Baggeren

December 2007 - De baggerschepen zijn inmiddels elders nuttig werk aan het doen. Haarlem is op diepte. De bagger is weg, het doorstromingsprofiel is wat het wezen moet. Het geld is uitgegeven. Jammer dat de gemeente, ook altijd platzak, er geen geld voor overhad de eigen industriehaven op te frissen, of is daar geen beginnen aan?

Voor de meest aktuele stand van zaken, klik op de “BaggerSite” van de gemeente Haarlem

Wil u meer weten over de problematiek omtrent waterbodems om in de nabije toekomst deze samen beter en efficienter te kunnen oplossen. Ga dan naar www.waterbodem.nl. U leest hier informatie over de aanpak van waterbodemonderzoek, verschillende bagger-, transport- en verwerkingsmethoden, subsidiemogelijkheden en de voordelen van automatisering tijdens het onderzoek.

De historie

Uitbaggeren vaarwegen Haarlem begint in 2005

 HAARLEM - Er moet nog maar een vuiltje weggewerkt te worden en dan staat niets meer de start van een groots baggerproject in de weg. De gemeente Haarlem en het Hoogheemraadschap van Rijnland hopen begin volgend jaar de opdrachten te kunnen verstrekken voor het daadwerkelijke baggeren van de Haarlemse vaarwateren en vervolgens het verwerken van de omhoog gehaalde specie. Het gaat daarbij om ruim een half miljoen kuub bagger

,,Dat is een enorme hoeveelheid'', zeggen projectleider Pieter de Booij van het hoogheemraadschap en Onne Rösingh van de afdeling milieu van de gemeente Haarlem in koor. ,,Dat is net zoveel als wanneer je pakweg honderd voetbalvelden voorziet van een laag bagger van een meter hoog.''

Zij leggen uit dat bij de aanpak van het gezamenlijke project, dat in totaal 22 miljoen euro kost, dan ook eerst gekeken naar de mogelijkheden om de bagger te verwerken. Pas toen er duidelijkheid was over het verwerkingsbestek, is het zogenoemde baggerbestek aanbesteed. De Booij: ,,De verwerking heeft invloed op het baggeren zelf. Het is een enorm project, een van de grootste stedelijke baggerprojecten in Nederland. We hebben de verschillende onderdelen bewust uit elkaar getrokken om het hele project zo soepel mogelijk te kunnen uitvoeren. Beide onderdelen zijn Europees aanbesteed, dat heeft een enorme marktwerking tot gevolg gehad.''

Eerst is een inventarisatie gemaakt. Toen duidelijk was waar gebaggerd moest worden, is een onderverdeling gemaakt in zes percelen naar verontreinigingsgraad en samenstelling van de bagger. De projectleiders: ,,Over de verwerking van de specie van vijf van de zes percelen is geen probleem. Er gaat driehonderdduizend kuub licht verontreinigde bagger naar de Wijde Ee in Friesland, waar het wordt gebruikt voor de herinrichting van een voormalige zandwinlocatie. Dan is er 110.000 kuub verontreinigde bagger. Die gaat deels naar het project Eurojoule, waar de kwaliteit van de specie wordt verbeterd door er snelgroeiende gewassen op de laten groeien. Een ander deel van deze klasse 3 bagger is zandrijk en wordt afgevoerd naar de gecontroleerde stortplaats in Nauerna. Daar wordt het zand gescheiden voor hergebruik en wordt de rest gecontroleerd gestort. Dat gebeurt ook met een deel van de zwaar verontreinigde bagger, in totaal ook 110.00 kuub.''

Als altijd zit het venijn in de staart. Doordat er een zakelijk geschil is over de verwerking van de laatste rest zwaar verontreinigende bagger, heeft het hele project inmiddels een half jaar vertraging opgelopen. De Booij: ,,We willen geen problemen in de uitvoering dus alles moet goed voorbereid zijn. Het komt erop neer dat we nog niet weten of we met die specie uiteindelijk linksaf of rechtsaf het Noordzeekanaal op moeten. Daar beslist de rechter in december over.'' Als dat laatste vuiltje is weggewerkt, kunnen naar verwachting in januari de opdrachten worden verstrekt. De omvangrijke klus zal een jaar tot vijf kwartalen in beslag nemen.
Bron: www.waterbodem.nl november 2004

