Verslag bewonersvergadering

Verslag informatieavond Arkbewoners Haarlem

Datum: maandag 8 december 2003

Locatie: Hotel Lion D’Or

Aanwezig gemeente Haarlem: Jur Visser, Ans Abdelmouhim, Erik Zwiggelaar, Jan Sprokkelenburg, Fenny Traksel, Winfried Lindeman en Ninve Altunc (verslag)

Opening

Jur Visser heet iedereen welkom op deze avond. De bedoeling van deze informatieavond is om de communicatie en verstandhouding tussen het college/ ambtenaren en de bewoners opnieuw en beter in te vullen. Daarnaast wordt vanuit het bestuur de behoefte gevoeld om informatie te geven en om afspraken te maken. Uiteraard ligt er ook een verantwoordelijkheid bij de bewoners zelf.

Direct na de formatie van het college was er binnen de gemeente en daardoor ook bij de bewoners onduidelijkheid over de verdeling van de portefeuille woonschepen. Afgeproken is dat Wethouder Mimi Rietdijk het gedeelte wonen en bestemmingsplan met betrekking tot de woonschipbewoners in haar portefeuille heeft en wethouder Jur Visser het Algemene Beleid rondom woonschepen.

Schriftelijke vragen

Er zijn veel reacties ontvangen vanuit de woonarkbewoners, op enkele specifiek individuele vragen dekken de gestelde vragen vrijwel alle problemen die ook deze avond besproken zullen worden

Overal wordt beleid gemaakt, eenmaal vastgesteld beleid is echter niet eeuwig durend. De gemeente moet de bereidheid tonen om na te denken over de reeds gemaakte regels en zich flexibel opstellen zover als mogelijk. Vanwege een individueel geval kan doorgaans niet de hele regelgeving worden aangepast. Als er meerdere geluiden klinken om beleid aan te passen moet er goed geluisterd worden en onderzocht worden of er mogelijkheden zijn tot aanpassing.

 Jur Visser geeft aan dat lopende het komend jaar diverse overleggen zullen plaatsvinden op locatie waar dan de specifiek voor die locatie geldende problemen kunnen worden besproken. De betreffende bewoners en hun eventuele vertegenwoordigers zullen hiervoor worden uitgenodigd. Over een jaar zal er wederom een algemene woonarkbewonersoverleg gehouden worden.

De rol van de wethouder binnen de gemeente

Het gemeentelijk bestuur werkt als de Tweede Kamer. Wethouder Jur Visser is geen lid van de fractie, maar bestuurder. De CDA-fractie kan anders besluiten dan de wethouder, dit wordt ook wel het duale systeem genoemd.

De verbanden zijn nu uit elkaar getrokken. Nu is er een gemeenteraad (die verantwoordelijk is voor de financiŽn /de begroting) en een college (verantwoordelijk voor de uitvoering De gemeenteraad kan vragen van burgers ontvangen en het college daarover bevragen. Het college kan eveneens naar aanleiding van vragen initiatief tonen richting ambtelijke organisatie en voorstellen doen richting de raad.. Het duale systeem moet nog verder ontwikkeld worden, soms is er nog een terugval naar het oude systeem. Het ideaal is, dat het college de besluiten van de gemeenteraad uitvoert voor het begrotingsjaar en zij weten wat er uitgevoerd moet worden.

In de loop der jaren zijn de contacten met de bewoners in de stad verminderd, de gemeente wil dat veranderen. Jur Visser stelt zijn bestuursassistent, Fenny Traksel voor, die als contactpersoon zal fungeren voor wijkraden/bewonersorganisaties etc. Zij zal er op toezien dat vragen aan de wethouder worden beantwoord en toezeggingen van de wethouder worden ingevuld. (aan het einde van het verslag vind u haar adresgegevens)

Het college, gemeenteraad en partijen moeten u opzoeken maar ook u kan actief vragen stellen aan de raad en het college. Waarbij het voor u van belang is dat u verenigd bent in een wijkraad/bewonersraad o.d.

Jur Visser stelt voor eerst wat algemene problematiek aan de orde te stellen en na de pauze een ieder de gelegenheid te geven om een algemene vraag te stellen of te reageren op de algemene problematiek.

