BHS, Belangengroep Haarlemse Scheepsbewoners

De BHS is een onafhankelijke organisatie van vrijwilligers ter behartiging van de belangen van bewoners van het water in de de gemeente Haarlem. Meer dan dertig jaar bestaat de BHS, eigenlijk als drijvende wijkraad avant la lettre.. In al die jaren is de problematiek niet erg veel veranderd. Er zijn resultaten geboekt, met name ligplaatsvergunningen, ontsluitingen, nieuwe oeverbeschoeiÔngen, uitbaggeren, verhoogde nokhoogte, vaarsnelheidsbeperkingen. Het meest essentiŽle mag wel zijn dat we officieel zijn erkend als legale woonvorm sinds 1982.
Aktuele zaken spelen nog steeds een rol in de wereld van de scheepsbewoners of ze nu in een ark, een varend woonschip of in een watervilla leven. Deze site wil een blik werpen op het gebeuren in Haarlem, een stad die meer dan 220 van dergelijke woningen kent.
Ondanks het feit dat elke lokatie een eenheid kan zijn met een geheel eigen problematiek en belangstelling, wil de BHS er naar streven een gezamenlijk standpunt in te nemen op momenten waarbij de samenwerkingsband sterker moet zijn dan de belangen van slechts een deel van de populatie. In het verleden is op menig moment gebleken dat “Samen Sterk” nog altijd geldt daar waar je de (lokale) overheid als ‘tegenspeler’ kent.  

bekijk Haarlemse lokaties

#F3EFB5

Met ingang van 1-1-2019 nieuw beleid en verordening

Het is drukker geworden op het water, meer bootjes, meer vaarbewegingen en meer en andersvormige varende en drijvende objecten. Dat is men niet ontgaan op het stadhuis en bij de Havendienst.

De regelgeving heeft zijn beslag gekregen in de vorm van Beleidsregels rondvaart en verhuur van vaartuigen 2019 en een update van de Verordening Haarlemse wateren. De vorige verordening stamt uit 2013. Veel leesplezier en zoek de verschillen

Gemeente neemt nieuwe Woonschepen verordening aan

Juli 2013 - De nieuwe Woonschepen Verordening 2013 is aangenomen door de Haarlemse gemeenteraad
Kijk op de pagina “Verordeningen”. Daar staan tevens de Verordening Haarlemse Wateren en de Toelichtingen.  

Raadscommissie houdt nota Regulering Grondgebruik aan

18 april 2013 - In tussentijds overleg met de wethouder Cassee heeft de kerngroep van de BHS aangegeven accoord te gaan met de omzetting van precario naar huur voor het grondgebruik bij woonschepen. In de commissievergadering Beheer van afgelopen donderdag 18 april werden een aatal zaken overwogen. De eerder gestelde verhoging naar €25 per vierkante meter is losgelaten en de wethouder gaat met de afdeling Vastgoed in overleg voor een gedifferentieerde prijsstructuur en zegde toe in juni met een aantal varianten te komen voor de huurprijs per lokatie, uitgaande van de huidge precarioprijs en de grondprijs bij huizen. Aan het eind van het jaar stelt de gemeente de grondprijzen vast. De mogelijkheid werd tevens geopperd om bij een te veel aan tuingrondoppervlak deze terug te geven aan de gemeente, zodat daarvoor niet betaald hoeft te worden. De BHS benadrukte nogmaals dat het voorstel van de wethouder om bij verkoop van de woonboot de nieuwe eigenaar op te zadelen met een extreme verhoging van de huurprijs van de grond, die kan oplopen tot 700%, strijdig is met redelijkheid en billijkheid. Zie verder de verslagbrief van de BHS en de brief van de wethouder.
Voorts is in het tussentijds overleg een algemene informatieavond voor alle bootbewoners bedongen, zodat een ieder zijn/haar vragen kan stellen aan de gemeente. Ok zal er in nauw overleg met de BHS door de afdeling Vastgoed een gedegen onderzoek worden gedaan. Tevens zal de komende maanden overlegd worden over de huurcontracten per locatie met de vertegenwoordigers/bewoners van die locatie.