Brief van de BHS aan Wethouder M. Divendal  
Stadhuis Haarlem  
6 juni 2004

Onderwerp: baggerwerken bij woonschepen

Geachte wethouder

Op verzoek van de wethouder woonbotenzaken dhr. J. Visser berichten wij u over een belangrijk knelpunt dat maar niet wordt opgelost: het langdurig uitblijven van baggerwerkzaamheden t.b.v. woonboten (concentraties).
Dit onderwerp is sinds 1994 een terugkerend agendapunt en aandachtspunt van de BHS in het overleg met de wethouder(s) met de portefeuille woonschepenzaken. Alvorens in te gaan op de actuele situatie willen wij stilstaan bij de historie van bovengenoemde onderwerp

Sinds 1979 heeft de gemeentelijke dienst Gemeentereiniging, Haven en Markwezen er voor gezorgd dat de eigenaars van boten en woonschepen veilig konden afmeren op hun legale (toegewezen) ligplaats.
Een van de grootste klussen, die in die periode is uitgevoerd bij woonschepen, heeft plaats gevonden in de woonschepen Waarderhaven.Tijdens de grootscheepse renovatie van die woonbotenhaven is de volledige haven uitgebaggerd en op afgesproken diepte gebracht. (90 cm bij de oeverbeschoeiiing en 200 cm in het midden van de haven)..

Een groot deel van al het baggerwerk in het Spaarne (voor het beroepsvervoer) en/of bij woonschepen, wat tot 1985 is uitgevoerd, werd toen nog in belangrijke mate in eigen beheer (gemeentepersoneel) uitgevoerd. De dienst beschikte toen voor het uitvoeren van deze klussen over een baggermolen, sleepboot en onderlossers om de bagger af te voeren naar het gemeentelijk baggerdepot in de Mooie Nel.
Echter een substantieel van het baggerwerk (sloten, vijvers en ligplaatsen woonschepen) werd toen al uitbesteed aan derden om de eenvoudige reden dat die het vanwege het specifieke materieel dat benodigd was en vanwege de relatief korte duur van deze werkzaamheden, goedkoper konden uitvoeren.

Om het jaarlijks vastgestelde baggerprogramma uit te kunnen voeren werd er een tienjaren baggerplan (en financiering) door de gemeenteraad vastgesteld. Het toenmalig vastgesteld programma, dat wij in de archieven hebben teruggevonden, geeft een overzicht van de werkzaamheden in de periode 1984 – 1994.
In 1984 zijn de gemeente en het Hoogheemraadschap Rijnland overeengekomen dat de gemeente Haarlem nog éénmaal zou zorgdragen voor het baggeren van alle Haarlemse grachten en singels voordat het onderhoud definitief zou overgaan naar Rijnland.
Zo gezegd zo gedaan, het vereiste baggerwerk in singels, grachten en vaarten werd uitgevoerd en hierna werd de eigen baggerploeg opgeheven en het vastgestelde gemeentelijk budget werd benut voor het uitbesteden van baggerwerk dat niet voor rekening van Rijnland zou komen..

Voor het onderhoud (baggerwerkzaamheden) bij woonschepen werd jaarlijks (t/m 1994) 20.000 gulden gereserveerd.

Aangezien wij in 1994, tijdens het regulier overleg met ambtenaren en vakwethouder, aangaven dat de gemeente een nieuwe ‘baggerplan voor woonschepen’, dus financiering moest vaststellen werd het even stil.
Zelfs wethouder Gieske kon in het regulier overleg met de BHS, op 11 mei 1995, geen adequaat antwoord geven: wat doen we nu met het baggerwerk (onderhoud) bij woonschepen. Wel zou zij dit probleem intern uitzetten. Hierna is dit punt tot vervelens toe (van onze kant) geagendeerd in diverse overleggen met wethouder Gieske, Broekhoven en Haverkort..

Als het ging om uitvoering van projecten, zoals de herinrichting van de Zuid-Schalkwijkerweg, werd de financiële hobbel, dus baggerwerken bij woonschepen, versleuteld door het op te nemen in de werkbegroting van de herinrichting.. Alle woonschepen hebben de vereiste diepte onder de woonark gekregen.

