doel

            Belangengroep Haarlemse Scheepsbewoners

Opgericht 14 maart 1979 te Haarlem.

DOEL EN MIDDELEN 

 • Het streven naar zodanige bepalingen in de wetgeving op het gebied van de volkshuisvesting dat aan het wonen op het water gelijke rechten en bescherming worden toegekend als aan de in de huidige wetgeving erkende andere woonvormen.
 • De co÷rdinatie van gemeenschappelijke doelstellingen en/of belangen van de verschillende in het overkoepelend orgaan samenwerkende groepen.
 • Het ondersteunen van specifieke doelstellingen en/of belangen van de afzonderlijke groepen, voor zover deze niet :
  • in strijd zijn met de onder 1. genoemde doelstelling;
  • de specifieke belangen van de andere aangesloten groepen aantasten
    
  •  
  • De Belangengroep tracht haar doel te bereiken door :
   • in een zo vroeg mogelijk stadium te worden betrokken bij de voorbereiding van de besluitvorming inzake maatregelen die de belangen van de woonschipbewoners betreffen, zowel op gemeentelijk als provinciaal niveau;
   • het recht op informatie over de zakelijke inhoud van interne nota┤s en daarin besproken beleidsalternatieven inzake woonschip aangelegenheden;
   • het bevorderen :
   • van de vereenvoudiging van de procedure tot het verkrijgen van een vergunning om een woonschip te bewonen.
   • dat het reglement op Woonwagens en Woonschepen van 1919 in overeenstemming met de huidige maatstaven wordt gehanteerd.
   • Dat de woonvergunning niet meer aan een tijdsduur onderhevig is;
   • Dat de Woonschepenwet een woonwet gaat worden – naar analogie van de Woningwet – voor woonschepen.
   • Dat een ligplaatsvergunning niet meer aan tijdsduur onderhevig is en ten alle tijden overdraagbaar.
   • Van fictieve vergunningen en/of ontheffingen van een verbod voor woonschepen die liggen binnen een bestemmingsplan.
   • Van de aanpassing of intrekking van bepalingen in de Haven- en Scheepsvaartverordening en/of andere verordeningen die betrekking hebben op woonschepen.
   • Dat een ligplaatsvergunning en/of –ontheffing geen voorwaarden inhoud :
    • Die het varen met een woonschip beperken
    • Die vervanging en/of verkoping van het woonschip binnen de gemeente onmogelijk maken.
    • Die de aanwezigheid van het woonschip op de huidige ligplaats onzeker maken.
    •            
    •                Het bevorderen van :

   • Aansluiting op openbare nutsbedrijven en daarmee te vergelijken instellingen.
   • Het beleggen van bijeenkomsten van de aangesloten groepen tot onderling overleg en het uitwisselen van kennis en ervaringen.
   • Alle andere middelen die bevorderlijk kunnen zijn voor het doel van de Belangengroep
Nedstat Basic - Free web site statistics

.