Raadscommissies 18 april 2013

13 april 2013 - Op donderdag 18 april om circa 18.40 uur wordt in de commissies Beheer en Ontwikkeling de bespreking van 28 maart jongstleden hervat over de nota Herziening Regulering grondgebruik bij woonschepen. Uw aanwezigheid wordt niet alleen op prijs gesteld, het onderwerp treft u in de portemonnee! Wethouder Cassee gaat de nota naar aanleiding van de eerdere bespreking op enkele punten aanpassen. Hierover heeft hij voorafgaand aan de vergadering nog een brief aan de commissies gestuurd. Op deze brief kunt wel inspreken dit is nl. een nieuw agendapunt. (over de nota zelf is geen inspraak meer mogelijk) U moet dan spreektijd aanvragen bij  www.haarlem.nl/inspreken .
Dat het schaakspel van de wethouder de gemoederen bezig houdt, kunt u hier lezen naar de mening van een bewoner waarin ook de (onvolledige) notulen zijn genoteerd.

BHS maakt bezwaar tegen Nota Grondgebruik

2 april 2013- In de commissievergadering Beheer van afgelopen vrijdag 28 maart heeft de BHS bezwaren aangetekend tegen de voorsgestelde ‘Nota Herziening regulering grondgebruik bij woonschepen’ en verzocht het voorstel aan te houden en advies te vragen aan een derde partij. Teven werd verzocht alvorens de nota vast te stellen, eerst met de kerngroep BHS en wethouder een gesprek en een informatie-avond te organiseren. De volledige inspraaktekst van de BHS is hier te lezen.

BHS verwijt gemeente onbehoorlijk bestuur bij herziening regulering grondgebruik

12 februari 2013 - De gemeente Haarlem probeert met een ‘koopmanspraatje’ de woonschepengemeenschap te lijmen voor het collegebesluit “Herziening regulering grondgebruik bij woonschepen”. De voorgestelde huurovereenkomst wordt gebruikt om ongewenste erfbebouwing en illegaal gebruik van gemeentegrond aan te pakken. De BHS verwijt de gemeente in deze oneigenlijk handelen en onbehoorlijk bestuur. Lees alles hierover in de brief aan het college. En hier vindt u de concept huurovereenkomst.
27 februari 2013 - De gemeente ziet het anders en reageert bij monde van JF van Wier hier.

Niet op 14 maar op 28 maart wordt de nota ‘Herziening regulering grondgebruik bij woonschepen’ behandeld in de commissie Beheer in aanwezigheid van wethouder Cassee.De vergadering is om 17.00 uur Elke (boot)bewoner kan inspreken, maar dan wel eerst inspreektijd aanvragen.!

 Woonschepen Verordening mag niet op steun van BHS rekenen

2 februari 2013 - De kerngroep van de BHS heeft in een brief aan de wethouder de reactie uitgesproken over de stand van zaken omtrent de concept Verordening Woonschepen. De BHS neemt geen verantwoordelijkheid bij de totstandkoming en uitwerking van deze verordening. De situatie zal u duidelijk worden als u hier de reactie van de BHS doorleest.

Van precario naar huur

14 januari 2013 - We zijn al weer een jaar verder, maar nu heeft B&W het dan rond, weliswaar in gewijzigde vorm. De grond bij uw woonark valt niet meer onder de precarioheffing van weleer, maar u krijgt een huurovereenkomst over de grond. Vooralsnog bent u niet duurder uit. Dat zal veranderen. Het besluit moet nog door de gemeenteraad, maar dat zal wel lukken. Hier staat het besluit.

31 oktober 2012 - Niet alleen de glastuinbouw zal worden getroffen door hogere brandstofprijzen, ook de (varende) woonschepen die verwarmen met rode gasolie zijn aan de beurt, zelfs de varende monumenten. Na 1 januari 2013 zal de rode diesel niet meer verkrijgbaar zijn en mag er alleen nog blanke diesel verhandeld worden. De beroepsvaart ontspringt de dans. Lees hier hoe de Douane een en ander verwoordt en hier wat er geantwoord is op de vragen van de Nederlandse Organisatie voor de Energiebranche.

