bewonersavond 2005

Woonschepenoverleg met de gemeente, bewonersavond 1 februari 2005
(
Dit verslag is samengesteld door de gemeente)

Inleiding
Wethouder Jur Visser opent om 20.10 uur de avond en heet iedereen welkom. Op 8 december 2003 heeft het eerste algemene bewonersoverleg plaatsgevonden. Motivatie hiervoor was het verbeteren van het contact tussen verschillende partijen en het inzichtelijk maken van eventuele pijnpunten. Dhr. Visser constateert dat de communicatie verbeterd is; in 2004 is er per woonschepenlocatie overleg geweest en de Belangengroep Haarlemse Scheepsbewoners (BHS) heeft zich nadrukkelijk als expertiseclub gemanifesteerd.
Ook in 2005 wil de gemeente Haarlem gezamenlijk verdergaan en kritisch het bestaande beleid bekijken en waar nodig veranderingen ter besluitvorming voorleggen.
Een lijst met aanspreekpunten binnen de gemeente zal aan dit verslag worden toegevoegd.

De agenda van deze avond wordt gevormd door de verslagen van de bewonersavonden per locatie. De heer Visser loopt deze door en waar noodzakelijk worden deze van commentaar voorzien of kunnen er vragen vanuit de aanwezigen gesteld worden.

Maatvoering
Het traject betreffende de voorgestelde hoogtewijziging is niet foutloos verlopen. Omdat dit niet conform gemaakte afspraken is zal de wijziging niet worden voorgelegd aan de (raads)commissie. Gezamenlijk met de BHS wordt het volgende traject opgesteld:
--Ambtenaren van de gemeente Haarlem en de BHS gaan gezamenlijk overleggen en komen tot een voorstel betreffende de maatvoering
--Dit voorstel wordt ter commentaar gestuurd naar alle woonschipbewoners in Haarlem
--De reacties worden verzameld en besproken waarna één of meerdere voorstellen ter besluitvorming aan het college van B&W worden voorgelegd.
NB. Dit betekent dat de huidige woonschepenverordening met daarin een maximale hoogte van 3,50 nog steeds geldend is. Anticiperen op toekomstige regelgeving is geheel op eigen risico. Jur Visser is zich er van bewust dat een aantal woonbootbewoners reeds geanticipeerd heeft op toekomstige regelgeving. Mocht dit aan de orde zijn dan zal elk geval apart bekeken worden of een oplossing mogelijk is.
Betreffende de (breedte)maatvoering van de woonschepen aan de Spaarndamseweg bericht de wethouder dat dit ambtelijk besproken wordt en de bewonersvereniging zo spoedig mogelijk bericht krijgt.

Hard varen

  De genomen maatregelen waaronder het plaatsen van betonning en inschakelen van de KLPD lijken totnogtoe niet het beoogde resultaat op te leveren. Het ambtelijk overleg met Rijnland is gestrand en zal met de aanstelling van de nieuwe dijkgraaf dit jaar weer worden opgepakt.

  Vanuit de belangenvereniging voor binnenvaartschippers “Schuttevaer” zijn er kritische geluiden betreffende de (on)mogelijkheden van 6 km per uur. De gemeente Haarlem blijft bij haar huidige beleid. Over het onderdeel hard varen worden enkele afspraken gemaakt:

 • Door de gemeente zal onderzoek gedaan worden naar de mogelijkheid van een fysieke golfbreker ter hoogte van de Jan Gijzenvaart. Dit natuurlijk in overleg met de bewonersvereniging Spaarndamseweg.
 • De betonning zal in april 2005 worden geëvalueerd, o.a. de bewonersvereniging Spaarndamseweg en de BHS ontvangen een uitnodiging.
 • De gemeente zal de bewonersvereniging Spaarndamseweg en de “Schuttevaer” met elkaar in contact brengen zodat de eerder voorgestelde vaartocht voortgang zal vinden.