Echter aan reservering, dus een machtiging om geplande baggerwerken te kunnen uitbesteden, werd niet structureel gedaan.

Begin 1999 richtten verontruste bootbewoners, op aanraden van de BHS, zich rechtstreeks tot de gemeente. De diepgang in het Spaarne onder hun woonboot was dermate teruggelopen dat veel woonschepen scheef lagen of zelfs schade ondervonden door het schuren met de ondergrond.

Bij het aantreden van wethouder Jan Haverkort werd door hem verzocht om te inventariseren welke problemen er leefden bij de woonschepen. De BHS heeft d.m.v. een enquête onder alle bootbewoners vastgesteld dat er een fikse achterstand was in baggerwerken, steigers en beschoeiingen. Bijna alle concentraties (behalve Zuid- Schalkwijkerweg) hadden last van ondiepten aan de kanten van het Spaarne en Buitenliede (dus ook de woonarken aan het Liewegje).

Wethouder Haverkort beloofde op 2 februari 2001, in het kader van het integraal werken, dit probleem voor te leggen aan zijn collega-wethouder Moltmaker.
Het hoofd van Civiel en Haven, de heer Navis, werd tijdens de reguliere vergadering met de BHS geconsulteerd en kreeg opdracht van wethouder Haverkort dit agendapunt intern uit te zetten en te begroten.

En toen werd het weer stil. De heer Navis is inmiddels vertrokken en de vraag is nog steeds actueel: wie zorgt er nu voor dat de Spaarnekanten, waar woonschepen liggen afgemeerd, op diepte worden gebracht en met name de ruimte tussen de woonarken, waar veel slibvorming optreedt en illegaal vuil gedumpt is?

Toen het concept visiedeel ‘Integraal Waterplan Haarlem’ in 2002 in de inspraak werd gebracht, waren we blij dat er een concrete kapstok was om onze baggerproblematiek op te lossen. Met geld van Provincie/Hoogheemraadschap van Rijnland kan de gemeente een afmeerdiepte wederom garanderen.

De BHS heeft op 2 oktober 2002 via een inspraakreactie gereageerd en wij hadden het gevoel dat er vanaf 2004 op diverse woonbotenlocaties zou worden uitgebaggerd.
Maar helaas! Tot onze verbijstering vernamen wij dat de woonschepen (woonkernen) niet op de actielijst voorkomen en de singels, sloten en grachten prioriteit krijgen. Na 20 jaar wordt daar wel gestart met het uitbaggeren.

Jur Visser is van mening dat de verantwoordelijke wethouder op de hoogte gesteld moet worden van deze omissie. Op die manier is het mogelijk om orde op zaken te stellen
Daarom deze terugblik.

Graag vernemen wij van Jur Visser of rechtstreeks van u of de woonschepen op de ‘prioriteitenlijst’ gezet kunnen worden. Het spreekt voor zich dat de enquête van de BHS, uit 2001, geactualiseerd kan worden. Wij zijn bereid om de ‘urgente plekken’ op een rijtje te zetten. 

In afwachting van uw reactie,

Met vriendelijke groeten
Namens de BHS - Kerngroep, Hans de Weers, Voorzitter BHS
Waarderhaven 52, 2031 BM Haarlem, 023 - 5321489
in afschrift aan wethouder J. Visser 

 

Reaktie van de gemeente:
Antwoord Grondel t.a.v. “baggerwerken bij woonschepen
6 juli 2004

Een concrete toezegging geldt voor de aanpak van de wateren die in de eerste fase worden aangepakt. Bij die aanpak zal tenminste voldoende diepgang voor de liggende woonschepen worden aangebracht. Daarbij zal uitgegaan worden van de vereiste diepte en de overdiepte om de aanwas in de komende jaren mee te nemen.
Voor de woonschepen in de wateren die nu nog niet worden uitgebaggerd, zal, zodra meer bekend is hoeveel geld ingezet zal worden in de vervolgaanpak in deze fase, door B&W en HH van Rijnland samen worden bepaald waar de prioriteiten liggen. De problematiek van de woonschepen heeft de volle aandacht. “

 

Nedstat Basic - Free web site statistics

.