Lieoever

In 2005 moeten de woonarken aangesloten zijn op het hoofd van de riolering.

Dit heeft gevolgen voor de bewoners en gemeente. De bewoners moeten minimaal weten waar zij aan toe zijn. Jur Visser stelt voor om in januari /februari 2004 een bewonersavond te houden met alle arkbewoners aan de betreffende locatie. Naar aanleiding van de gestelde vragen is gebleken dat er nog veel vragen zijn waar antwoord op gegeven moet worden vanuit de gemeente. Voor wat betreft de riolering aan de Lieoever wil de gemeente de bewoners van de Lieoever zo snel mogelijk laten informeren over onder meer de kosten, tijdsplanning, voorzieningen, enz. Dus alle vragen van de bewoners worden op dit locatiebezoek beantwoord.

Schalkwijkerstraat

Wat er met de Zuidtangent gaat gebeuren is nog onzeker. De gemeente kijkt op dit moment naar de mogelijkheden. In de loop van 2004 zal over de stand van zaken de mogelijke gevolgen een overleg worden gepland. Ook hier geldt dat het niet de bedoeling is dat dit Top - Down gebeurt, maar samen met elkaar, met de bewoners van de Schalkwijkerstraat

Jaagpad

Het bestemmingsplan voor het Jaagpad gaat medio 2004 op gang gebracht worden. De plannen worden gepubliceerd, er wordt gekeken naar de gevolgen en de reactie op de plannen. Naar aanleiding van de reacties van de bewoners wordt contact onderhouden.

Spaarndamseweg (noord kant)

Ook met de bewoners op deze locatie zal in 2004 een apart overleg worden gepland waar specifieke problemen kunnen worden besproken.

Waarderhaven

Er moet een overleg komen over brandpreventie en veiligheid. Eerdere afspraken en ideeŽn van de gemeente moeten worden uitgelegd. Daarnaast moet aangegeven worden wat de bewoners te wachten staat en welke regelingen moeten worden getroffen.

Specifieke algemene problemen:

Maten van woonschepen

Sommige woonschepenlocaties zijn reeds opgenomen in bestemmingsplannen. De hierin genoemde maten zijn bepalend voor een eventueel nieuw neer te leggen woonschip. Op andere locaties is de maatvoering genoemd in de woonschepenverordening. De gemeente is verplicht ieder 10 jaar het bestemmingsplan aan te passen dus in de toekomst maakt uiteindelijk elke locatie deel uit van een bestemmingsplan.

Een woonark is een aparte vorm van wonen, daarvoor moeten er dan ook andere maten gebruikt worden. De maten van de woonarken - met name de hoogte – is een apart probleem. Mensen willen meer leefruimte en vragen dus toestemming om dubbellaagsboten neer te leggen. Met als gevolg dat binnen de huidige regelgeving de onderbouw bijna volledig onder water ligt. Boven het water kunnen nog net raampjes van ongeveer 20 cm. worden gerealiseerd. Natuurlijk moeten wij als overheid ons afvragen of dit wenselijk is, want als je beneden slaapt en er komt brand, wat dan? Hoe kom je er dan uit? Gekeken wordt of het mogelijk is de hoogtemaat in 2004 te wijzigen. Hierdoor zal de onderbouw wat verder boven het water uit kunnen steken en kan men ook meer variatie in het uiterlijk aanzien van een woonark brengen.

De Welstandscommissie kijkt naar het uiterlijk van een woonschip. Een woonschip moet immers passen in de omgeving. Verder moet duidelijk zijn dat elke gemeente een ander beleid heeft en mag hebben op dit gebied.

Hard varen

Het te hard varen is een hardnekkig probleem. De politie is in 2003 meerdere malen opgetreden tegen te hard varende waterscooters.