  Riolering Lieoever
  De vertegenwoordigster (BAL) van de woonschipbewoners Lieoever meldt dat na de informatieavond de inloopavond niet heeft plaatsgevonden. Er heeft geen overleg meer plaatsgevonden met de betrokken ambtenaren en de huidige status van het project is bij de bewoners Lieoever niet bekend. De heer Visser zegt toe actie te ondernemen en belooft dat nog deze week een brief zal uitgaan naar de bewonersvereniging.
 • Baggeren
  Op 1 november 2004 was er een presentatie van het baggerproject waarvoor alle betrokken woonschipbewoners waren uitgenodigd. De precieze startdatum van het baggeren is nog onbekend. De website www.baggereninhaarlem geeft een grote hoeveelheid informatie, de tip van de BHS om het verslag van de presentatie op de website te zetten zal worden doorgegeven.
  De bewonersvereniging Spaarndamseweg heeft een aantal specifieke vragen over het baggeren aan hun kade en het wegbaggeren van een grote bult zand. Deze vragen zullen aan de projectleider, dhr. Rosingh worden doorgegeven.
  De vraag of de boten na het baggeren terug moeten aan de kade en of men verder dan 7 meter uit de oever mag liggen zal door de beleidsafdeling van BOR beantwoord worden.
  Voor alle vragen geldt dat de gemeente Haarlem zo spoedig mogelijk contact opneemt met de betrokkenen.

  Waarderhaven
  Er is een ambtelijke werkgroep samengesteld waarin ambtenaren van diverse afdelingen gezamenlijk kijken naar oplossingen t.a.v. brandveiligheid, vervuilde grond e.a..
  Dhr. Steef de Looze is interim-projectleider Waarderhaven en werkt momenteel aan een nota. De bewoners Waarderhaven en de BHS zullen gevraagd worden hierin te participeren.

  Dhr. Hans de Weers verwijst naar de problematiek van de steigers en de opnames van 2001. Hij zou graag zien dat de gemeente planmatiger werkte en daarnaast een calamiteitenpotje had voor spoedreparaties.
  Dhr. Visser meldt dat hij geen potje heeft maar dat de steigers zoals toegezegd worden gerepareerd. Betreffende eventuele nieuwe problemen met steigers is de kortste lijn om direct contact op te nemen met dhr. A. Buijs.

  Handhaving Jaagpad
  Een gebruikster van een volkstuin meldt dat de gemeente rücksichtslos handhaaft en waarschuwt de bewoners van de woonschepen.
  Wethouder Visser benadrukt dat handhaving een middel is en geen doel op zich, van een heksenjacht zal geen sprake zijn. Zoals in eerdere verslagen vermeld zal de situatie in 2005 in overleg met de bewoners worden bekeken. Er moet worden toegewerkt naar een volledig gelegaliseerde situatie. In de praktijk betekent dit dat aan de eigenaar van een bouwvergunningsplichtig bouwwerk zonder vergunning de kans wordt geboden dit te legaliseren. De aanvraag wordt getoetst aan het bestemmingsplan.

  Renovatie vaste bruggen
  Een bewoonster meldt dat de ad-hoc genomen maatregelen onvoldoende en onveilig zijn. Bij melding aan de gemeente resulteerde dit in het afsluiten van een brug wat weer andere problemen met zich meebrengt. Dhr. André Buijs van Beheer Openbare Ruimte (BOR) geeft een korte toelichting en regelt dit met de bewoonster direct na het overleg.

