt in en op de woonboot gekeken hoe de situatie nu is, zodat het voor iedereen duidelijk is of eventuele schade door het baggerwerk is ontstaan.

Fase 1 begint in februari 2005 en duurt ongeveer 5 kwart jaar (als er geen vertragingen optreden door bijvoorbeeld weersomstandigheden e.d)

Stand van zaken
In principe wordt er gebaggert tot aan de legger, voor de Jan Gijzevaart betekend dit het volgende:
Diepte: 1,15 meter tov de waterlijn (=NAP-1.75)
taluds: 1:2,5
Dit betekend dus dat vanaf de waterlijn bij de beschoeiing een talud loopt tot ca. 2 meter uit de kant tot een maximale diepte van 1,15 meter - waterlijn.
Voor de volledigheid: Diepte ter plaatse van woonarken worden niet door de gemeente gegarandeerd. Eigenaren van de arken zijn voor het opdiepte houden van hun ligplaats zelf verantwoordelijk.

Alleen de Jan Gijzevaart opgenomen in het baggerprogramma. Medio 2005 weten we of eventueel het Noorderbuitenspaarne wordt meegenomen in het huidige baggerprogramma.
Voor het NBspaarne geld:
Diepte ter plaatse van de vaargeul bedraagt 3,9 meter -waterlijn (NAP-4,5m)
maximale breedte vaargeul = 70 meter.(ter hoogte van de woonarken is het NBspaarne een stuk breder Diepte langs de vaargeul bedraagt 2 meter en zal vervolgens onder een gelijkmatig talud oplopen tot aan de oever. Indien ter plaatse van de oever een kade/beschoeiing aanwezig is bedraagt de diepte 1 meter. Indien geen kade/beschoeiing aanwezig is loopt het talud door tot aan de waterlijn (diepte langs de oever zal daar dus zeer gering zijn en loopt dan gelijkmatig onder talud af tot 2 meter diepte ter plaatse van de vaargeul en vervolgens in de vaargeul onder talud 1:2,5 naar 3,9 meter - waterlijn).

Naar verwachting liggen de laatste vijf woonarken in het NBspaarne. Ook voor hen geld dat de diepe tpv woonarken door ons niet wordt gegarandeerd maar dat zij zelf ten alle tijde zelf verantwoordelijk zijn voor het op juiste diepte houden van hun ligplaats.

Handhaving Jaagpad
De situatie m.b.t. schuren, schuttingen en andere bouwsels langs het jaagpad zal in 2005 in overleg met bewoners worden bekeken. Er moet worden toegewerkt naar volledig gelegaliseerde situatie langs het Jaagpad.


Maandag 29 november 2004 Bewonersavond Schalkwijkerstraat

Zuid-Tangent
Uitleg gegeven en vragen beantwoord over de ontwikkelingen t.a.v. de Zuid-Tangent.
Stand van zaken
Dinsdag 30 november is een principebesluit genomen door het college van B&W over de tunnel of de brugvariant. Het college heeft besloten om aanvullend onderzoek te laten doen naar de verkeersmaatregelen die genomen moeten worden bij de brugvariant en er komt aanvullend onderzoek naar de ruimtelijke inpasbaarheid van een tunnel. De resultaten van het onderzoek worden rond de zomer verwacht en daarna zal het college een definitief besluit nemen voor de brug- of tunnelvariant.
Verder zal de leefbaarheid/woongenot van de woonarkbewoners bekeken worden t.o.v. de ontwikkelingen Zuid-Tangent.
Globaal onderzoek geeft aan dat een "korte halte" aan weerszijden van de Schalkwijkerstraat ter hoogte van de Peltenbrug mogelijk lijkt. Hierover is echter nog geen besluit genomen. Dit wordt nader onderzocht en is ook afhankelijk van het uiteindelijke besluit over de Spaarnepassage.


Vrijdag 26 november Bewonersoverleg Friese Varkensmarkt/Hooimarkt

Besluit in aanwijzing oevers
dat de Friese Varkensmarkt en hooimarkt zijn aangewezen als vaste ligplaats voor uitsluitend authentiek vormgegeven historische schepen met woonbestemming uit de Nota aanwijzing oevers. (CH 97/1419), gewijzigd op 23 september 2003. 

Dat beperkt overigens niet de mogelijkheden van de huidige eigenaren, die kunnen gewoon verkopen en de woonARK laten liggen. Alleen bij vervanging zal aan de huidige regels voldaan moeten worden. Bijv. qua maatvoering, maar ook voor wat betreft de (historische) vormgeving.Afgesproken is met de twee bewoners van de woonarken te overleggen over mogelijke oplossingen.

Aanspreekpunten Gemeente

Bestuurlijk
: Wethouder Jur Visser
Bestuursassistent Fenny Traksel Tel. 023-5113193    Email: ftraksel@haarlem.nl

Algemene coördinatie woonarken Hélène van Rijn tel. 023-5114916 Email: hrijn@haarlem.nl

Aanvraag ligplaatsvergunning Martine Goosens tel 023-5114886

Havendienst Erik Zwiggelaar tel. 023-5310904 Email: zwiggeeb@haarlem.nl

Aanwijzing Oevers Andre Buijs Email: abuijs@haarlem.nl

Projecten:
Zuid-Tangent Alex Jansen tel. 023-5113661 Email: jansena@haarlem.nl

Riolering Timo Nierop tel. 023-5114858, Email: tnierop@haarlem.nl

Edwin Greuter tel. 023-5114848, Email : egreuter@haarlem.nl

Baggeren
Sjoerd Andela Email: symandela@haarlem.nl
Onne Rosinghtel. Email: roningho@haarlem.nl

Waarderpolder :Programmamanager: Steef de Looze Email: s.looze@haarlem.nl

Nedstat Basic - Free web site statistics

.