Brief BHS aan Gemeente

Aan: Gemeente Haarlem
 Ter attentie van M. Rietdijk, wethouder RO
 Postbus 511
 2003 PB Haarlem

Datum: 23-3-2003

Betreft: agenda en datum voor bespreking met de Belangengroep Haarlemse Scheepsbewoners

Geachte mevrouw Rietdijk,

Op 14-6-2002 spraken wij elkaar over woonschepen aangelegenheden in Haarlem. Navolgend heeft U in uw brief van 29-10-2002 aangegeven dat u eenmaal per jaar met de Belangengroep Haarlemse Scheepsbewoners van gedachte wilt wisselen over actuele zaken en mogelijke knelpunten rond het woonschepenbeleid. Wij willen van deze gelegenheid gebruik maken om uw mening te vragen over de hierna aangeven onderwerpen.

Een aantal woonschepenlocaties wordt in zijn voortbestaan bedreigd. Wij willen van U weten op welke wijze U, als vakwethouder, met de belangen van de scheepsbewoners wilt omgaan, dan wel voor ons wilt opkomen.

Ontwikkelingen aan de Schalkwijkerstraat

 • Deze woonschepenlocatie wordt in zijn voortbestaan bedreigd door de maatregelen ten behoeve van de Zuidtangent en opmerkingen in het voorontwerp bestemmingsplan Slachthuisbuurt.
 • Algemeen wordt tot op heden aangegeven, in samenhang met de plannen voor de Zuidtangent, dat woonarken (aantal onbekend) kunnen blijven liggen, maar ieder weldenkend mens weet dat de situatie aan de Spaarneoever onleefbaar wordt als alle ruimte in de straat opgeofferd moet worden aan asfalt en langsrazend verkeer.
 • Het voorontwerp bestemmingsplan Slachthuisbuurt is onlangs gepresenteerd, in de paragraaf over de woonschepen staat:
 • De woonschepen zijn een geaccepteerde vorm van wonen, 22 ligplaatsen worden in het plangebied opgenomen. Echter er staat ook dat de woonschepen helaas een belemmering in het zicht op het Spaarne vormen (blz. 12). In de paragraaf over het water (2.11 blz. 18) staat dat het zicht op het Spaarne geblokkeerd wordt door woonschepen en wordt voorgesteld het aantal woonschepen te verminderen. Dit alles is met elkaar in tegenspraak.
 • Wij willen uw standpunt, als verantwoordelijk wethouder, vernemen ten aanzien van het bovenstaande.

Ontwikkelingen in de Waarderhaven

 • In de Waarderhaven wordt een (in onze ogen rigide) handhavingsbeleid doorgevoerd, onder andere ten aanzien van branddoorslag en brandoverslag. Alle kosten voor aanpassingen worden afgewenteld op de bewoners onder dreiging van onthouding / intrekken van de ligplaatsvergunning.
 • Bij diverse woonwagenkampen speelt eveneens de problematiek rond brand doorslag en -overslag. Wij hebben vernomen dat de Gemeente brandwerende
 • schotten gaat plaatsen tussen (te) dicht op elkaar geplaatste woonwagens. Allereerst willen wij weten of dit klopt en als het klopt, op welke vergelijkbare actieve bijdrage van Gemeente kunnen de woonarkbewoners rekenen?
 • Ontwikkelingen aan de Jan Gijzenkade
 • In samenhang met de eventuele realisering van de Rids- Vondelbrug (dan wel tunnel) en het verplaatsen van de jachthavens wordt aangegeven, dat projectontwikkelaars dit gebied mogen gaan herinrichten. In hoeverre wordt er rekening gehouden met, dan wel voorbij te gaan aan de belangen van de woonarkbewoners?
 • Projectontwikkelaars worden ook een belangrijke rol toegedicht bij de toekomstige inrichting van het terrein / water rond de put van Vink. In hoeverre krijgen projectontwikkelaars vrij spel en in hoeverre wordt deze waterlocatie en ook andere waterlocaties, benut om knelpunten rond de woonarken in de stad op te lossen?

  Haarlem moet zijn water bergingscapaciteit fors gaan uitbreiden in de komende jaren, in hoeverre kunnen deze nieuwe waterlocaties benut worden om knelpunten rond woonarklocaties op te lossen?

  Kortom er zijn vele vragen en wij willen uw toekomstvisie (actief beleid gewenst) horen voor wat betreft het wonen op het water in Haarlem, omdat meerdere locaties in hun voortbestaan worden bedreigd of dreigen weg te kwijnen.

  Naast dit onderwerp willen wij nog stilstaan bij de volgende zaken:

 • meerjarenprogramma onderhoud en vervanging steigers (vervolg op brief A. Buijs d.d. 25-10-2000 – CH 00/2033)
 • snelheidsbeperking beroepsvaart
 • voortgang opknapbeurt Friese Varkensmarkt en Hooimarkt
 • integraal waterplan: reactie BHS en baggerwerkplan t.a.v. woonboten 2003 –2005
 • trage verstrekking van de vergunning bij verkoop van een woonark
 • Ons voorstel is een bijeenkomst te plannen op vrijdag 25-4-2003 of vrijdag 9-5-2003, op beide dagen van 9.00 tot 11.00 uur. Vertegenwoordigers van de diverse woonschepenlocaties zullen bij de bespreking aanwezig zijn.

  Vriendelijke groet
  G. Dekker Zeilstra
  Secretaris Belangengroep Haarlemse Scheepsbewoners

  Afschrift aan:

 • Leden van de commissie Ruimtelijke Ontwikkeling, Volkshuisvesting, Stedelijke en Stadsvernieuwing en coordinatie grote Stedenbeleid.
 • A. Abdelmouhim, beleidsmedewerkster
 • Hoofd Civiel en Haven
Nedstat Basic - Free web site statistics

.