  Toekomstperspectief
  Dhr. Jan Gorgels van de BHS breekt een lans voor een zorgvuldige omgang van de gemeente met woonschipbewoners. Hij constateert een ambtelijke tendens om de woonschipbewoners terzijde te schuiven en ver- of uitplaatsing voor te stellen ten behoeve van reguliere woningbouw en recreatie. Dhr. Gorgels is van mening dat het Spaarneplan te pas en te onpas van stal wordt gehaald om het wonen aan de Spaarneoever in een negatief daglicht te plaatsen. Dit illustreert hij met het feit dat in het nieuwe conceptbestemmingsplan Zuid Schalkwijkerweg bij 9 woonschepen de code W2 staat wat mogelijke wegbestemming inhoudt naar de Schouwbroekerplas. Ook het voorontwerp bestemmingsplan Slachthuisbuurt spreekt van een uitdunning van het aantal woonarken om buurtbewoners meer zicht te geven op het Spaarne. Dhr. Gorgels geeft aan dat de Spaarneoever bijna 22 kilometer lang is en dat hiervan slechts 2 kilometer in beslag genomen wordt door woonarken (10% van de totale oeverlengte). Wethouder Visser benadrukt dat wonen op het water een volwaardig geaccepteerde woonvorm binnen Haarlem is en dat bovengenoemd concept verder besproken zal worden.

  Het verslag
  De BHS vraagt zich af wat de status van de verslagen van voorgaande overleggen is aangezien deze niet altijd foutloos of compleet zijn. Het antwoord van de wethouder luidt dat de verslagen geen formele documenten zijn en niet onderhevig aan inspraak. De gemeentelijke toezeggingen die in de verslagen worden gedaan zijn geldig.

  Hiermee is het ambtelijk deel van de avond afgesloten.

  De wethouder dankt de aanwezigen voor hun aandacht en draagt het woord over aan dhr. Hans de Weers van de BHS.
  Een verslag van zijn vragen omtrent precarioverhoging en bezwaar maken zal door hem aan de notulen worden toegevoegd.

  Het overleg wordt om 23.00 uur beëindigd.Degene die bij het verlaten van de zaal zijn handschoenen is vergeten kan deze afhalen bij het Havenkantoor.

  Woonschepenoverleg, bewonersavond 1 februari 2005

  Notulen BHS Notulist Hans de Weers

  Dhr. Hans de Weers van de BHS.

  Wat betreft de verslaglegging, ik kan het voorbeeld geven van de verslaglegging van de info-avond van de Schalkwijkerstraat, waarin gevraagd wordt naar de toekomstvisie van de Schalkwijkerstraat.
  Dat is niet hetzelfde als: wat is de toekomst van de bewoners? Dat is iets heel anders dan een toekomstvisie. En zo krijg je verwarringen, vandaar dat het verslag wel degelijk goed omschreven moet worden.
  Over het punt woonschepenverordening wat betreft de hoogtes: de BHS heeft in haar brief van 30 oktober 2004 een voorstel gedaan, dit voorstel is besproken in het overleg met de wethouder op 26 november 2004 en akkoord bevonden door beide partijen. Dit voorstel ging in december naar college B en W. Moet dit hele traject nu weer opnieuw doorgelopen worden?

  Tevens vindt de BHS dat deze avond te summier ambtelijk is voorbereid. De BHS verwacht bij een volgende avond dat dan wel de projectleiders en de desbetreffende ambtenaren van de gemeente aanwezig zijn. De coördinerend wethouder verdient goede ambtelijke ondersteuning.

  Liggeldverhoging
  Dhr. Hans de Weers maakt zich ongerust over de aangekondigde liggeldverhoging van 10% in 2005 en 15% in 2006. Tegen deze onverwachte hoge belastingaanslag (precario) wil hij bezwaar maken. Wanneer de aanslag (rekening) voor 2005 binnenkomt zal hij binnen 6 weken bezwaar maken en vragen om de invordering stop te zetten hangende het bezwaar. De mogelijkheid om een standaard bezwaarschrift te maken (door meer bootbewoners te gebruiken) zal bekeken worden. De BHS heeft het LWO gevraagd hierin te adviseren.

Voor contactpersonen van de gemeente en de BHS, klik hier

Nedstat Basic - Free web site statistics

.