De gemeente zal in 2004 de volgende regelen in de voorwaardelijke sfeer:

 • - Nog meer aandacht besteden aan voldoende bebordingen
 • - Begin 2004 een begin maken met de betonning op het Buiten Spaarne, waardoor de schepen zich aan de route moeten houden.
 • Verder komt er een weer een overleg met Rijnland over de snelheid van de beroepsvaart. Er wordt soms snel gevaren om sluizen en bruggen te kunnen halen. De opening van sluizen en bruggen zou beter op elkaar afgestemd moeten worden.
 • Vanaf januari vindt er steekproefsgewijs een laserscan plaats, dat is nieuw binnen de organisatie. Met behulp van laser worden voorbijvarende schepen gecontroleerd op indicatieve snelheid. De gegevens zullen een indicatie geven van de verdergaande noodzaak tot handhaving. Op dit moment moet de politie de snelheid handhaven. Praktisch probleem is echter, dat de politie niet bevoegdheid is om aan boord van de vrachtschepen te gaan.

  Als gemeente word je echter in situaties van overlast geacht adequaat te reageren. Maar dat betekent niet dat problemen van alle dag met een vingerknip op te lossen zijn. Er is tijd nodig voordat het probleem is opgelost of geregeld.

  Vertegenwoordiging

  Er zijn opmerkingen en vragen naar voren gekomen waarbij werd aangegeven dat mensen zich niet vertegenwoordigd voelen door de BHS. De BHS trad echter wel als vertegenwoordiger op naar de gemeente toe. Jur Visser heeft hierover richting de bewoners van de Waarderhaven een brief geschreven. Hij stelt dat: “ niet hij (Jur Visser) bepaalt door wie mensen zich laten vertegenwoordigen. Maar laat de gemeente dan wel weten wie de vertegenwoordiging op zich neemt. De vertegenwoordiging moet democratisch tot stand komen c.q. gekozen worden om in overlegsituaties als partner met de gemeente in contact te treden. De gemeente heeft niets tegen de BHS, maar praat met je achterban en kies je bestuur democratisch.

  Handhaving

  De veiligheidseisen worden – mede door landelijke ontwikkelingen opgeschroefd. Er komen vragen binnen van: Schiet dit niet door en mogen wij niet zelf verantwoordelijkheid dragen voor een situatie?

  Antwoord: Uiteraard gaat het om een gedeelde verantwoordelijkheid, maar van de overheid wordt verwacht dat zij al het nodige in het werk stelt om de veiligheid van burgers te garanderen. Hierdoor worden regels gesteld, die de bewoners soms geld kosten maar die desalniettemin moeten worden gehandhaafd.

  Illegale bouwwerken op gemeentegrond

  De gemeente kan niet alles (tegelijk) handhaven. Doorgaans zal het gemeentelijk optreden gebaseerd zijn op een ingediend handhavingsverzoek. Toch zijn er ook situaties denkbaar waar de gemeente - gelijksoortige overtredingen of ingeval van een onveilige situatie - besluit om projectmatig op te treden. Een voorbeeld is de illegale bebouwing op de openbare weg bij het Jaagpad. De ontsluiting is daar een probleem. Brandweer en ambulance kunnen niet bij de woonarken komen. 

  Er kan een weg aangelegd worden als de illegale bouwsels zijn verdwenen. Dit is echter een onderwerp met een politieke lading.

  De gemeente telt 220 woonschepen, dat betekent ook 220 meningen. Daarom moeten wij met elkaar communiceren en ons realiseren dat zaken niet in een vingerknip opgelost kunnen worden.

  Jur Visser dankt een ieder voor zijn aanwezigheid en hoopt u bij de bewonersavond in 2004 weer te ontmoeten.

  - Adresgegevens bestuursassistent Jur Visser:

 • Fenny Traksel
 • Gem. Haarlem afd. CS/BO
 • Postbus 511
 • 2003 PB Haarlem
 • telefoon 023-5113193
 • email: ftraksel@haarlem.nl

Vragen van de Arkbewoners in de gemeente Haarlem tijdens de informatieavond

Datum: Maandag 8 december 2003
Locatie: Hotel Lion D’Or

1. Te hard varen wordt tegengegaan door betonning en dat gebeurt ook bij de Spaarnadamseweg. Is er overleg met de binnenvaartschepen? En overleg met de arkbewoners? Opgemerkt wordt dat te hard varen wordt vergroot door het verkleinen van de geul.