BHS inspraakbijdrage in Commissie Beheer vergadering

12 April 2012 - Tijdens de vergadering van de commisie Beheer van 5 april jl. heeft de BHS haar bijdrage gegeven in de discussie over de conceptnota woonschepenverordening.. Die reactie kunt u hier lezen.
Die inbreng heeft oud-wethouder en fractielid Jur Visser (CDA) en anderen overtuigd dat de nota aangehouden moet worden. De commissie heeft wethouder Van Doorn teruggestuurd naar de vergadertafel met de BHS.
Voor de volledigheid kunt u hier de communicatie lezen die vooraf ging tussen de BHS en de gemeente.
 reactie van de BHS op de WS-verordening februari 2011
 Reactie kerngroep BHS op concept-Verordening Woonschepen mei 2011
 Brief/voorstel aan wethouder R. van Doorn 11 nov 11.doc

Nota Regulering grondgebruik bij woonschepen ingetrokken
April 2012 - Bijgaand staat hier de brief/reactie van de kerngroep van de BHS inzake de intrekking van de nota Regulering grondgebruik bij woonschepen. Deze nota wordt inhoudelijk herschreven. Dus hou de gemeente site www.haarlem.nl goed in de gaten. Want je ziet het nu : je moet er zelf achteraan want je wordt niet meer door de gemeente op de hoogte gehouden.

Februari 2012 - De gemeente heeft een nota in voorbereiding over Regulering grondgebruik bij woonboten waarbij het plan bestaat de precarioheffing voor het gebruik van grond bij woonschepen om te zetten naar een huurovereenkomst, hetgeen mogelijkerwijs een aanzienlijke verhoging kan inhouden. De aanvankelijk prematuur gepubliceerde nota is door het college van B&W teruggetrokken en zal in gewijzigde vorm in een later stadium weer in de commissie Beheer ter tafel komen. Bezwaren kunnen dan kenbaar worden gemaakt.
 

Stand van zaken Woonschepen Verordening
Maart 2011 - De gemeente heeft besloten om de woonschepen verordening te wijzigen. Men was van plan de zaken aangaande de woonschepen onder te brengen in een Verordening Openbaar Water. (V.O.W.) Dit vonden wij ( kerngroep BHS) niet gepast. Op verzoek van de BHS is er een informatieavond georganiseerd op 20 januari 2010 door de toenmalige wethouder M. Divendal, in hotel van der Valk. Deze avond was heel goed bezocht er waren ca. 185 bootbewoners! Men heeft onze bezwaren ter harte genomen en de regelgeving rond de woonschepen uit de V.O.W. gehaald. Inmiddels hebben de ambtenaren echter een nieuwe verordening woonschepen geschreven. Als kerngroep van de Bhs hebben wij 2 maal met de ambtenaren om tafel gezeten, maar men wil de vorm van de verordening woonschepen niet aanpassen. De nieuwe verordening die in ontwikkeling is vormt naar onze mening een achteruitgang in de rechtspositie van de woonschepen. Wij zijn van mening dat de huidige verordening uit 1997, met inleiding en toelichting, en de aanpassing betreffende de hoogte in 2005, nog steeds goed en actueel is en hooguit op enkele punten aangepast kan worden, dit ivm handhaving.     Lees hier de volledige reactie van de kerngroep BHS.

Het Hele Verhaal. Kijk naar het onstaan, de eerste inrichting, de constante strijd met de gemeente. De dreiging van de oprukkende industrie. Lees wat de waterbewoners meemaken. Juist nu, met een ingrijpende renovatie voor de deur. Inderdaad ja, de Waarderhaven. Klik hier.

waarderhaven2
flakirkwheel

Een Boot in een Wiel? Klik hier

Kantelsluis04_bijl

Het einde van de brug als obstakel voor de scheepvaart? De kantelsluis?  Klik hier.

Click for Amsterdam, Netherlands Forecast

.

Scheve palen zorgen voor gerechteljike stappen. Klik hier.

Deze site is bijgewerkt tot 08 December, 2018


meteotines weer wolken radar satelliet beelden onweer temperatuur
METEOTINES

...

.