agenda

Mededelingen en agendapunten November 2010

 November 2010 - De kerngroep van de Bhs heeft wederom weer een overleg gehad met de gemeente, t.w. met Mw. Franssen en Dhr. Föllmi.We hebben gesproken over de Nota Openbaar Water ( v.o.w.), de woonschepenverordening en de brief die laatst binnen kwam bij iedereen over het aanvragen van een ligplaatsvergunning pleziervaartuig.

Nota Openbaar Water
Afgesproken is dat alle insprekers, die gereageerd hebben op het concept v.o.w., nu de Nota van Beantwoording toegestuurd krijgen.De Bhs had deze nota ontvangen en staat ook al op onze website.Bewoners en organisaties krijgen hierbij een begeleidende brief van de wethouder R. van Doorn.Hierin gaat hij meedelen dat de verordening Woonschepen uit die v.o.w. is gehaald. Er komt dus een nieuwe verordening Openbaar Water ( of onder een andere naam ).De Kerngroep BHS krijgt dit concept toegestuurd en het staat ons vrij om als kerngroep onze mening hierover te geven.

Woonschepenverordening.
De bestaande Woonschepenverordening is inmiddels door de gemeente aangepast. De BHS heeft het concept ontvangen. Samen met de gemeente gaat de kerngroep van de BHS dit nieuwe concept Woonschepenverordening bespreken. De volgende vergadering van de werkgroep is gepland in december.

Wanneer hier overeenstemming over is, wordt de tekst aan alle bootbewoners voorgelegd. Een ieder wordt dan in de gelegenheid gesteld om schriftelijk te reageren. De insteek van de wethouder is om een zo groot mogelijk draagvlak te krijgen onder de bootbewoners.Hierna wordt het (zonodig aan te passen) concept in het College van Burgemeester en Wethouder ingebracht. Hierna gaat de Woonschepenverordening richting raadscommissies en gemeenteraad om vast te stellen. 

Bijboot.
Alle bootbewoners krijgen een brief met uitleg over wat er onder een bijboot (bij een woonschip) wordt verstaan.In het verleden is namelijk afgesproken dat bij elk woonschip een bijboot hoort.

11 december 2009 - Het concept van de Verordening Openbaar Water (VOW) is de inspraak ingegaan. Deze verordening moet de Woonschepenverordening én de Scheepvaart- en Havenverordening vervangen. Het voor normale mensen onleesbare concept staat hier. Tot eind februari kunt u uw zienswijze / standpunt kenbaar maken.
24 januari 2010 - Op de informatie-avond op 20 januari 2010 waren ruim 170 bootbewoners aanwezig,
De gemeente was met vier personen present waaronder wethouder Maarten Divendal. Er werden heel veel vragen gesteld, en de BHS adviseerde ook om de verordening te laten vervallen. Alles werd genotuleerd en alle aanwezigen krijgen het verslag per post opgestuurd. De inspraaktermijn is verlengd met 1 maand.
Het bezwaarschrift van de BHS is klaar, Het staat hier. We houden u op de hoogte.

Op 24 augustus 2007 heeftde BHS gesproken met wethouder Maarten Divendal over de onevenredige tariefsverhoging van steigers om en bij woonschepen. Lees HIER het verslag

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kijk op de de site van de gemeente Haarlem over het struktuurplan (is 21 Mb groot, dus het duurt even voordat u wat ziet) en verwonder u over woonschepen die níet in het plan zijn ingetekend!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Nedstat Basic - Free web site statistics

.