Antwoord:

Er is een overleg met Schuttevaer waar deze zaken in worden besproken, o.a. ook over het ruime water voor de sluis als de boten er door heen varen.

De opmerkingen van de arkbewoners zullen worden meegenomen en zij zullen op de hoogte gehouden worden van de ontwikkelingen.

2. Hoe gaat de gemeente Haarlem om met het bestemmingsplan Jaagpad?

Antwoord: Er zal contact gelegd worden met de Arkbewoners en de afd. ROSV. VÚÚr de vaststelling van het bestemmingsplan is er een inspraakperiode en zal er overleg worden gevoerd met de bewoners van het Jaarpad.

3. Hoe gaat het verder met het contact met de arkbewoners en de gemeente? Hoe moeten wij ons vertegenwoordigen?

Antwoord: In januari/februari 2004 zal een start gemaakt worden met het locatieoverleg, waarbij op locatie dan de specifieke lokale problemen kunnen worden besproken. Het initiatief en de uitnodiging komt vanuit de gemeente. Volgend jaar zal er weer een algemeen bewonersoverleg worden georganiseerd.

4. Een bewonersoverleg, heeft de BHS geen functie?

Antwoord: Integendeel, die heeft wel een functie. ’t Is net als de wijkraden. De gemeente wil zo kort mogelijk bij de bewoners zitten. Met de BHS is regelmatig overleg voor wat betreft algemene problematiek.

5. Het Jaagpad is slecht bereikbaar voor brandweer en ambulance, wat gaat de gemeente daar aan doen?

Antwoord: Er zijn 5 ontsluitingen gepland en daarvan zijn er 4 gerealiseerd. Het probleem is onderkend, er zal overleg gevoerd worden met de bewoners om dit op te lossen.

6. Wat gebeurt er met vragen die schriftelijk ingediend zijn?

Antwoord: De antwoorden zullen mee worden genomen in het verslag of anders behandeld worden tijdens het locatieoverleg.

7. Kan het geregeld worden dat bij brug dicht de binnenvaart de motor afzet? Zoals bij de auto, de motor af bij brug open.

Antwoord: Dit wordt door de Havendienst besproken met o.a. Schuttevaer.

8. Wanneer is de beschoeiing af? Er is nl. sprake van verzakking bij de Jan Gijzenkade.

Antwoord: Wij willen het probleem zo snel mogelijk aanpakken. Er wordt een inhaalslag gemaakt met het achterstallig onderhoud, maar bezuinigingen spelen ook een rol. BOR (Beheer Openbare Ruimte) is bezig met een werkplan en krediet aanvraag. Er komt een aparte post beschoeiingen. Er wordt gekeken of dat gedeelte van de Jan Gijzenkade ook op de planning staat en voor wanneer, het antwoord volgt nog.

9. Waar komen de maatstaven heffingen en tarieven vandaar? Antwoord: Dat zijn precario heffingen, die zijn d’r altijd al geweest en zijn nu verhoogd.

10. Ik heb al geruime tijd een vlot en nu moet ik dat ineens opruimen terwijl dat nooit eerder is gezegd, hoe kan dat?

Antwoord: Dat heeft te maken met handhaving. Aangezien er nog niet programmatisch wordt gehandhaafd blijft het bij individuele gevallen. 

11. Er zouden waterbewegingsborden (golvend water) naast de 6 km/h borden geplaatst worden, komen die nog?

Antwoord: vraagsteller heeft al eerder gevraagd of er andere/extra borden geplaatst kunnen worden, door de gemeente zijn andere en betere bebording geplaatst.

Pleidooi: Toon v.d. Boonen, vertegenwoordiger woonbotenbewoners 101 - 133 m.b.t. Schoteroogbrug. De Jachthaven verdwijnt en zij willen graag betrokken worden bij de plannen van de Schoteroogbrug. Zij hebben niks tegen de BHS. Maar BHS is geen vereniging, want niemand kan invloed uitoefenen op het bestuur. Er zijn geen statuten m.b.t. vergaderingen, zowel intern als extern met de gemeente. Het bestuur van de BHS zit al zeer lang aan het bewind, ongeveer 20 jaar. In het verleden hebben zij goed gefunctioneerd, maar moet nu gedecentraliseerd worden. De vraag aan BHS is om met de bewoners van 101 – 133 van gedachten te wisselen, op z’n minst dat de vertegenwoordigers bij elkaar komen.

12. Hoe gaat het overleg met de woonbotenbewoners nu verder?

Antwoord: Voorgesteld wordt om dit algemeen overleg volgend jaar rond deze tijd nog eens te organiseren. Voor specifiek lokale problemen zullen er lokatieoverleggen worden georganiseerd, daarmee zal volgend jaar een start worden gemaakt. Hoe de vertegenwoordiging vanuit de woonbotenbewoners geregeld wordt is niet een zaak van de gemeente maar van de bewoners zelf om dat goed te organiseren. Uiteraard vind de gemeente het wel belangrijk dat er sprake is van goede vertegenwoordiging die door de bewoners gedragen wordt. 

13. In februari 2003 is een herstart geweest van de stichting en de vertegenwoordiging van Waarderhaven. Is de stichting een goede gesprekspartner voor de gemeente?

Antwoord: Een stichting die daadwerkelijk de belangen vertegenwoordigt van de bewoners is een gesprekspartner voor de gemeente.

14: Wanneer wordt er een keer gebaggerd?

Antwoord: in 2004 / 2005 worden de vaarroutes gebaggerd. Dit gebeurt in overleg met Rijnland en de provincie Noord-Holland, die de grote financierders zijn van het project. De planning is dat eerst het stroomgebied van de Spaarne gebaggerd worden en de grachten.

 15: Welke projecten komen wanneer aan de orde?

Antwoord: Daar krijgt u nog bericht over en dat wordt vanuit de gemeente naar de bewoners gecommuniceerd.

16: Waarom heeft een woonboot met een ligplaats op naam niet dezelfde rechtspositie als een woonhuis?

Antwoord: De situatie is anders: de grond is van de gemeente, daardoor zit de rechtspositie anders in elkaar.

 Pleidooi: Er wordt gezegd dat woonbotenbewoners maar raak bouwen. Jaagpad / Lieoever, liggen aan de rand van de stad met veel rafelige schuurtjes / kippenhokken. Maar die hebben ook z’n charmes. Mensen komen daar wandelen omdat het daar niet strak en geordend uitziet. Het is daar uniek om te wonen en leuk om te wandelen.

17: Houdt de gemeente daar ook rekening mee?

Antwoord: Dit is net zo’n probleem als de dakopbouw van woonhuizen. Zwart / Wit gezien moet je de charme van de rafels behouden. Maar je kunt niet altijd iedereen de gang laten gaan, er is altijd een begrenzing, je ontkomt niet aan bepaalde regelgeving.

18: De woonboten aan de Freise Varkensmarkt mogen alleen vervangen worden door historische boten. Hoe kan het dat de bewoners niet betrokken zijn bij het overleg over dit onderwerp?

Antwoord: Dat is de bevoegdheid van het college, zij hebben een oeververgunning bevoegdheid. Dat betekent dat bij die oever het college kan aanwijzen of en welke schepen er mogen liggen en beleidswijzigingen kunnen aanwijzen voor de oevers. Er is een lange discussie geweest in de politiek, maar het college vindt het een belangrijke plek.

De woonarken worden niet opgezegd, ’t is meer een uitsterfbeleid, er mogen geen nieuwe arken meer komen.

19: BHS: De BHS ’79 is belangenbehartiger voor de woonboten in Haarlem. Aan de wethouder wordt gevraagd wat hij verder wil met de BHS, ziet hij ze meer als een drijvende wijkraad of wil hij gewoon belangenbehartigende stichtingen en verenigingen (welk nu veelal worden opgericht).

Antwoord: Het is niet aan de orde geweest over hoe de BHS functioneert. De gemeente gaat niet over de vertegenwoordiging van de woonarkbewoners, wel vinden wij het belangrijk dat de vertegenwoordiging goed geregeld wordt, maar dat is een zaak van de woonarkbewoners zelf.

Nedstat Basic - Free web site statistics

.